AGENDA JAARVERGADERING SV NOORDKOP

Vrijdag 29 maart 2013, aanvang 20.00 uur

Locatie: kantine FC Den Helder (Bremstraat)

1. Opening door voorzitter

2. Mededelingen / ingekomen post t.b.v. jaarvergadering

3. Notulen jaarvergadering 30 maart 2012

4. Jaarverslag 2012 / Beleidsvoornemens 2013

 • Algemeen

 • Wegatletiek

- Baanatletiek

5. Financiën:

 • verslag kascommissie

 • benoeming kascommissie 2013

 • financieel overzicht 2012/begroting 2013

 • dechargering bestuur

 • vaststelling contributiebedragen 2013

6. Bestuursverkiezing (alle leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd)

Voorzitter weg: vacant

Voorzitter baan: vacant

Kandidaten zich graag van te voren aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aftreden en herkiesbaar voor de duur van 2 jaar: Marije Dito (secretaris)

PAUZE

7. Jubilarissen

8. In ‘t zonnetje

9. Rondvraag (betreffende onderwerpen vd jaarvergadering)

10. SluitingNOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SV NOORDKOP OP 30 MAART 2012

Aanwezig 39 leden conform presentielijst.

(presentielijst is gevoegd bij originele notulen in archief secretaris)

Afbericht ontvangen van:

Trudi Beerling

Myra van Es Mirjam en Peter Boer

De heer en mevrouw van Gelder Jaap Warbout

Joop Menke Trudi Dito-Ramler

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom op de

jaarvergadering van SV Noordkop Atletiek.

De voorzitter meldt: Koffie + het eerste drankje in de pauze zijn voor rekening van de vereniging; overige consumpties zijn voor eigen rekening. Ook geeft de voorzitter aan dat punt 7 (verbouwplan) van de agenda afgehaald wordt.

De secretaris stelt de vergadering in kennis van de ontvangen afberichten. Tevens verzoekt de secretaris ieder om de presentielijst te tekenen.

De penningmeester geeft aan dat er een brief is binnengekomen van Joop Menke. Deze brief zal worden behandeld bij punt 5 (financiën).

Peter van der Star verzoekt het bestuur om voortaan de notulen + jaarverslag al te publiceren op de website. Het bestuur maakt excuses, dit is helaas dit jaar vergeten.

2. Mededelingen/ingekomen post t.b.v. jaarvergadering

Geen3. Notulen jaarvergadering 22 april 2011

De notulen worden door de ledenvergadering goedgekeurd en definitief vastgesteld. Met dank aan de notulist.

4. Jaarverslag 2011/beleidsvoornemens 2012

De voorzitter neemt het jaarverslag met de leden in het kort door. De voorzitter geeft aan dat met de Stichting gesproken is over eventuele nieuwbouw. Aangezien dit te duur werd is besloten, in samenspraak met de Stichting, om hiervan af te zien. Vanuit de baan is het initiatief gekomen om te kijken naar het verbouwen van het oude Poortgebouw. Na toestemming van het bestuur is een tussenmuur weggebroken zodat er meer ruimte is gecreëerd voor het krachthonk. Aan de Stichting zijn de verbouwplannen ook kenbaar gemaakt. Hierop hebben 2 leden van het Stichting bestuur besloten om op te stappen.

Tevens worden de beleidsvoornemens doorgenomen. De voorzitter geeft aan dat in mei een competitiewedstrijd voor de masters georganiseerd wordt, voor die tijd is het gewenst dat de atletiekbaan nog gekeurd gaat worden door de Atletiekunie. Er is helaas een probleem met de clubkleding, er zijn onder andere geen goede kledingmaten en ook niet alle kleding is te leveren. Het bestuur is bezig met een andere oplossing.

Roel Plas neemt het woord voor wat betreft het deel van de wegatletiek, het jaarverslag en de beleidsvoornemens. Ook roept Roel de leden op om de wegcommissie en het trainerskorps op de weg te verjongen. Kandidaten worden gevraagd zich aan te melden. Tevens geeft Roel aan dat er ook nog geen voorzitter voor de baan is. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het jaarverslag 2011 wordt verder vastgesteld zonder op en/of aanmerkingen van de leden.

Ook de beleidsvoornemens 2012 worden vastgesteld.

5. Financiën

 1. Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit John Klappe en Peter Jacobs heeft de administratie van de penningmeester gecontroleerd op 22 maart 2012. Namens de kascommissie neemt Peter Jacobs het woord. Hij geeft aan dat ze de financiële zaken in orde hebben bevonden en de administratie overzichtelijk, toegankelijk en zeer verzorgd vonden.

b. Benoeming kascommissie 2012

Peter Jacobs is aftredend en wordt vervangen door Jan Koopman. Hiermee bestaat de kascommissie 2013 (voor het jaar 2012) uit Jan Koopman en John Klappe. Het bestuur bedankt Peter Jacobs voor zijn inzet als lid van de kascommissie.

