Zomer rooster wegatletiek 2020 (29 maart t/m 25 okt)

 
 
week trainingstijd niveau niveau-duiding trainers zomer
          startlocatie
ma          
  18.00-19.00 Trim 5km uitlopen WO P-D'oord
        IS  
  18.45-20.00 3+4 (3)10km 50' RV P-D'oord
      (4)10km 60' KB  
        CV  
  19.00-20.15 3+4 (3)10km 50' FF/HK/JS t Dorphuis-J'dorp
      (4)10km 60' CK  
        PR  
  19.00-21.00 RT Top L/M afstand RK Storm a/z
di          
  18.30-19.45 3 (3)10km 50' DC P-HV
    5 (5)10km >60' KB P-HV
    3+4 (3)10km 50' HK P-HV
      (4)10km 60'    
  18.30-20.00 1+2 (1/2)10km <45' JS P-HV
wo          
  18.00-19.00 Trim 5km uitlopen WO D'oord
        IS  
do          
  09.00-10.00 5 (5)10km >60' RV P-D'oord
  18.30-19.45 3+4 (3)10km 50' KB P-D'oord
      (4)10km 60' CV  
        PR  
  18.30-20.00 1 t/m 4 (1/2)10km <45' JS baan
      (3)10km 50'   baan
      (4)10km 60'    
  18.30-22.30 RT Top L/M afstand RK baan
za          
  08.30-10.00 RT Top L/M afstand RK Storm a/z
  09.00-10.00 5 (5)10km >60' KB P-HV
        EB  
    4 (4)10km 60' HK P-HV
    3 (3)10km 50' DC P-HV
        IS  
  09.00-10.30 1+2 (1/2)10km <45' JS P-HV
    3+4 (3)10km 50' CK Kingsway-J'dorp
        PR  
zo          
  09.00-10.30 1+2 (1/2)10km <45' JS P-HV
    3+4 (3)10km 50' RV P-HV
      (4)10km 60' CV  

bwfinance

zeespiegel