AGENDA JAARVERGADERING SV NOORDKOP

Vrijdag 9 mei 2014 om 20.00 uur

Locatie: clubgebouw RTV Toon Jacobs, Schootenweg 2a

1. Opening door voorzitter

2. Mededelingen / ingekomen post t.b.v. jaarvergadering

3. Notulen jaarvergadering 29 maart 2013

4. Jaarverslag 2013 / Beleidsvoornemens 2014

 • Algemeen

 • Wegatletiek

- Baanatletiek

5. Financiën:

 • verslag kascommissie

 • benoeming kascommissie 2014

 • financieel overzicht 2013/begroting 2014

 • dechargering bestuur

 • vaststelling contributiebedragen 2014

6. Bestuursverkiezing (alle leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd)

Voorzitter weg, kandidaat: Jan-Willem Schutte

Voorzitter baan: vacant

Kandidaten zich graag van te voren aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aftredend en herkiesbaar voor de duur van 2 jaar:

Kees Aerts (voorzitter)

Jan Dito (penningmeester)

Ronn Toornvliet (bestuurslid algemeen)

PAUZE

7. Jubilarissen

8. In ‘t zonnetje

9. Rondvraag (betreffende onderwerpen vd jaarvergadering)

10. Sluiting

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SV NOORDKOP OP 29 maart 2013

Aanwezig 31 leden conform presentielijst.

(presentielijst is gevoegd bij originele notulen in archief secretaris)

Afbericht ontvangen van:

Peter en Winnifred van der Star Nelie Boymans

Gerard Eggen Erik en Gerda Leibbrand

Simon Abbink Marchel Keppel

Joop Menke Chris Vermeulen

Guide de Groot

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom op de

jaarvergadering van SV Noordkop Atletiek.

De voorzitter meldt: Koffie + het eerste drankje in de pauze zijn voor rekening van de vereniging; overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Voetbalvereniging FC Den Helder wordt alvast bedankt voor de gastvrijheid.

De secretaris stelt de vergadering in kennis van de ontvangen afberichten.

2. Mededelingen/ingekomen post t.b.v. jaarvergadering

Geen

3. Notulen jaarvergadering 2 maart 2012

De notulen worden door de ledenvergadering goedgekeurd en definitief vastgesteld. Met dank aan de notulist.

4. Jaarverslag 2012/beleidsvoornemens 2013

De voorzitter neemt het jaarverslag met de leden in het kort door. De volgende onderwerpen passeren de revue: de verbouwplannen van het Oude Poortgebouw, de herindeling van Sportpark Ruyghweg en het definitief plaatsen van het Kinderdagverblijf op het Sportpark. Op 4 april a.s. is er weer een gesprek tussen de gemeente, de Marine en Noordkop.

In 2012 is de atletiekbaan gekeurd door de Atletiekunie. De baan is op een aantal punten afgekeurd. Na wat reparaties is op 4 april a.s. de herkeuring.

Clubkleding is vanaf nu te koop via Intersport Den Helder.

Helaas kampt de vereniging met een tekort aan vrijwilligers. De functies van voorzitter baan en voorzitter weg zijn nog steeds vacant.

De aanvullende subsidie van de gemeente Den Helder is afgebouwd en ontvangen we helaas dus niet meer vanaf 2013.

Tevens worden de beleidsvoornemens doorgenomen met de leden.

Jan Dito neemt het woord voor wat betreft het deel van de wegatletiek, het jaarverslag en de beleidsvoornemens. Door een aantal leden is geopperd om een de duinbollenloop te vernoemen naar Roel Plas om hem zo te eren. Het bestuur vindt dit een zeer zinnige suggestie. Ook de leden zijn het hier mee eens en dus heet de duinbollenloop vanaf 2014 de Roel Plas Bollenloop.

De echtgenote van Roel, Gerda Plas, wordt hier officieel van in kennis gesteld.

Trudi Beerling vraagt naar aanleiding van het verslag of we wel nog steeds in de duinen mogen trainen. Jan Dito antwoordt hierop dat slechts een evenement een vergunningsplichtige activiteit is, trainen niet. Trainen door de duinen mag dus vooralsnog gewoon.

Dick van der Weide haakt hier op in en vertelt dat D66 in de gemeenteraad onlangs vragen heeft

gesteld over de restricties omtrent het houden van een evenement in het duingebied. De Provincie

is het bevoegd gezag hierover. Overigens bepaalt de Europese Unie of bepaalde natuurgebieden

tot beschermd gebied worden verklaard.

Ook vertelt Dick dat op 29 mei 2013 de estafetteloop zal plaatsvinden, dit keer vanaf het nieuwe

Pannekoekenrestaurant bij Mariendal.

Kees neemt het verslag+beleidsvoornemens van de baan ook door met de leden.

Het jaarverslag 2012 wordt verder vastgesteld zonder op en/of aanmerkingen van de leden.

Ook de beleidsvoornemens 2013 worden vastgesteld.

5. Financiën

Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit John Klappe en Jan Koopman heeft de administratie van de penningmeester gecontroleerd op 22 maart 2013. Namens de kascommissie neemt John Klappe het woord. Hij geeft aan dat de penningmeester Jan Dito hen tekst en uitleg heeft gegeven en dat zij geen bijzonderheden hebben aangetroffen.