 1. Financieel overzicht 2011 / begroting 2012

De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op de cijfers.

De penningmeester geeft eerst aan bij de jaarcijfers nog steeds bijgestaan te zijn door de oud-penningmeester Patrick Blankenzee. Het bestuur is Patrick hier erg dankbaar voor. Overigens is Patrick ook nog steeds penningmeester van de Stichting.

Door de komst van de leden van loopgroep Julianadorp en de instroom vanuit de loopcursus van Peter Asselman is er dit jaar geen sprake van een dalend gemiddeld ledenaantal.

De wedstrijdorganisatie heeft meer geld opgeleverd, dit door meer sponsoring en een positieve deelname aan wedstrijden. De finale pupillen competitiewedstrijd heeft een positieve kantineopbrengst opgeleverd.

De kosten van het algemeen beheer zijn hoger uitgekomen, dit door aanpassing van de geluidsinstallatie, de reparatie van de wedstrijdklok en een aangeschafte printer.

In 2012 zal de vereniging te maken krijgen met een hogere eigen bijdrage voor de kosten van de huur van de atletiekbaan en een verhoging van de zaalhuur voor pupillen. Ook is het bestuur voornemens een vrijwilligersdag te organiseren en is er € 1.000,-- extra begroot voor het jubileum.

Indien het bestuur geen contributieverhoging doorvoert, zal de begroting een tekort kennen van

€ 4.000,-- waarvan € 1.000,-- incidenteel. Het bestuur acht dit niet acceptabel.

Het bestuur stelt de ledenvergadering voor met ingang van 1 mei 2012 contributie verhoging door te voeren zoals voorgesteld in het financieel jaarverslag. Te weten ongeveer 5%, twee kwartjes (€ 0,50) per maand.

De algemene ledenvergadering is het unaniem eens met de voorgestelde contributieverhoging per

1 mei 2012.

De ledenvergadering stemt in met het financieel verslag 2010 en de begroting 2011.

d. Decharge bestuur

De ledenvergadering verleent het volledige bestuur decharge met betrekking tot het jaar 2011

De penningmeester behandelt vervolgens de ingezonden brief van Joop Menke. De lijst van mensen die contributie-vrijstelling hebben, zal door het bestuur worden doorgenomen. De noodzaak om lid te zijn van de vereniging voor een vrijwilliger is er namelijk niet meer. Voor wat betreft de trainersvergoeding/onkostenvergoeding het volgende. Deze vergoeding is al gebaseerd op het aantal uren en de bevoegdheidsgraad van de trainer.

Dick van der Weide geeft aan dat het verhaal over de financiën een helder verhaal is, waarvoor complimenten. Tevens oppert Dick vanuit de algemene ledenvergadering om alle vrijwilligers een briefje te sturen met hierin het verzoek om vrijwillig de bijdrage voor de Atletiekunie te voldoen.

Het bestuur dankt Dick voor deze suggestie.

6. Bestuursverkiezing

In de statuten van de vereniging staat dat om de 2 jaar de helft van het bestuur dient af te treden. Dit is vorig jaar niet gedaan. Vandaar nu een extra bestuursverkiezing.

Allereerst zijn aftredend en herkiesbaar zijn: Roel Plas (voorzitter wegcommissie) en Marije Dito (secretaris)

Beiden worden door de algemene ledenvergadering herkozen, dit voor de duur van 1 jaar.

Aftredend en herkiesbaar zijn: Kees Aerts (voorzitter) en Jan Dito (penningmeester)

Beiden worden herkozen voor de periode van 2 jaar

Ronn Toornvliet (algemene/technische zaken) is vorig jaar na de ledenvergadering in het bestuur gekomen. Hij is wel voorgedragen in het clubblad maar wordt nu officieel aan de algemene ledenvergadering voorgedragen. De algemene ledenvergadering is akkoord met de benoeming van Ronn als bestuurslid algemene/technische zaken.

Het bestuur dankt de algemene ledenvergadering voor het in hen gestelde vertrouwen.

PAUZE

7. Verbouwplan

Dit punt is geschrapt van de agenda.

8. Jubilarissen

Jan Groot, Dick van der Weide, Roel en Gerda Plas zijn alle vier 25 jaar lid.

Zij ontvangen allen een oorkonde en bloemen

10. Rondvraag

Geen

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur onder dankzegging voor ieders aandacht en inbreng.

