AGENDA JAARVERGADERING SV NOORDKOP

30 maart 2012, aanvang 19.30 uur

Locatie: kantine FC Den Helder (Bremstraat)

1.         Opening door voorzitter

2.         Mededelingen / ingekomen post t.b.v. jaarvergadering

3.         Notulen jaarvergadering 22 april 2011

4.         Jaarverslag 2011 / Beleidsvoornemens 2012

-          Algemeen

-          Wegatletiek

-     Baanatletiek

5.         Financiën:

-          verslag kascommissie

-          benoeming kascommissie 2012

-          financieel overzicht 2011/begroting 2012

-          dechargering bestuur

-          contributieverhoging

6.         Bestuursverkiezing  (alle leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd)

                                                                             

            Aftredend en herkiesbaar                    : Kees Aerts (voorzitter)

                                                                              : Jan Dito (penningmeester)

                                                                              : Roel Plas (voorzitter weg)

                                                                              : Marije Dito (secretaris)

  1. Verbouwplan (tot aanpassing oud clubgebouw)

                                               PAUZE

8.         Jubilarissen

9.     Rondvraag (betreffende onderwerpen vd jaarvergadering)    

                                         

10.      Sluiting

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SV NOORDKOP OP 22 APRIL 2011

Aanwezig 39 leden conform presentielijst.

(presentielijst is gevoegd bij originele notulen in archief secretaris)

Afbericht ontvangen van:

Karin Westerbos

Frans Forrer                                          Mirjam Boer

Elly Raatsie-de Vries                             Peter en Winnifred van der Star

Theo Koster                                          Hans Bakker

Jaap Wassenburg

Gabriel Ferrari (komt later)

1.   Opening

      De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom op de

jaarvergadering van SV Noordkop Atletiek. De voorzitter geeft aan dat dit voor hem zijn eerste  jaarvergadering is in de functie van voorzitter van de vereniging. 2011 is een jubileumjaar voor de verenging omdat de vereniging dit jaar 75 jaar bestaat. Loopgroep Julianadorp is bij de vereniging gekomen, dit is een eerste stap richting een eventuele samenwerking met Sportlust.

Tevens meldt de voorzitter dat het bestuur een extra agendapunt wil inbrengen. Bij punt 5 zal het onderwerp contributieverhoging behandeld worden.

2.   Mededelingen

De voorzitter meldt:

Koffie + het eerste drankje in de pauze zijn voor rekening van de vereniging; overige consumpties zijn voor eigen rekening.

      Ingekomen post t.b.v. de jaarvergadering

De secretaris stelt de vergadering in kennis van de ontvangen afberichten. Tevens verzoekt de secretaris ieder om de presentielijst te tekenen.

3.   Notulen jaarvergadering 23 april 2010

Deze wordt door de ledenvergadering goedgekeurd en definitief vastgesteld. Met dank aan de notulist.

4.   Jaarverslag 2010/beleidsvoornemens 2011

De voorzitter neemt het jaarverslag met de leden in het kort door. Tevens worden de beleidsvoornemens doorgenomen. De voorzitter geeft aan dat de beleidsvoornemens in een apart a4-tje als aanvulling verwoord zijn.

Roel Plas neemt het woord voor wat betreft het deel van de wegatletiek, het jaarverslag en de beleidsvoornemens.

Het jaarverslag 2010 wordt verder vastgesteld zonder op en/of aanmerkingen van de leden.

      Ook de beleidsvoornemens 2011 worden vastgesteld.