Benoeming kascommissie 2013

John Klappe is aftredend en wordt vervangen door Jan-Willem Schutte. Hiermee bestaat de kascommissie 2013 (voor het jaar 2012) uit Jan Koopman en Jan-Willem Schutte.

Het bestuur bedankt John Klappe voor zijn inzet als lid van de kascommissie.

Financieel overzicht 2012 / begroting 2013

De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op de cijfers.

Te zien is dat er een positief resultaat van bijna € 17.000,00 is terwijl er een tekort was

begroot. Dit komt doordat de werkelijke opbrengst over 2012 voor wat betreft de contributies

anders is geworden. December 2011 is nooit meegenomen dus voor het jaar 2012 zijn er nu

13 maanden meegenomen. Tevens is er een lichte stijging te zien van het gemiddeld aantal

leden. Er is ook een lichte verschuiving te constateren naar meer senior-leden. Voor wat

betreft de baten hebben we dus goed geboerd in 2012.

De penningmeester geeft tenslotte aan dat hij bij het vaststellen van de jaarcijfers nog steeds

bijgestaan is door de oud-penningmeester Patrick Blankenzee. Het bestuur is Patrick hier erg

dankbaar voor. Overigens is Patrick ook nog steeds penningmeester van de Stichting.

Voor wat betreft de financiële cijfers van de Stichting zijn er geen bijzonderheden te vermelden. Wel is de samenstelling van het bestuur verandert. Dick van der Weide is benoemd tot voorzitter en Marchel Keppel tot secretaris.

De ledenvergadering stemt in met het financieel verslag 2012 en de begroting 2013.

Decharge bestuur

De ledenvergadering verleent het volledige bestuur decharge met betrekking tot het jaar 2012.

Vaststelling contributiebedragen 2013

Het bestuur besluit vanwege het positieve eindresultaat van 2012 dat de contributie niet

verhoogd wordt.

6. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar is: Marije Dito (secretaris)

Marije wordt door de algemene ledenvergadering herkozen, dit voor de duur van 2 jaar.

De functies van voorzitter van de wegcommissie en voorzitter van de baancommissie zijn nog

steeds vacant. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PAUZE

7. Jubilarissen

Frans Breed is 60 jaar lid

Ronald Lienos is 40 jaar lid

Een aantal leden zijn 25 jaar lid, te weten: Trudi Dito-Ramler, Louis Burggraaff, Marcel Mahie, Jim van der Mee, Jelle Ruiten, Jan Sevenhuysen, Andre van Tillo, Jeffrey Wassenburg, Edy Stuyts, Gerard Eggen, Simon Abbink. Zij ontvangen allen een oorkonde

8. In ‘t zonnetje

Jan den IJzerman en Theo Koster worden bedankt voor hun inzet binnen de vereniging als respectievelijk medewerker van de wegcommissie en als JUCO.

Arnold en Edith Czech worden extra in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun inzet tijdens wedstrijden en nieuwjaarsreceptie als kantinecommissie. Helaas is Nel de Visser afwezig.

9. Rondvraag

Trudi Dito-Ramler vraagt waarom de Roel Plas Bollenloop nog niet in 2013 is. Jan Dito antwoordt

dat de flyers en publicatie voor dit jaar al gedrukt waren dus de naam niet meer gewijzigd kon worden.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aandacht en inbreng.

JAARVERSLAG 2013 / BELEIDSVOORNEMENS 2014

SV NOORDKOP ATLETIEK

Bestuur: Kees Aerts, voorzitter

Marije Dito, secretaris

Jan Dito, penningmeester

Ronn Toornvliet, algemene/technische zaken

(voorzitter wegcommissie: vacature)

(voorzitter baancommissie: vacature)

Ereleden: Leden van verdienste:

J. de Bunje* Frans Breed

Mart van Essen Koert Angevare

Hans Enklaar* Dick van der Weide

W. Huitinga* Elly Fritzsche*

Joost Veroude* Trudi Dito-Ramler

Wim Erkelens* Louis Burggraaff

Nico Ridder Jan van Zanten

Frans Breed Jaap Wassenburg

Jan Groot

* = overleden

ALGEMEEN BESTUUR

Jaarverslag 2013

Clubgebouw

Het bij ons in erfpacht zijnde oude Poortgebouw is eindelijk voorzien van een CV-ketel waardoor onze leden ook in de winter tijdens koude temperaturen hun oefeningen in het krachthonk kunnen uitvoeren.

Aanschaf nieuw systeem contributie en ledenadministratie

Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich verdiept in het aanschaffen van een nieuw systeem voor de ledenadministratie en de contributie. Dit is in nauwe samenwerking gegaan met Joop en Ineke Smit en Patrick Blankenzee. Het overzetten van de rekeningnummers naar IBAN maakte dat de aanschaf van een nieuwe systeem noodzakelijk werd. Uiteindelijk is gekozen voor Sportlink. Dit systeem zal in 2014 operationeel moeten zijn.