JAARVERSLAG 2012 / BELEIDSVOORNEMENS 2013

SV NOORDKOP ATLETIEK

Bestuur: Kees Aerts, voorzitter

Marije Dito, secretaris

Jan Dito, penningmeester

Ronn Toornvliet, algemene/technische zaken

(voorzitter wegcommissie: vacature)

(voorzitter baancommissie: vacature)

Ereleden: Leden van verdienste:

J. de Bunje* Frans Breed

Mart van Essen Koert Angevare

Hans Enklaar* Dick van der Weide

W. Huitinga* Elly Fritzsche*

Joost Veroude* Trudi Dito-Ramler

Wim Erkelens* Louis Burggraaff

Nico Ridder Jan van Zanten

Frans Breed Jaap Wassenburg

Jan Groot

* = overleden

ALGEMEEN BESTUUR

Jaarverslag 2012

Clubgebouw

In 2012 is gestart met het aanpassen van het bij ons in erfpacht zijnde oude Poortgebouw, een aantal wanden zijn gesloopt, de vloer is geëgaliseerd en een nieuwe CV-ketel zal geplaatst worden.

Clubblad

Vanaf 1 januari 2012 wordt het clubblad slechts digitaal uitgegeven. Het wordt maandelijks per email desgewenst aan alle leden verzonden en het clubblad is ook te raadplegen via de website. Het is voor sommige leden misschien nog even wennen maar het scheelt de vereniging toch flink wat kosten.

Jubileum 75 jaar SV Noordkop

In het kader van het 75 jarig bestaan is in januari een indoorwedstrijd georganiseerd in de sportzalen van “Scholen aan Zee” waarbij de verenigingen uit de directe omgeving zijn uitgenodigd. Het evenement is een groot succes geworden.

Als laatste activiteit van het 75 jarig bestaan van onze vereniging (eigenlijk in 2011) heeft de jubileumcommissie in het voorjaar van 2012 een succesvolle estafettewegwedstrijd georganiseerd in de duinen. Deze estafettewegwedstrijd is zeker voor herhaling vatbaar gebleken.

Samenwerking met regionale verenigingen

In 2012 is in de categorie C-meisjes een combiteam opgegeven voor de competitie. De combivereniging was DOKEV. We zijn de vereniging dankbaar dat deze mogelijkheid werd geboden, waardoor voor beide verenigingen een aantal atletes toch konden deelnemen aan de competitiewedstrijden.

Keuring atletiekbaan

Via de Atletiekunie hebben we afgelopen jaar bericht gekregen dat het weer tijd was om de atletiekbaan te keuren. Dit is in het voorjaar gebeurd en heeft geresulteerd in een keuringsrapport waaruit is gebleken dat de baan is afgekeurd en er een aantal aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze aanpassingen (onder andere het opnieuw aanbrengen van lijnen op de baan en het vervangen van het zand in de verspringbak) zijn inmiddels met behulp van de Marine afgerond. Onze voorzitter heeft verzocht om een herkeuring bij de Atletiekunie. De herkeuring zal in 2013 plaatsvinden.

Vrijwilligersdag

Bestuurslid Ronn Toornvliet heeft in 2012 een erg leuke en gezellige vrijwilligersdag georganiseerd bij de jeu de boules-vereniging aan ‘t Schapendijkje. Zo hopen we onze vrijwilligers te laten zien dat we als vereniging ontzettend blij zijn met hun inzet!

Clubkleding

De levering van de clubkleding is door Princess sports eenzijdig en zonder kennisgeving gestopt waardoor de atleten niet meer in staat waren om nieuwe kleding te kopen, wat tot mogelijke problemen tijdens wedstrijddeelname had kunnen leiden. Vanwege deze problemen met de clubkleding is in 2012 een eerste contact gelegd met Intersport. Zij willen graag onze clubkleding leveren en beheren, waardoor de functie van kledingcoördinator komt te vervallen. Gerda Leibrand heeft dit al die tijd voor de vereniging gedaan en wordt bij deze bedankt voor alle tijd en moeite die er nodig was om de leden te voorzien van een nieuw clubtenue. In 2013 zal de nieuwe clubkleding gepresenteerd worden.

Herindeling sportpark Ruyghweg

In 2012 is een overleg gestart tussen de Marine en SV Noordkop aangaande de bouw van een permanent kinderdagverblijf op het sportpark de Ruyghweg. Dit gaf initieel een opening in de gesprekken met de Marine om een beter onderkomen te krijgen. Om hiermee verder te komen is contact met de gemeente gezocht en is overleg tussen de gemeente en de Marine ontstaan, waarin civiel – militaire samenwerking, zoals al bestaat bij het zwembad “de Schots”, de basisgedachte is. Hier liggen mogelijk kansen voor SV Noordkop in de toekomst om een beter onderkomen te realiseren.