5. Financiën

a.     Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Gerrit Hamstra en Peter Jacobs heeft de administratie van de penningmeester gecontroleerd op 11 april 2011. De kascommissie heeft de financiële zaken in orde bevonden. De kascommissie hebben een terugloop in de sponsoring en een terugloop in het ledenaantal waargenomen. De begroting 2011 is reëel. Een eventuele contributieverhoging is gerechtvaardigd.

      b.   Benoeming kascommissie 2012

Gerrit Hamstra is aftredend en wordt vervangen door John Klappe. Hiermee bestaat de kascommissie 2012 uit Peter Jacobs en John Klappe. De voorzitter bedankt

Gerrit Hamstra voor zijn inzet als lid van de kascommissie.

b.    Financieel overzicht 2010 / begroting 2011

                                                De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op de cijfers als aanvulling op de bijgevoegde schriftelijke toelichting.

De penningmeester geeft eerst aan in zijn inwerk/overdrachtsperiode veel te zijn bijgestaan door de oud-penningmeester Patrick Blankenzee. Het bestuur is Patrick hier erg dankbaar voor. Overigens is Patrick nog steeds penningmeester van de Stichting.

Het ledenaantal is tegengevallen, de inkomsten uit wedstrijden, de rente baten en de overige baten (opbrengt grote clubactie, opbrengst loopcursus) zijn allemaal tegengevallen.

De lasten vallen iets mee. Het ledenverloop van de afgelopen jaren is opgenomen in het financieel jaarverslag.

Accommodatiekosten:de penningmeester legt uit dat de subsidie voor 2011 nog niet bekend is. De verwachting is dat de subsidie lager uitvalt dan voorgaande jaren. We hebben dus rekening te houden met meer kosten op het gebied van de accommodatie.

Het bestuur stelt de ledenvergadering voor met ingang van 1 mei 2011 contributie verhoging door te voeren. Aangegeven wordt dat niet alleen een contributieverhoging nodig is, maar ook verder de broekriem aangetrokken zal moeten worden.

De ledenvergadering stemt in met het financieel verslag 2010 en de begroting 2011.

Financiën Stichting:

De Stichting exploiteert het oude clubgebouw/oude Poortgebouw en stelt dit ter beschikking aan de Stichting. Nieuw in 2010 zijn de kosten voor de OZB (WOZ-aanslag). Ook heeft het bestuur besloten het oude Poortgebouw te verzekeren tegen de sloopwaarde.

Jaap Warbout, voorzitter van de Stichting, geeft aan dat er een doordacht besluit genomen dient te worden voor wat betreft de accommodatie.

Er zijn bezuinigingen bij de Marine en de hoogte van de subsidie van de gemeente is nog niet bekend. In mei zal het bestuur weer tezamen komen voor een vergadering met de Stichting.

Overigens wordt gemeld dat Jan Dito geen lid meer is van de Raad van Toezicht, maar Gerrit Hamstra hiervoor in de plaats is gekomen. Dit is een fout in het jaarverslag van de Stichting.

Myra van Es vraagt of het in vergelijking met voorgaande jaren echt zo slecht gaat nu.

Jan D. geeft aan dat we nog steeds een gezonde vereniging zijn maar we wel een vinger aan de pols moeten houden. We zullen een minder luxueus leven moeten leiden als vereniging.

We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om het clubblad alleen op de website te laten publiceren en indien de leden een papieren clubblad willen, zij dit apart moeten aanvragen of zelfs voor moeten betalen.

Dick vd Weide wil geen verwijten maken maar vooruit kijken. Er zullen nieuwe inkomsten geworven moeten worden. Dick geeft hierbij aan dat dit op verschillende manieren kan. Er zal gezocht moeten worden naar nieuwe sponsors. We ontkomen niet aan een contributieverhoging. Ook zal er samenwerking gezocht moeten worden met andere verenigingen. Er zal bijv. gekeken kunnen worden of Sportlust en Noordkop weer samen kunnen gaan, ook zal er samen met Sportlust gepraat kunnen worden over een nieuwe gezamenlijke accommodatie.