Duinbollenloop; Roel Plas memorial

Gerda Plas, weduwe van Roel, heeft in april 2013 het startschot gegeven van de Duinbollenloop; Roel Plas memorial. Dit om onze overleden en gerespecteerde voorzitter van de wegcommissie en trainer Roel Plas te eren en te herdenken. Als herinnering kregen alle deelnemers een medaille met hierop een tulp en de tekst Roel Plas gegraveerd.

Samenwerking met regionale verenigingen

In het afgelopen jaar is de samenwerking met de regionale verenigingen verder doorgezet, wat heeft geresulteerd in het inzetten van een combiteam bij de Mastercompetitie en de D-junioren jongens. In beide gevallen is samengewerkt met DOKEV. De samenwerking is in goede aarde gevallen en zal gecontinueerd worden in 2014. Inmiddels is er naast de combiteams voor de atletiekcompetitie een overleg gestart om gebruik te maken van elkaars expertise bij trainingen op de baan. Vooral de expertise voor de technische onderdelen is schaars.

Clubkleding

Voor wat betreft de clubkleding zijn we blij in 2013 een samenwerkingsverband aan te zijn gegaan met Intersport de Graaf te Den Helder. Bij Intersport kunnen de leden onze clubkleding passen en aanschaffen.

Trainingspakken trainers

Om alle (assistent) trainers te bedanken voor hun inzet, heeft het bestuur aan het eind van het jaar besloten tot het geven van een trainingspak aan alle (assistent) trainers van SV Noordkop atletiek. De trainingspakken zijn inmiddels geleverd en de ter plaatse gemaakte foto’s zijn op de website geplaatst.

Herindeling sportpark Ruyghweg

Het gebruik van de atletiekaccommodatie aan de Ruyghweg is vastgelegd in een huurovereenkomst met de Rijksvastgoeddienst en een gebruiksovereenkomst met de Koninklijke Marine. Als Materieelbeheerder is de Koninklijke Marine het aanspreekpunt voor de vereniging. Het bestuur is in gesprek met zowel de Koninklijke Marine als de Gemeente over de toekomstvisie voor het sportpark. Deze gesprekken hebben nog niet geleid tot concrete uitspraken. SV Noordkop is lid van de Helderse Sportfederatie. Tijdens de jaarvergadering van de Sportfederatie is de situatie besproken, waarna de Sportfederatie in gesprek is gegaan met de gemeente Den Helder. Door de verkiezingen is een afspraak met de wethouder opgeschort totdat de nieuwe wethouder is geïnstalleerd. De Koninklijke Marine heeft een beleidsplan in ontwikkeling en heeft voor 2014 het geplande groot onderhoud aan de accommodatie uitgesteld. Vooralsnog zal er op korte termijn geen nieuwe visie op tafel komen en zullen de lopende overeenkomsten worden gecontinueerd.

Beleidsstukken

Gedurende het jaar is het bestuur begonnen met het (her) schrijven en actualiseren van een aantal (beleids)stukken en documenten. De volgende documenten zijn in 2013 door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website: huishoudelijke reglement, commissie wegactiviteiten, commissie baanactiviteiten, veiligheidsplan, pestprotocol

Ook zijn de volgende functiebeschrijvingen door het bestuur vastgesteld: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid, voorzitter commissie baanactiviteiten en voorzitter commissie wegactiviteiten.

Voorzitter baanatletiek

Ook voor 2013 moeten we helaas melden dat het weer niet gelukt is om een voorzitter van de baanatletiek te vinden. Deze vacature is inmiddels al jaren vacant. In 2013 hebben we ook nog eens afscheid moeten nemen van onze baancoördinator Tanja Ites die namens Sportservice voor een aantal uren de functie van baancoördinator bij SV Noordkop atletiek uitvoerde en tevens als voorzitter van de baancommissie dienst deed. Verheugd zijn we dan ook dat Samantha Krete na de zomer bereid is gevonden een aantal taken van Tanja over te nemen. Als kandidaat voor de functie van voorzitter baanatletiek heeft Martijn Nuyens zich beschikbaar gesteld. Hij is werkzaam bij de Koninklijke Marine en zal binnenkort een opleiding gaan volgen in Delft. Deze opleiding is voor de duur van 1 jaar, waardoor de beschikbaarheid voor de functie als baanvoorzitter vooralsnog op een laag pitje zal staan. Een vertegenwoordiger van de baanatletiek in het bestuur en als voorzitter van de baancommissie, wordt echter nog steeds ontzettend gemist!

Beleidsvoornemens Algemeen Bestuur 2014

Samenwerking

De vereniging werkt samen met diverse instanties en verenigingen om diverse redenen. SV Noordkop is aangesloten bij de Atletiekunie. Met de Atletiekunie is er contact met het wedstrijdsecretariaat en worden trainers, juryleden en bestuur regelmatig geïnformeerd via nieuwsbrieven. Daarnaast organiseert de Atletiekunie elk jaar congressen waarvoor kan worden ingeschreven. Zo is er jaarlijks de Dag van de Atletiek voor bestuursleden en trainers en is er tweejaarlijks een jurycongres om de wijzigingen in de reglementen te bespreken en ervaringen op het gebied van jureren te delen.