Voorzitter baanatletiek

Helaas is het ook in 2012 nog steeds niet gelukt om een voorzitter van de baanatletiek te vinden. Al jarenlang is deze vacature nu vacant maar wordt, gelukkig, nog steeds waargenomen door onze duizendpoot en baancoördinator Tanja Ites. Zij is ook dit afgelopen jaar vrijwel bij elke bestuursvergadering aanwezig geweest om zo voor een goede communicatie tussen bestuur en baan te zorgen. Gezien de problematieken en activiteiten op het gebied van de baanatletiek is het wel zaak om toch extra effort erin te steken om de functie zo snel mogelijk gevuld te krijgen.

Roel Plas

Tot slot hebben we het jaar 2012 helaas verdrietig afgesloten. In de laatste maand van het jaar overleed na een kort maar heftig ziekbed onze voorzitter van de wegcommissie en trainer Roel Plas. Roel was een zeer gewaardeerd vrijwilliger binnen onze verenging en laat een grote leegte achter.

Beleidsvoornemens Algemeen Bestuur 2013

Samenwerking atletiekverenigingen uit de regio

In 2013 hopen we de samenwerking met de omliggende verenigingen verder vorm te geven. De informele contacten zijn aanwezig, maar de bestuurlijke ondersteuning is niet optimaal. De samenwerking is momenteel vooral zichtbaar tijdens competitiewedstrijden waarin we Combi-ploegen zullen vormen met Dokev (D-junioren jongens en de mannen Masters). De indoorwedstrijd heeft ook zijn uitstraling naar de omliggende verenigingen. Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere structureel overleg baanatletiek en het geven van clinic’s voor atleten van de verenigingen in de regio.

Functie voorzitter baanatletiek

Het vullen van de functie van Voorzitter Baanatletiek wordt steeds meer voelbaar binnen de vereniging. De contacten met de eigenaar van de atletiekbaan wordt steeds belangrijker en omvangrijker. Het onderhoud en het actueel houden van de accommodatie is daarbij een speerpunt. Dit maakt een structureel overleg noodzakelijk. De contacten met de omliggende verenigingen, het trainerskorps binnen de eigen vereniging en de afstemming met de atletiekunie geeft een overzicht van de taken van deze functionaris. We zoeken een kandidaat voor deze belangrijke functie.

Werving Sponsoren

Het gebrek aan sponsoren en inkomsten is een punt van aandacht voor het bestuur in 2013. Tot nu toe lukt het net aan om voldoende sponsoring te vinden voor de wegkalenderactiviteiten. Tot nu toe is het niet mogelijk om sponsorborden op de baan op te hangen. Dit zorgt ervoor dat sponsoren niet voor SV Noordkop kiezen. Het aantrekken van de banden met de organisatie “loopevenementen Den Helder” kan mogelijk enige verlichting geven.

Eigen accommodatie Ruyghweg

Voor wat betreft de accommodatie zal 2013 een belangrijk jaar worden. De bouw van een nieuw kinderdagverblijf is de aanzet geweest om rond de tafel te gaan zitten. Het bestemmingsplan geeft aan dat alleen op het middengebied van het sportpark gebouwd mag worden, waardoor het huidige clubgebouw in beeld is gekomen. De gesprekken tussen de gemeente en de Marine zullen verder worden voortgezet over de herinrichting van het sportpark, waarbij de nadruk komt te liggen op de civiel – militaire samenwerking. De reorganisatie van Defensie dwingt de Marine om samen te werken op diverse gebieden. De activiteiten in de haven van Den Helder worden al gecombineerd, maar ook het gebruik van het vliegveld “De Kooy”en het zwembad “de Schots” zijn voorbeelden van nauwe samenwerking tussen de Marine en de Gemeente. Wellicht biedt een herbelegging van het Sportpark nieuwe kansen voor onze vereniging!

Ondersteuning van de gemeente Den Helder

De subsidiekraan van de gemeente wordt steeds verder dichtgedraaid, waardoor de vereniging voor een steeds hoger wordende financiële last komt te staan. De kreet maatwerk wordt momenteel als een holle kreet ervaren. Via gesprekken met de Sportfederatie en de wethouder zal meer aandacht gevraagd worden voor de ongelijke situatie die momenteel ontstaat. De sportverenigingen van Den Helder sluiten een huurovereenkomst af met de gemeente en het onderhoud wordt ook uitgevoerd door de gemeente. Dit is het maatwerk voor de overige sportverenigingen binnen Den Helder. Voor SV Noordkop is de verhuurder en de onderhouder “Defensie”. De gemeente heeft zijn handen geheel van de atletiekvereniging afgetrokken en verstrekt alleen de basissubsidie. Hierdoor is de vereniging in het overleg met Defensie op zichzelf aangewezen.