De penningmeester geeft aan dat we voorgaande jaren wel wat meer overhielden aan wedstrijden maar er een dalende tendens is te constateren. Tot op heden zijn er nog geen nieuwe grote sponsors te vinden. Veel bedrijven staan tegenwoordig ook niet te springen voor veel geld te sponsoren. Dit zien we ook bij bijvoorbeeld een wedstrijd als Den Helder-Schagen.

De voorzitter vult nog aan dat, voor wat betreft de samenwerking met Sportlust, we ons best doen en er al een eerste gesprek geweest is met Sportlust en de Stichting halve marathon DH.

Trudi Dito-Ramler geeft aan dat er te weinig reclame is gemaakt voor de grote club actie. Dit kan meer gestimuleerd worden bij de jeugd en dus ook meer geld opleveren. Het bestuur neemt deze tip mee.

De voorzitter geeft aan dat de zaalhuur ook voor het komend seizoen fors omhoog gaat. Het bestuur heeft daarop besloten om alleen de pupillen in het winterseizoen in de zaal te laten trainen. De CD junioren gaan dit winterseizoen buiten trainen.

Het bestuur stelt de ledenvergadering voor met ingang van 1 mei 2011 contributie verhoging door te voeren zoals voorgesteld in het financieel jaarverslag. Jaap Warbout vraagt naar aanleiding hiervan het volgende: de begroting moet mijns inziens sluitend zijn. Is de contributie verhoging niet te laag?

De penningmeester antwoordt dat het in stapjes zal moeten gaan, het bestuur heeft besloten dit niet in 1x door te voeren. Ondertussen hopen we dat de gemeente meer duidelijkheid geeft over de hoogte van de subsidie. Het is een bewuste keuze geweest om de begroting sluitend te maken met verlies.

Jaap Warbout begrijpt dit.

De algemene ledenvergadering is unaniem eens met de contributieverhoging.

      d.   Decharge bestuur

De ledenvergadering verleent het volledige bestuur decharge met betrekking tot het jaar 2010

6.   Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is: Jan den IJzerman (algemene/technische zaken)

Er melden zich geen nieuwe kandidaten. Kandidaten/geïnteresseerden worden opgeroepen zich te melden via de secretaris, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook de functie van voorzitter baancommissie is nog steeds vacant. Kandidaten/geïnteresseerden worden verzocht zich aan te melden!

PAUZE

7.   In het zonnetje

Peter Jacobs en Cor Rieuwers worden in ’t zonnetje gezet en bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Karin Westerbos zal op een later tijdstip worden bedankt.

8. Jubilarissen

Simon Abbink en Hanny van der Weide zijn beiden 25 jaar lid. Helaas is Simon afwezig. Hanny ontvangt een oorkonde en bloemen. Simon zal zijn oorkonde later ontvangen.

Frans Forrer en Hans Bakker zijn beiden 40 jaar lid. Helaas hebben zij beiden voor deze avond afgemeld. Zij zullen op een later tijdstip alsnog hun oorkonde ontvangen.

De voorzitter richt namens de vereniging een woordje tot Jan den IJzerman om hem te bedanken voor zijn inzet voor de verenging gedurende de 6 jaar dat hij bestuurslid is geweest.

9. Huisvesting vereniging

De voorzitter geeft aan dat dit punt al eerder behandeld is in deze vergadering. De leden hebben hier verder geen vragen meer over.

10. Rondvraag

      Geen

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aandacht en inbreng.            

JAARVERSLAG 2011 / BELEIDSVOORNEMENS 2012

SV NOORDKOP ATLETIEK

Bestuur:                                            Kees Aerts, voorzitter

                                                         Marije Dito, secretaris

                                                         Jan Dito, penningmeester

                                                         Ronn Toornvliet, algemene/technische zaken

                                                         Roel Plas, voorzitter wegcommissie

                                                         (voorzitter baancommissie: vacature)

Ereleden:                                          Leden van verdienste:  