Specifiek voor SV Noordkop is de samenwerking met de Koninklijke Marine van groot belang. De Koninklijke Marine is de onderhouder van de accommodatie aan de Ruyghweg. Alle afspraken aangaande de Ruyghweg zijn beschreven in een medegebruiksovereenkomst en de huurovereenkomst is gesloten met de RVOB die het beheer heeft uitbesteed aan Defensie. De afstemming met de Marine aangaande te houden wedstrijden, accommodatieaangelegenheden en tekortkomingen, certificering van de accommodatie vergen regelmatig communicatie met de verantwoordelijken binnen de Marine. Een belangrijk aspect daarbij is de wisselingen van het personeel op de voor Noordkop belangrijke posities, waardoor informatie verloren gaat. Het is belangrijk dat de communicatie goed verloopt zodat beide partijen op de hoogte zijn van elkaars wensen en mogelijkheden.

Samenwerking met de gemeente is momenteel summier en beperkt zich voornamelijk tot het verstrekken van subsidie. Door de bezuinigingen binnen Defensie en de afhankelijkheid van de vereniging van Defensie is het belangrijk dat de gemeente betrokken wordt bij de discussies die de vereniging voert met Defensie over het onderhoud van de accommodatie, maar ook het ontbreken van een eigen clubgebouw van de vereniging binnen Den Helder en de toekomstvisie voor het gebruik van het sportpark aan de Ruyghweg.

Samenwerking met de diverse instanties binnen Den Helder die gebruik maken van de expertise van SV Noordkop vrijwilligers. Met name de banden met de stichting Loopevenmenten Den Helder (Halve marathon van Den Helder, estafette Den Helder – Maastricht), Sportservice (Scholierenveldloop, atletiekdag MAVO aan Zee), Scholen aan Zee etc. moeten verder worden versterkt, zodat we met elkaar tot een optimale inzet kunnen komen van vrijwilligers, maar ook afstemming en opzetten van activiteiten en het uitwisselen van ideeën en expertise zoals het verzorgen van trainingen voor deelnemende teams bij de Halve marathon van Den Helder als ondersteuning voor de stichting loopevenementen Den Helder.

Samenwerking met de atletiekverenigingen uit de directe omgeving. In overleg met de omliggende verenigingen is gebleken dat we elkaar kunnen versterken door expertise uit te wisselen tussen de trainers. Hiervoor zijn voor 2014 inmiddels afspraken gemaakt om samen trainingen te verzorgen. Afwisselend zal dit worden gehouden bij de deelnemende verenigingen. Hiermee is er voor de atleten ook de mogelijkheid aanwezig om daarbij aan te sluiten. De locaties zijn: DOKEV, TAS, Noordkop en Wieringerwerf.

Naast de samenwerking op trainings en trainersniveau wordt er al enkele jaren gebruik gemaakt van combiteams bij de competitiewedstrijden. Afgelopen jaar waren dit combiteams met DOKEV voor de Masters en de D-junioren jongens. In 2014 zijn de Masters en de C-junioren meisjes ingedeeld in combiteams met DOKEV. In de daarop volgende jaren kunnen de andere verenigingen ook van deze mogelijkheid gebruik maken. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk atleten in te kunnen delen voor de competitiewedstrijden. De afgelopen 3 jaar hebben we in Den Helder een regionale indoorwedstrijd georganiseerd die steeds druk bezocht is en ook weer voor 2015 op de wedstrijdagenda geplaatst zal worden.

Functie voorzitter baanatletiek

Het vullen van de functie van Voorzitter Baanatletiek wordt steeds meer voelbaar binnen de vereniging. De contacten met de eigenaar van de atletiekbaan wordt steeds belangrijker en omvangrijker. Het onderhoud en het actueel houden van de accommodatie is daarbij een speerpunt. Dit maakt een structureel overleg noodzakelijk. De contacten met de omliggende verenigingen, het trainerskorps binnen de eigen vereniging en de afstemming met de Atletiekunie geeft een overzicht van de taken van deze functionaris. We zoeken nog steeds een kandidaat voor deze belangrijke functie.

Martijn Nuyens heeft aangegeven deze functie te willen gaan vervullen, waardoor hij tevens voorzitter van de Baancommissie en het trainersoverleg voor de baantrainers. Martijn gaat het komende jaar een opleiding volgen in Delft en zal daarna naar grote waarschijnlijkheid een werkpositie toegewezen krijgen in Den Helder en zal hij een goede invulling kunnen geven aan de functie als voorzitter baanatletiek. De invulling van het studiejaar is nog onbekend en zal nog met Martijn worden besproken.

Eigen accommodatie Ruyghweg

De toegankelijkheid en de onderhoudsstatus van de accommodatie aan de Ruyghweg is gedeeltelijk beschreven in een medegebruiksovereenkomst met de Koninklijke Marine.

Voor wat betreft de toegankelijkheid zijn we gebonden aan de afgesproken trainingstijden op de maandag, woensdag en donderdag. Daarbuiten is het niet toegestaan gebruik te maken van de accommodatie zonder toestemming van de Koninklijke Marine.

Het onderhoud aan de accommodatie is de afgelopen jaren in goed overleg uitgevoerd voor zover het binnen de budgettaire grenzen van de Koninklijke Marine pastte. Defensie heeft in 2013 een grote reductie ondergaan en dat is tevens ten koste gegaan van het beschikbare budget voor onderhoud aan het vastgoed, waaronder de atletiekaccommodatie behoort. De Atletiekunie heeft de accommodatie gekeurd op aanvraag van SV Noordkop en hieruit zijn een aantal tekortkomingen naar voren gekomen.