COMMISSIE WEGATLETIEK

Jaarverslag 2012

Den Helder - Schagen

De 17e editie van de in samenwerking met TAS ’82 georganiseerde 25 km wedstrijd Den Helder-Schagen vormde voor de wegcommissie de daadwerkelijke start van het programma wegwedstrijden 2012. Voor het eerst werd bij deze wedstrijd de procedure van het voorinschrijven uitbesteed. Deze “proef” is door ons positief ervaren. Het aantal deelnemers bij deze wedstrijd blijft de laatste jaren ongeveer constant, zij het dat qua aantal deelnemers wel een verschuiving heeft plaats gevonden van individuele deelnemers naar deelnemers estafette. Den Helder - Schagen wandelen op de zaterdag kende haar 3e editie.

Duinbollenloop

Bij de voorbereidingen voor de Duin-bollenloop eind april werden we voor het eerst geconfronteerd met de werking van de Natuurbeschermingswet. Het broedseizoen van de tapuit noopte tot aanpassing van het parcours omdat het Duingebied daarmede voor evenementen verboden terrein is. Al eerder was besloten wegens de geringe deelname in de laatste jaren de 15 km te schrappen. De belangstelling voor deze voorjaarsloop leed hier gelukkig niet onder mede door de aan dit evenement verbonden businessloop van de Rotary.

Zomerprogramma

Het zomerprogramma van de strandlopen te Huisduinen (2x) en Julianadorp (1x), de ½ marathon 3-daagse en de Overlevingsloop (de 25e editie) konden na overleg met de provincie en het Landschap Noord-Holland op de gebruikelijke wijze doorgang vinden en kenden overigens een normaal verloop.

Duincross

De Duincross op de 1e zondag in december blijft als onderdeel van het Roele De Vries crosscircuit een populaire wedstrijd- en recreatieloop. De sluiting van het complex van de VV Watervogels noopten tot organisatorische aanpassingen. Mede door de goede samenwerking met de FC Den Helder verliep een en ander zonder (grote) problemen.

Oudejaarsloop

De Oudejaarsloop vormde met een record deelname een succesvol sluitstuk van het jaar.

Overige activiteiten

Buiten de officiële wedstrijden- annex recreatielopen worden er zoals bekend jaarlijks ook nog enkele trainingslopen gehouden. De in het kader van de jubileumviering daaraan toegevoegde Duinoord estafette run en familie boscross vonden bij onze leden een sympathiek onthaal.

Niet onvermeld mag blijven dat twee van onze actieve leden de cursus looptrainer niveau 3 zijn gaan volgen met de intentie zich te zijner tijd als trainer bij onze vereniging in te zetten. Een welkome versterking voor het toch wel wat vergrijzende korps wegtrainers.

Het geheel overziende kan de commissie met tevredenheid op het jaar 2012 terug kijken. Alles overheersend blijft evenwel de enorme verslagenheid die het overlijden van onze voorzitter teweeg heeft gebracht.

Beleidsvoornemens 2013

Activiteiten

In 2013 staan de hiervoor genoemde wedstrijd-, recreatie- en trainingslopen wederom op het programma. Naar wij hopen zal het met het Landschap Noord-Holland en de provincie te plegen overleg over dit programma er toe leiden dat het ook zodanig kan worden gerealiseerd.

Wegcommissie

De samenstelling van de wegcommissie zal in de loop van 2013 wijziging ondergaan. De jurycoördinator, Jan den Ijzerman, zal zijn activiteiten na Den Helder-Schagen beëindigen. Gelukkig hebben we in Harry Kraak een waardige opvolger gevonden. Daarnaast komt Alfons van Kesteren de commissie versterken als algemeen coördinator/plaatsvervangend voorzitter.

Vrijwilligers gevraagd

Uiteraard is het van het grootste belang dat de vacature voorzitter annex bestuurslid zo gauw mogelijk wordt ingevuld. Hierbij doen wij nogmaals een beroep op de leden. Er moet onder u toch wel iemand zijn die deze functie annex bestuurslid op zich zal willen nemen.

Ook het korps vrijwilligers/verkeersregelaars behoeft versterking. Stelt u zich beschikbaar om ons zo af en toe bij de organisatie van onze wedstrijden te assisteren. Het wordt u en ons bovendien wat gemakkelijker gemaakt nu de instructie verkeersregelaar via internet – dus bij uw thuis – kan worden gevolgd (E-learning). Het gaat uiteindelijk maar om een beperkt aantal wedstrijden per jaar en hoe meer vrijwilligers/verkeersregelaars zich beschikbaar stellen hoe minder vaak een beroep op u gedaan behoeft te worden.