J. de Bunje*                                      Frans Breed

Mart van Essen                                 Koert Angevare

Hans Enklaar*                                   Dick van der Weide

W. Huitinga*                                      Elly Fritzsche*                                                 

Joost Veroude*                                 Trudi Dito-Ramler                                                        

Wim Erkelens*                                  Louis Burggraaff

Nico Ridder                                       Jan van Zanten

Frans Breed                                      Jaap Wassenburg

                                                         Jan Groot                                         

                                                                                                                                  * = overleden

ALGEMEEN BESTUUR

Jaarverslag 2011

2011 is een belangrijk jaar geweest voor onze vereniging. Op 14 november 2011 bestonden we namelijk 75 jaar! Een jubileumcommissie onder leiding van Dick van der Weide en bestaande uit Tanja Ites, Peter Jacobs, Ineke Smit enTrudi Dito-Ramler hebben het gehele jaar een aantal activiteiten georganiseerd.

Op zaterdag 26 november 2011 was de grote jubileumdag. Deze dag begon met een jubileumcrossloop door het bos, strand en duinen. ’s Middags woonden bijna 300 (oud)- leden en atletiekliefhebbers een reünie bij in de stadshal van schouwburg Den Helder. Onze voorzitter ontving van wethouder Wiltrude Turnhout- Van den Bosch namens de gemeente Den Helder de zilveren legpenning. Dit als blijk van waardering voor alle activiteiten die onze vereniging op atletiekgebied in Den Helder georganiseerd heeft. Hier zijn we als vereniging natuurlijk erg trots op! Jaap Wassenburg en Jan Groot werden door de voorzitter benoemd als lid van verdienste van de vereniging vanwege hun vele inspanningen voor de vereniging. Dick van der Weide ontving voor al zijn werk voor de plaatselijke atletiek een

waarderingsspeld van de Atletiekunie.

De onderhandelingen met de gemeente omtrent het nieuwe huurbedrag en subsidieregeling van de gemeente voor de atletiekaccommodatie aan de Ruyghweg zijn in 2011 afgerond. Met de Marine is de afspraak gemaakt dat zij achteraf de huur incasseren en niet vooraf. Bovendien mogen we de huur per maand betalen, dit spreidt de kosten.

In december 2011 is het laatste papieren clubblad verschenen. Vanaf 1 januari 2012 heeft het bestuur namelijk besloten het clubblad slechts digitaal uit te geven. Dit vanwege de bezuinigingen die het bestuur genoodzaakt is om in te voeren.

Nog steeds zit het Algemeen Bestuur zonder voorzitter van de baanatletiek. Deze vacature is inmiddels al jarenlang vacant. Gelukkig neemt baancoördinator Tanja Ites deze taak nog steeds min of meer waar, zij is ook dit afgelopen jaar bij elke bestuursvergadering aanwezig om zo voor een goede communicatie tussen bestuur en baan te zorgen.

Beleidsvoornemens Algemeen Bestuur 2012

In het nieuwe jaar zetten we de ingeslagen weg voort met de samenwerking met de omliggende verenigingen. De indoorwedstrijd die werd georganiseerd in het kader van het jubileum was in dat kader een succes. Kleinschalig, gezellig en sportief is mogelijk het begin voor een jaarlijks terugkerend evenement. In 2012 zal voor het eerst een combinatieteam voor de C-meisjes van SV Noordkop en DOKEV deelnemen aan de competitie. In het zomerseizoen zullen ook weer trainingspakkenwedstrijden en trainingsclinics georganiseerd worden in het kader van de nauwere samenwerking.

De clubkleding blijft een probleem. Niet alle maten zijn voorradig en de beschikbare maten wijken af van de standaard maten. Daarnaast zijn er problemen met de pasvorm van diverse kledingstukken waardoor de afname achterblijft. Geprobeerd is om hier vaste afspraken over te maken met de fabrikant, maar dat heeft tot nu toe niet geleid tot een verbetering van de situatie. Het bestuur heeft zich voorgenomen om dit in 2012 te verbeteren en een goede betrouwbare kledinglijn aan te bieden.