De meeste tekortkomingen zijn verholpen, maar de vervanging van een werpkooi en de uitvoering van groot onderhoud in 2014 is uitgesteld vanwege budgettaire prioriteitstelling. Het in onderhoud nemen van de accommodatie conform de reglementen van de Atletiekunie is bewust buiten de gebruiksovereenkomst gehouden, waardoor SV Noordkop daar geen rechten aan kan ontlenen.

De Gemeente Den Helder heeft een subsidiebeleid waar SV Noordkop gebruik van maakt. De problematiek aangaande de atletiekaccommodatie aangaande het onderhoud is voorgelegd aan de gemeente, maar vooralsnog is hier nog geen vervolg op gekomen. Met de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart is het nog onduidelijkheid wat het sportbeleid van de gemeente zal worden voor de komende jaren. Naast de status van de accommodatie is het gemis aan een eigen onderkomen ook een al jaren voortslepende aangelegenheid. Door de gemeente is een meerjarenplan vastgesteld voor de komende jaren, maar hierin is de Ruyghweg en SV Noordkop niet meegenomen.

In een driehoeksoverleg is sinds 2 jaar een discussie ontstaan voor een toekomstvisie voor het sportpark aan de Ruyghweg, waarbij de Civiel – Militaire samenwerking als basis wordt gebruikt om tot een doorbraak te komen voor de ontsluiting van het sportpark voor de burgers van Den Helder in samenwerking met de Koninklijke Marine. Dit heeft erin geresulteerd dat de Koninklijke Marine een toekomstvisie aan het voorbereiden is en de gemeente heeft aangegeven dat zij ook in die richting denkt, maar moet hier nog een concrete invulling aan geven, waarbij het meerjarenplan voor sport in Den Helder als basis kan dienen.

Het overleg met de gemeente en de Koninklijke Marine zal worden gecontinueerd waarbij de atletiekunie al heeft aangegeven om de vereniging te ondersteunen bij het mogelijk tot stand brengen van een samenwerkingovereenkomst tussen de drie betrokken partijen.

Naast het gebruik van de accommodatie aan de Ruyghweg is de locatie van een verengingsgebouw een gespreksonderwerp. De verenging maakt gebruik van de baanaccommodatie, maar heel veel atleten genieten hun activiteiten in de Duinen, de donkere duinen en op het strand. De locatie van een verenigingsgebouw zou daarom best wel eens op het sportpark de Linie gepositioneerd kunnen worden (mogelijk inclusief een krachthonk). Op datzelfde sportpark is ook ruimte voor extra trainingsfaciliteiten zoals een trainingsveld voor onze technische atleten. De plaatsing van enkele werpringen (mogelijk met officiële werpkooi), een verspringbak met aanloop (is al aanwezig, moet alleen aangepast worden), een hoogspringfaciliteit met kunststof aanloop levert veel extra trainingsruimte in een prachtige omgeving voor een beperkt bedrag. Tevens kan dit sportpark fungeren als startpunt van een aantal belangrijke loopwedstrijden van de loopagenda.

In 2014 zal een beleidsplan worden opgesteld waarin de toekomstplannen van de vereniging zullen worden beschreven.

COMMISSIE WEGATLETIEK

Jaarverslag 2013

Zoals in de beleidsvoornemens voor 2013 reeds werd vermeld kon de commissie dit verslagjaar op de functie de voorzitter na met een volledige bezetting aan het werk door de toetreding van Alfons van Kesteren, als wnd. voorzitter/algemeen coördinator, en Harry Kraak als jurycoördinator. Uiteraard deed het gemis van een voorzitter zich nog wel degelijk voelen. Wat de organisatie betreft is er nog altijd sprake van enige vergrijzing van het vrijwilligers korps, terwijl dat ook voor het trainersbestand geldt. Positief in dit opzicht is, na het vertrek van de trainers Peter Schuit en Fred Veer, de toetreding van de trainers Harry Kraak en Evert van de Burg dit jaar. Harry heeft zich met het midden niveau van de groep Asselman belast en Evert traint de groep Julianadorp op de maandagavond, terwijl beiden ook op de zaterdagochtend actief zijn. Daarnaast heeft Fred Veer zich beschikbaar gesteld als intern opleider voor de functie assistent looptrainer. Wellicht dat dit op termijn voor de nodige verjonging van het trainers korps kan zorgen.

Peter Asselman verzorgde wederom een loopcursus voor beginners.

Vanaf 1 juni 2013 dienen verkeersregelaars hun instructie en proeve van bekwaamheid via e-learning te ondergaan. Dit jaar kon via deze procedure over 12 bevoegde verkeersregelaars beschikt worden. De bevoegdheid geldt voor 1 jaar.