COMMISSIE BAANATLETIEK

Jaarverslag 2012

Pupillen

De Jubileum Indoorwedstrijd van Noordkop

Op 22 januari organiseerde Noordkop in het kader van het 75-jarig jubileum voor het eerst een indoorwedstrijd in de nieuwe sporthal van Scholen aan Zee. Gezien de vele positieve reacties van atleten, begeleiders en vrijwilligers was dit een zeer geslaagde wedstrijd.

Bijzonder waren de prestaties van Selina Mulder bij de meisjes pupillen C. Zij verbeterde nl. twee clubrecords. Bij het hoogspringen kwam zij tot precies 1.00 meter, 5 cm hoger dan Denice Radstaat in 1996. Verder stootte zij de kogel maar liefst 75 cm verder dan Linda Vis in 1991. Haar nieuwe clubrecord staat nu op 6.65m.

Finale crosscompetitie

Op 10 maart werd in Woerden definale van de crosscompetitievoor jeugdatleten uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland gehouden. Djoao Lobles moest deze keer zijn meerdere erkennen in Tom Hoogeboom van Nova maar Djoao, Jeremy van der Mee en Jort Tiessen werden wel met overmacht 1e in het ploegenklassement van de JPA2.

Scholierenveldloop 2012

De 20e editie van de Scholierenveldloop kan de boeken in als de meest zonnige. Onder het toeziend oog van meer dan 1500 toeschouwers liepen woensdagmiddag 30 maart ruim 900 kinderen van de basisscholen hun 1000 meter op en rond de atletiekbaan op het Marine Sportpark.

Snelste atleet was Osman Bootan van de Villa Kakelbont. Hij liep de snelste tijd ooit: 3.09 minuten over 1 km! Ook de tijden van de eindwinnaars (en Noordkoppers!) Isa Raadgers 3.30 min en Jort Tiessen 3.27 min. waren van een hoog niveau. De vrijwilligers van SV Noordkop Atletiek en medewerkers van Sportservice Den Helder zorgden weer voor een fantastisch geslaagd evenement.

Gerrit Vos Bokaal

Op 8 september veroverden de pupillen van Noordkop de traditionele Gerrit Vos Bokaal bij de baanwedstrijd van Hollandia in Hoorn.

Pupillen Noordkop presteren uitstekend in competitiefinale .

Bij de competitiefinale in Castricum verbeterde Selina Mulder bij de meisjes pupillen C met een afstand van 32.08 het clubrecord balwerpen. Mede door deze prestatie werd zij 1e bij de individuele meerkamp. Lara Smits werd in dezelfde leeftijdsklasse 3e. Samen met Marit Bisdonk en Myrthe Vredeveld werden deze meisjes ook nog 2e in het ploegenklassement.

Evenals vorig jaar lukte het Djoao Lobles, Mitchel Kampert, Sem Gombault , Jort Tiessen en Jeremy van der Mee om nu bij de jongens A2 als ploeg met grote voorsprong de titel te bemachtigen.

Clubkampioenschappen

Op 7 oktober werd het clubkampioenschap van Noordkop gehouden.

Clubkampioen op de driekamp werden :

Jazz-Lynn Mulder, Selina Mulder, Ioann Lobles, Kess Androg, Skip Bakker,

Cindy ten Have, Ryan Steenvoorden, Frouke Beukema

Clubkampioen op de 600/1000m werden :

Anna Punselie, Selina Mulder, Ioann Lobles, Kess Androg, Skip Bakker, Cindy ten Have, Ryan Steenvoorden, Wiek Groot

PR-competitie

Het jaar werd afgesloten met de prijsuitreiking van de PR-competitie. Dit vond plaats tijdens de speciale Sinterklaastraining in de sporthal waarbij Sinterklaas de prijzen uitdeelde aan de pupillen die in 2012 hun prestaties hadden verbeterd tijdens baanwedstrijden.

Grote Club Actie

Tenslotte dient niet onvermeld te blijven dat de pupillen ook dit jaar actief zijn geweest bij het verkopen van loten van de Grote-Club-Actie. Ieder jaar levert dit de club weer geld op.

Junioren/senioren en masters

Wegens het ontbreken van een jaarverslag van de junioren, senioren en masters vormen hieronder slechts enkele hoogtepunten uit 2012:

Clubkampioenen 2012:

junioren D: Djulyan van de Mee en Melanie Dirker

junioren C: Jamal Aartsen en Yasmin Keppel

junioren B: Joey Steenvoorden

junioren A: Mike Berckmoes

Senioren: Martijn Nuijens en Charissa Czech

Masters: John Klappe en Rosita Poldervaart

Nederlandse Kampioenschappen

Indoor:

Junioren C: Onno Aerts: kogelstoten 1e plaats, 12,22m

Jamal Aartsen: verspringen 1e plaats, 5,34m

Emile Lammers:800m 12e plaats 2.25.73sec

Junioren B: Rob ter Burg: 1500m. 5e plaats 4.17.79sec

Masters: Kees Aerts: kogelstoten 3e plaats 12,85m

Outdoor:

