Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschrijdend gedrag
Vertrouwenspersoon van SV Noordkop atletiek
A. Inleiding
De Vertrouwenspersoon (VP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor
een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI) of andere
grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) naast doping, matchfixing en wellicht
fraude, of over een concreet incident een gesprek wil binnen de vereniging. De VP is aanspreekbaar voor
sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in
principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen
belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde
gevallen de VP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is
er voor de VP sprake van een conflict van taken.
Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op
de hoogte wordt gesteld van een concreet ernstig incident van grensoverschrijdend gedrag.
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VP zal in alle gevallen dat
hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit
geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden
terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handel
nadere informatie kan handelen, zal zij de VP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid
(deels) wordt opgeheven. Het is aan te bevelen dat binnen het bestuur een portefeuillehouder fungeert als
aanspreekpunt voor de VP.
In onderstaand protocol wordt stapsgewijs de handelwijze van de VP beschreven in het
geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident m.b.t. grensoverschrijdend
gedrag. Ook een eventueel (intern) conflict van taken van de VP wordt in het protocol beschreven naar te
nemen acties. Het protocol blijft met de beschreven handelwijze binnen de grenzen van het functieprofiel
van de VP.
B. Stappen
1. Eerste opvang: verhaal en emoties
Een ieder kan een beroep doen op de VP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en
aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VP is hiervoor het eerste aanspreekpunt
binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en
worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.
De VP moet echter vooraf twee zaken duidelijk maken:
1. elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de
verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en
daarnaar te handelen
2. de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de
veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake
is van een ernstig strafbaar feit
i.
2. Overleg over vervolgstappen: doorverwijzen
vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de
verschillende verv
instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen ( Maatschappelijk werk, huisarts).
3. Opheffen vertrouwelijkheid
De VP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die de VP moet
zetten. In alle gevallen zal geanonimiseerd overleg met bestuur volgen (reeds gemeld in stap 1). Deze
beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Indien dit handelen
vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal betrokkene door de VP
hierover uitleg krijgen en om diens toestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de
vertrouwelijkheid opgeheven. Het opheffen van vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder
toestemming van de betrokkene, maar niet nadat:

de VP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen en om diens toestemming
daarvoor is gevraagd;
het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om het voor het
bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;
naar het oordeel van het bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor betrokkene en/of
derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen door het opheffen van de
vertrouwelijkheid;
er in gevallen van ernstige twijfel bij de VP (en/of bij het bestuur) aan de juistheid
van het opheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op
Bondsniveau heeft plaatsgevonden;
Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle
verplichtingen die het bestuur en VP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken
partijen. Met de betrokkene bespreekt de VP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de
betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe
betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.
Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn: er is sprake
van een ernstig strafbaar feit;
er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of
;
er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving; er is sprake van
gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar
verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.
In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar
feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VP het bestuur daarvan in kennis en
zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet zij dat niet, dan berust deze
verplichting in even grote mate bij de VP. Deze kan echter geen aangifte doen namens de veren
.
4. Rapportage aan bestuur
De VP brengt het bestuur altijd op de hoogte van wat een betrokkene heeft verklaard en welke afspraken
met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt geanonimiseerd, maar indien het bestuur
dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen (zie hiervoor punt 3 opheffen vertrouwelijkheid).
5. Verslaglegging
De VP legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte
afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard formulier dat hiervoor is ontwikkeld. Het
registratieformulier voor de VP en het rapportageformulier voor de rapportage aan het bestuur.
Deze formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd. De VP beheert dit
archief.
C. Signalen
Bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten
daarover, licht de VP het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader
onderzoek, dan wordt de VP daar niet mee belast. Ook wordt de VP niet belast met inhoudelijke taken bij
een eventueel tuchtrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar.
i Strafbare feiten zoals in het Wetboek van Strafrecht zijn vastgelegd.

Inschrijven Duin-Bollenloop 2019

 Inschrijfformulier voor de Duin-Bollenloop van 2019.
Vult u alle gegevens a.u.b. correct in, dat maakt het voor de mensen bij de inschrijving een stuk eenvoudiger. B.v.d.

 

IMG 20151225 00260

 Wilt u inschrijven? Klik hier.........

en als u informatie zoekt klik dan hieronder in de agenda op Duin-Bollenloop.

bwfinance

zeespiegel

Klik op deze banner en genereer zo wat sponsor geld voor onze vereniging door wat te bestellen bij de aangesloten webshops. Alvast bedankt.