Voor de commissie begint het wegseizoen de laatste jaren met het in samenwerking met TAS’82 georganiseerde evenement Den Helder – Schagen. Met medewerking van wedstrijdleider Dick van der Weide en scheidsrechter Theo Koster kende de wedstrijd- en recreatieloop een prima verloop. De in samenwerking met de Rotary georganiseerde Duin-bollenloop, memorial Roel Plas, was eveneens een succes. De ruim 350 deelnemers stelde de speciale herinneringsmedaille ter eren van Roel Plas zeer op prijs. Wel werd geconstateerd dat de qua tijdstip gelijke, doch qua locatie gescheiden start van de 5 en 10 km wijziging behoeft.

De strandlopen Huisduinen en Julianadorp verliepen op de gebruikelijke “zomerse” wijze. Bij de ½ marathon 3-daagse diende het parcours voor de weg- en crossloop op verzoek van Landschap Noord-Holland iets te worden aangepast. Tot een wezenlijke verandering van dit toch wel specifieke evenement leidde dit evenwel niet. De Overlevingsloop met een geheel eigen deelnemersveld in de nazomer verliep tot tevredenheid, niet in de laatste plaats door de medewerking van de Reddingbrigade.

Het winterprogramma is al jaren lang in ieder geval qua deelnemersaantal zeer succesvol. De Duincross profiteert van de aansluiting bij het Roele De Vries Crosscircuit en de Oudejaarsloop kent zo te midden van de feestdagen een reünie-achtig karakter. Beide kenden een record deelname en goede winnaars bij zowel de vrouwen als de mannen. Tenslotte beleefden veel Noordkoppers ook weer sportief plezier aan de diverse trainingsloopjes.

Beleidsvoornemens 2014

De hierboven genoemde wedstrijd- en recreatielopen staan in 2014 wederom op het programma, waaronder de 20e editie van Den Helder - Schagen. Wat dat betreft geen nieuws en dat geldt eigenlijk evenzeer voor de in de beleidsvoornemens 2013 genoemde organisatorische zaken. We hebben tot onze vreugde inmiddels een voorzitter en ook de PR in de vereniging is weer volledig ingevuld, maar inmiddels is duidelijk dat we eind van dit jaar ook weer een vacature hebben. Stanley Elphick jarenlang onze wedstrijdsecretaris en zorgend voor de organisatie van het inschrijfbureau en de uitslagen meent gezien zijn leeftijd het stokje na de Oudejaarsloop aan een opvolger te moeten overdragen. Wij doen aldus een beroep op u en hopen dat zich tijdig een kandidaat meldt, zodat deze zich door Stanley kan laten inwerken. Ook het corps vrijwilligers/verkeersregelaars behoeft nog altijd versterking.

Wij spreken tevens de wens uit dat u Noordkoppers zich wat vaker als deelnemer laat zien bij onze “wedstrijden”. Wij zien velen van u nooit bij onze evenementen, terwijl deze toch voor iedereen toegankelijk c.q. te doen zijn. Het gaat nooit uitsluitend om een wedstrijd, maar het is altijd ook een recreatieloop. Wij organiseren ze ook primair voor u als lid. U zult zien dat u er veel plezier aan beleefd en er veel voldoening in vindt.

De wegcommissie gaat voor een minstens zo succesvol jaar als het afgelopen 2013.

COMMISSIE BAANATLETIEK

Jaarverslag 2013

Pupillen

De Indoorwedstrijd van Noordkop.

Op 27 januari organiseerde Noordkop voor de tweede keer een indoorwedstrijd in de sporthal Scholen aan Zee. Gezien de vele positieve reacties van atleten, begeleiders en vrijwilligers was het ook dit keer weer een zeer geslaagde wedstrijd.

Bijzonder waren de prestaties van Lara Smits en Selina Mulder bij de meisjes pupillen B. Lara verbeterde nl. het clubrecord bij het hoogspringen met een sprong van 1.15m en Selina stootte de kogel maar liefst 6.48m ver, ook een nieuw clubrecord.

Finale crosscompetitie op 9 maart in Castricum.

Djoao Lobles scoorde ook dit jaar weer een podiumplek. Bij de jongens junioren D1 eindigde hij op de 2e plaats. Halverwege liep hij nog samen met zijn ”eeuwige rivaal” Tom Hoogeboom van Nova aan kop maar uiteindelijk moest hij Tom toch laten gaan Het verschil bij de finish bedroeg uiteindelijk slechts 8 seconden.Op zaterdag 9 maart waren 4 Noordkoppupillen de afsluitdijk overgestoken om mee te doen aan de Indoor Heerenveen. Lara Smits versloeg met overmacht haar Friese en Groningse tegenstandsters en kwam bij het hoogspringen zelfs tot 1.20 m. Ze verbeterde daarmee haar in januari gesprongen clubrecord met 5 centimeter.

Scholierenveldloop 2013

De 21e Scholierenveldloop kende  twee Noordkop eindwinnaars uit één gezin. Zowel , Djoao Lobles als zijn jongere broer Ioann waren werkelijk superieur in hun leeftijdsklasse.  Beide broers trotseerden met gemak de ijzige wind op het Marine Sportpark en snelden met een ruime voorsprong over de finish. Ook Lara Smits en Wiek Groot van Noordkop werden 1e in hun leeftijdscategorie. Dit keer kwamen er ruim 860 kinderen van 26 basisscholen aan de start en daarmee blijft de veldloop populair onder de jeugd van Den Helder en Julianadorp.