Junioren C: Jamal Aartsen: verspringen 11e plaats 5.40m

Junioren B: Rob ter Burg: 800m 3e plaats 1.56.02sec

Senioren: Martijn Nuijens: hoogspringen 2e plaats 2.10m

Masters: Kees Aerts: Discuswerpen 2e plaats 39,26m

Kogelstoten 2e plaats 12.72m

Competitie

De seniorenploeg heeft het afgelopen jaar een topseizoen gehad en eindigde in de 3e klasse uiteindelijk op een 2e plaats in de finale waardoor promotie naar de 2e klasse afgedwongen werd.

Commissie baanatletiek

Jaarverslag

Het jaarverslag is gemaakt aan de hand van de beleidsvoornemens van 2011 voor de afdeling baanatletiek.

Voorzitter baanatletiek

Vanaf september 2006 wordt de functie van baancoördinator deels professioneel ingevuld door Tanja Ites. Sportservice Den Helder (de werkgever van Tanja) zorgt voor een persoonlijke ondersteuning op het gebied van beleid en organisatie. De baancoördinator geeft in samenwerking met de hoofdtrainer Jaap Wassenburg technische en organisatorische aansturing aan de afdeling baanatletiek.

Indoorwedstrijd

2012: Het jaar begon met een staartje van ons jubileum jaar met de indoor gehouden bij Scholen aan Zee. Er mag wel gezegd worden dat dit een zeer geslaagd evenement was dat nadat het een paar jaar stil gelegen heeft weer met veel enthousiasme ontvangen is.

Wedstrijdsecretariaat

De secretariaten van de diverse groepen zitten nu al enige tijd vast op deze positie en er komt steeds meer lijn in de communicatie middels email en briefjes.

Jurycoördinator

Dit jaar heeft Theo Koster na jaren trouwe dienst afscheid genomen als JUCO en dit gat is gelukkig opgevuld door Chris Vermeulen.

Outdoorwedstrijden 2012

Er zijn in 2012 vier baanwedstrijden georganiseerd door Noordkop:

1) instuif Heer en Meester baancircuit.

2) een instuifwedstrijd stond weer op de agenda.

3) wederom eenvan de pupillencompetities en een masters competitie, waar helaas onze eigen masters bij 1e competitiewedstrijd niet aanwezig konden zijn, kwamen de fitte masters ( sommigen al in de 80!! ) wel naar Den Helder voor de 2e competitiewedstrijd.

4) de clubkampioenschappen zijn gehouden in oktober en goed verlopen. De kampioenen van 2012 werden in het zonnetje gezet met een mooie herinneringsfoto.

De laatste woensdag van de maand wedstrijden

Dit jaar zijn er ook ‘de laatste woensdag van de maand’ wedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijden zijn voor en door atleten mogelijk gemaakt, waarbij het laagdrempelige karakter er zorg voor moet dragen dat iedereen om een leuke wijze deel kan nemen. Onze voorzitter heeft er een heuse EXCEL berekening op los gelaten, waarbij er per onderdeel en ook overall een winnaar uit de bus kwam.

.

Kantinecommissie

De kantine commissie heeft dit jaar volledig zelfstandig gedraaid, waarbij dank vanuit de baancommissie. De communicatie voor alle evenementen ( inclusief de Nieuwjaars borrel ) moet wel scherp in de gaten worden gehouden.

Trainers

Het trainerskorps is dit jaar redelijk stabiel gebleven. Helaas hebben we wel afscheid moeten nemen van Guido de Groot. Behalve een fijne pupillen trainer voor de bostrainingen was hij ook altijd een waardevolle trainer op de trainersvergadering door zijn heldere en kritische blik op de jeugdatletiek.

Sander Goldewijk heeft zijn trainerschap bij de CD’s voorlopig opgezegd, maar is nog wel trainer in het bos. Bij de pupillen zijn er een aantal actieve ouders die assisteren bij de trainers bijgekomen. Dit is mede te danken aan de actieve werving van de trainers bij de pupillengroep.

De CD’s hebben versterking gekregen van Rudy Vermeulen die de ALO bijna heeft afgerond en tevens zijn trainerspapieren hoopt te halen. Tevens geeft Rudy training in het bos. Ook is er nog een ROC sport en Bewegen stagiaire gekomen die over de verschillende groepen verdeeld is.