De finale boscrosswerd gehouden op het terrein van DOK. Na de wedstrijd, waarbij ook de ouders een rondje konden lopen, was er nog een bingo in de kantine. Alle deelnemers kregen een diploma en de atleten die aan minimaal twee boscrossen en de finale hadden meegedaan kregen een beker of standaard.

Pupillen Noordkop op podium Noordhollands kampioenschap.

Op zaterdag 14 september hebben 10 pupillen van SV Noordkop Atletiek deelgenomen aan de provinciale finale van de pupillencompetitie in Edam. Door de gestaag neervallende regen was het moeilijk om een topprestatie neer te zetten. Desondanks slaagde Lara Smits erin om bij de meisjes pupillen B de titel te bemachtigen. Vooral het kogelstoten (5.99m) en het verspringen (3.46m) leverde haar genoeg voorsprong op om al haar leeftijdsgenoten achter zich te laten. In dezelfde leeftijdscategorie zette Selina Mulder bij ieder onderdeel een uitstekende score neer. Dat leverde haar een 2e plek op in het eindklassement. De ploeg van de meisjes pupillen B, bestaande uit Selina Mulder, Lara Smits, Myrthe Vredeveld, Kaylee Gielen en Marit Bisdonk eindigde bovendien als 4e in het ploegenklassement.

Op 6 oktober werd het clubkampioenschap van Noordkop gehouden.

Clubkampioen op de driekamp werden :

Megan Kruijer, Pol Gombault, Ivy-Jane ten Haaf, Quinn Marrenga, Lara Smits, Sem Boers, Iris Brinkman, Dylan Adriaansen, Cindy ten Have en Ryan Steenvoorden.

Clubkampioen op de 600/1000m werden :

Megan Kruijer, Rein Frank, Ivy-Jane ten Haaf, Quinn Marrenga, Selina Mulder, Ioann Lobles, Sofie Oden, Dylan Adriaansen, Irene Baars en Ryan Steenvoorden.

Alle pupillen en hun trainers van SV Noordkop hebben erg genoten van het geslaagde pupillenfeest in het attractiepark de Goudvis.

Het jaar werd afgesloten met de prijsuitreiking van de PR-competitie. Dit vond plaats tijdens de speciale Sinterklaastraining in de sporthal waarbij Sinterklaas de prijzen uitdeelde aan de pupillen die in 2013 hun prestaties hadden verbeterd tijdens baanwedstrijden.

Tenslotte dient niet onvermeld te blijven dat de pupillen ook dit jaar actief zijn geweest bij het verkopen van loten van de Grote-Club-Actie. Ieder jaar levert dit de club weer geld op.

Junioren/senioren en masters

Indoor C/D Spelen 2013

Top prestaties op de nationale C/D spelen gehouden in Apeldoorn.

Noa Zoon 9e op 1000m

Onno Aerts 1e op Kogelstoten Goud!!

Jamal Aartsen 3e op Verspringen Brons!!

Baan-competitie 2013

Het was een redelijk jaar met de competitie. Doordat de Atletiekunie een grote wijziging heeft doorgevoerd zijn de kleinere verenigingen nu in het nadeel.

Voorheen waren er 2 divisies, maar vanwege de kleine 1ste divisie, waarbij twee deelnemers per onderdelen tellen, zijn deze samengevoegd en tellen 2 atleten op alle looponderdelen.

Daardoor moesten we voor de D-junioren opzoek naar een combiploeg. Gelukkig zat Dokev met het zelfde probleem en kon daar een combi meegemaakt worden.

De prestaties die geleverd werden resulteerden in vele nieuwe p.r.’s en werden de Meisjes D 156ste, Jongens D met Dokev 102e, en de Jongens D 44ste.

Helaas hadden we bij de Meisjes C geen ploeg en voor volgend jaar moeten we hier een combi voor zoeken.

Outdoor C/D Spelen 2013 te Amsterdam

Goede prestaties op de nationale D-spelen:

Noa Zoon 13e op de 1000m

Isa Raadgers 19e op de 1000m

Djoao Lobles 6e op de 1000m

Onno Aerts 13e op Discuswerpen

Topprestaties op de nationale C-spelen:

Onno Aerts 2e op Kogelstoten Zilver!!

Jamal Aartsen 3e op Verspringen Brons!!

Commissie baanatletiek

Jaarverslag

Het jaarverslag is gemaakt aan de hand van de beleidsvoornemens van 2013 voor de afdeling baanatletiek.

Voorzitter Baanatletiek

Na 6 jaar vanuit Sportservice actief te zijn geweest voor SV Noordkop, heeft Tanja Ites besloten om hiermee te stoppen. Ze heeft iedereen bedankt waarmee ze heeft samen mogen werken. Ze blijft als vrijwilliger helpen met activiteiten. De baancoördinator valt rechtstreeks onder het bestuur van de vereniging. Het is tot op heden nog niet gelukt om een baanvoorzitter te vinden, De huidige voorzitter heeft veel affiniteiten met baanatletiek wat de betrokkenheid naar de baanatletiek vanuit het bestuur naar de baan vergroot heeft.

De baancoördinator is de voorzitter van het trainersoverleg baanatletiek. Tijdens het overleg worden o.a. de beleidsvoornemens opgesteld. Hierbij wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de visie van de baanatletiektrainers en de secretariaten.

Wedstrijdsecretariaat

De secretariaten van de diverse groepen zijn gewijzigd onder andere bij de senioren. Michel Klomp is er mee gestopt. Bij de senioren hebben Rudy Vermeulen en Tiana Dekker de taak op zich genomen.

Trainers

Het trainerskorps is afgelopen jaar redelijk stabiel gebleven. Helaas hebben we wel afscheid moeten nemen van Desiree de Man bij de pupillen , Ciska Bosma en Rudy Vermeulen bij de D junioren. Sander Goldewijk zal in 2014 weer bij de D junioren 1 uur in de week helpen met training geven.

Onderhoud atletiekbaan:
De baan is opgeknapt door de Koninklijke Marine en daarna heeft de atletiekunie een herkeuring uitgevoerd. Daarbij is gebleken dat de werpkooien eigenlijk afgekeurd zijn. Voor een aantal atleten is dit een teleurstelling, maar het heeft ook consequenties bij het aanwijzen van wedstrijden aan Den Helder.

Sponsor:

De laatste voorbereidingen zijn getroffen in 2013 om de nieuwe clubkleding beschikbaar te stellen. Er is een intentieverklaring uitgesproken met Intersport. Singlets, shirts, tights, trainingspakken in alle maten zijn te koop in de winkel aan de Beatrixstraat. 
Alle weg en baan trainers hebben een nieuwe trainingspak gekregen

Activiteiten :

In 2013 zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugdleden door de trainers. Met namen de bingomiddag ter afsluiting van het winterseizoen, sinterklaasfeest en het pupillenuitje zijn een jaarlijks terugkerend succes, dat zonder de inspanningen van deze trainers niet plaats zou kunnen vinden. In 2013 heeft er voor de wegtrainers en de baantrainers een BBQ plaats gevonden. Deze was zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar.Beleidsvoornemens 2014

Voorzitter Baanatletiek

De baancoördinator valt rechtstreeks onder het bestuur van de vereniging.

Het is tot op heden nog niet gelukt om een baanvoorzitter te vinden, De huidige voorzitter heeft veel affiniteiten met baanatletiek wat de betrokkenheid naar de baanatletiek vanuit het bestuur naar de baan vergroot heeft. De baancoördinator is de voorzitter van het trainersoverleg baanatletiek. Tijdens het overleg worden o.a. de beleidsvoornemens opgesteld. Hierbij wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de visie van de baanatletiektrainers en de secretariaten.

Atletiektrainers

De baanatletiektrainers zullen zich, net als in de voorgaande jaren, optimaal inzetten voor de atletiek in het algemeen en de baanatletiek in het bijzonder. Dit zal tot uiting komen middels de volgende inzet:

 • Onder begeleiding van de hoofdtrainer en in overleg met de coördinator baanatletiek het technisch en organisatorisch aansturen van de baanatletiek.

 • Binnen de begroting die de trainers zelf hebben opgesteld leuke en sportieve activiteiten blijven organiseren buiten het training geven om.

 • Het activeren van deelname aan verschillende breedtesportprojecten vanuit Sportservice Den Helder zoals; de 22e Scholierenveldloop, het JeugdSportProject, , de schoolsportdag groep 8 (kennismaken met atletiek) en Scholierenatletiek ( Fun in atletics) en bv. Sportstimulering op het middelbaar onderwijs waaronder de Sprint Challenge. Op deze wijze kunnen kinderen buiten de vereniging om kennis maken met de atletieksport. Dit jaar opent Noordkop de poorten om een aantal scholen en na schoolse opvang ( in het geheel) of een klas te laten kennismaken met atletiek. Het streven is om naar aanleiding hiervan een goed passend sportaanbod te doen aan de deelnemers

 • Het organiseren van activiteiten om in het bijzonder jeugdleden, maar ook bijvoorbeeld jeugd van scholen of jeugd van na schoolse opvang te laten zien dat atletiek een leuke brede sport is om uit te oefenen. Tevens willen we ook ons kader blijven binden aan onze vereniging! Bijvoorbeeld door het kader in de gelegenheid te stellen om bijscholingen te doen.

 • Het bestuur heeft gekozen voor een nieuw ledenadministratie- en boekhoudkundig programma van de firma Sportlink, waarmee voldaan wordy aan de opdracht van de Atletiekunie om voor 1 januari 2014 te kiezen voor een door de Atletiekunie ondersteund programma. • Open staan voor stagiaires binnen de baanatletiek bij het ROC sport en bewegen. • Het samenstellen van een evenwichtig wedstrijdprogramma, ook wanneer er door onzekerheden welke groepen er mee kunnen draaien met de competitie en welke niet.

 • Wanneer een vereniging in de buurt wat organiseert zal Noordkop alles in het werk stellen om daar met onze atleten naar toe te gaan. Dit in het kader van : Samen staan we sterker.

 • Trainers uitwisselen van Dokev en Tas 82. Waardoor een goede samenwerking komt met de verenigingen.

Inschrijven 28e Ingeloop 2019

IMG 1125

 

Inschrijven? Klik hier........

bwfinance

zeespiegel