Samenwerking regionale verenigingen

In 2012 hadden we gehoopt dat de verenigingen die voor gasttrainingen bij ons een aantal keer welkom zijn geweest en waar wij op uitnodiging ook een gasttraining hebben verzorgd ons ook zouden uitnodigen om daar eens een kijkje in de keuken te komen nemen. Helaas is dit nog een brug te ver. Wel is de samenwerking en de communicatie goed te noemen. De verenigingen weten elkaar te vinden.

Scholierenveldloop

Sportservice Den Helder heeft onder leiding van Dick en Hanny van der Weide in samenwerking met vrijwilligers van SV Noordkop de 20e scholierenveldloop georganiseerd. Dit was wederom een groot succes waarbij bijna 1000 kinderen met atletiek kennis maken.

Activiteiten

In 2012 zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd voor de leden door de trainers. Met namen het sinterklaasfeest en het pupillenuitje zijn een jaarlijks terugkerend succes, dat zonder de inspanningen van deze trainers niet plaats zou kunnen vinden.

Jury

Het jurykorps is ook weer wat aangesterkt doordat er ouders bereid waren de cursus in te gaan die gehouden werd in Schagen.

Overleg met de Marine

Het contact met de KM is, zeker in vergelijking met andere jaren, in vele opzichten verbetert. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen voorzitter van de vereniging en de KM.

Beleidsvoornemens 2013

Voorzitter Baanatletiek

Vanaf september 2006 wordt de functie van baancoördinator deels professioneel ingevuld door Tanja Ites. Sportservice Den Helder (de werkgever van Tanja) zorgt voor een persoonlijke ondersteuning op het gebied van beleid en organisatie.

De baancoördinator valt rechtstreeks onder het bestuur van de vereniging.

Het is tot op heden nog niet gelukt om een baanvoorzitter te vinden, De huidige voorzitter heeft veel affiniteiten met baanatletiek wat de betrokkenheid naar de baanatletiek vanuit het bestuur naar de baan vergroot heeft.

De baancoördinator is de voorzitter van het trainersoverleg baanatletiek. Tijdens het overleg worden o.a. de beleidsvoornemens opgesteld. Hierbij wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de visie van de baanatletiektrainers en de secretariaten.

Atletiektrainers

De baanatletiektrainers zullen zich, net als in de voorgaande jaren, optimaal inzetten voor de atletiek in het algemeen en de baanatletiek in het bijzonder. Dit zal tot uiting komen middels de volgende inzet:

 • Onder begeleiding van de hoofdtrainer en in overleg met de coördinator baanatletiek het technisch en organisatorisch aansturen van de baanatletiek.

 • In goed overleg met de trainers een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de trainers met elk eigen specifieke capaciteiten te verdelen over de verschillende groepen van de baanatletiek. Het streven is de terugloop van de CD junioren in kaart te brengen en maatregelen te treffen om de CD weer te laten groeien. Naar aanleiding van een audit die gedaan is door de AU willen we bespreken wat de mogelijkheden zijn om de aanbevelingen van hen uit te voeren.

 • Dit jaar willen we een voortzetting houden van de laagdrempelige wedstrijden bij ons op de club en tevens heeft een vereniging in de buurt een soort gelijk initiatief bedacht, waarbij wij onze atleten ook zullen stimuleren hier aan deel te nemen.

 • Binnen de begroting die de trainers zelf hebben opgesteld leuke en sportieve activiteiten blijven organiseren buiten het training geven om.

 • Wanneer een vereniging in de buurt wat organiseert zal Noordkop alles in het werk stellen om daar met onze atleten naar toe te gaan. Dit in het kader van : Samen staan we sterker.

 • Het samenstellen van een evenwichtig wedstrijdprogramma, ook wanneer er door onzekerheden welke groepen er mee kunnen draaien met de competitie en welke niet.

 • Het organiseren van activiteiten om in het bijzonder jeugdleden, maar ook bijvoorbeeld jeugd van scholen te laten zien dat atletiek een leuke brede sport is om uit te oefenen. Tevens willen we ook ons kader blijven binden aan onze vereniging! Bijvoorbeeld door het kader in de gelegenheid te stellen om bijscholingen te doen.

 • Het activeren van deelname aan verschillende breedtesportprojecten vanuit Sportservice Den Helder zoals; de 21e Scholierenveldloop, het JeugdSportProject, , de schoolsportdag groep 8 (kennismaken met atletiek) en Scholierenatletiek ( Fun in atletics) en bv. Sportstimulering op het middelbaar onderwijs waaronder de Sprint Challenge. Op deze wijze kunnen kinderen buiten de vereniging om kennis maken met de atletieksport. Dit jaar opent Noordkop de poorten om een aantal scholen ( in het geheel) of een klas te laten kennismaken met atletiek. Het streven is om naar aanleiding hiervan een goed passend sportaanbod te doen aan de deelnemers

 • Het blijven onderhouden van contacten met de KM.

bwfinance

zeespiegel