Op allerlei manieren wordt bekeken in hoeverre we de financiele situatie van de vereniging kunnen verbeteren. Met name wordt ook gekeken naar het oude poortgebouw. Wanneer dat gebouw wordt opgeknapt, lijkt de afhankelijkheid van het nieuwe hoofdgebouw teruggedrongen te kunnen worden waardoor hier een bezuiniging op mogelijk is. Wanneer we de sociale activiteiten ook meer gaan concentreren op het terrein aan de Ruyghweg, kunnen wat meer kantineopbrengsten gegenereerd worden voor de activiteiten binnen de vereniging. De nieuwjaarsreceptie is hier een voorbeeld van geweest en is een succes gebleken.

Het opknappen van het oude poortgebouw wordt momenteel in kaart gebracht, waarna een voorstel zal worden gedaan om van dit gebouw het clubgebouw voor SV Noordkop te maken. Het krachthonk heeft inmiddels al veel ruimte erbij gekregen doordat enkele muren zijn uitgebroken door de atleten met hun begeleiders.

COMMISSIE WEGATLETIEK

Jaarverslag 2011

De door ons georganiseerde wedstrijden in 2011 werden goed bezocht, vooral de Duin-bollenloop (inclusief de Rotary business run) , de Duincross (onderdeel van het Roele De Vries Crosscircuit) en de Oudejaarsloop sprongen er wat de deelname betreft uit. Het zomerprogramma annex strandgebeuren, met de ½ marathon 3-daagse, de Overlevingsloop en de “normale” strandloopjes was de opkomst zo’n beetje hetzelfde als voorgaande jaren. De Jubileum loop, initiatief van de jubileumcommissie, in de Donkere Duinen werd door jong oud goed bezocht.

Voor de Oudejaarsloop werd een nieuwe sponsor gevonden, een hele geruststelling. Toch blijft het moeilijk in deze tijd een goede sponsor te vinden (vooral voor langere tijd).

Niet onbelangrijk was ook de komst van een groot deel van de Loopgroep Julianadorp bij onze vereniging. De leden van die groep zijn inmiddels geheel in de club geïntegreerd.

Het trainersbestand is dit jaar op peil gebleven, het geen belangrijk is voor een goede trainingsopbouw. De tijdelijke en structureel opengevallen plaatsen werden goed door de collega’s opgevangen. Wat ons echter zorgen baart, is dat het trainersbestand voor een groot deel bestaat uit zestig plussers. Terwijl het aantal leden vooral in de breedtesport nog steeds groeit, bestaat er onder de jeugdigen onder ons kennelijk geen behoefte c.q. animo om zich voor de vereniging d.m.v. van een trainerscursus in te zetten. Daar zullen wij als kader dus flink aan moeten werken. Ook kan de inzet van de verschillende assistent trainers beter bv. door een betere verdeling over de verschillende groepen en door na het gezamenlijk inlopen de groep te splitsen. Op die manier krijgen de assistent trainers ook meer eigen inbreng en verantwoording, hetgeen motiverend kan werken.

Beleidsvoornemens 2012

Zoals in voorgaande jaren willen we ook nu weer zorgen voor continuïteit van de verschillende wedstrijd en trimloopjes, en bij het bestaande programma ook een aantal loopjes voegen die door de wegtrainers op de zaterdagmorgen kunnen worden georganiseerd. Voorts bestaat het voornemen om in samenwerking met de Stichting Halve Marathon van Den Helder een estafetterun houden en in oktober de 8 van Huisduinen in ere herstellen. Dit alles voornamelijk om te proberen de breedte atletiek toch weer een beetje naar het wedstrijdgebeuren te trekken; we zijn tenslotte een atletiekvereniging.

Er is afgelopen jaar contact gezocht met de andere Helderse “atletiekvereniging”,om tot (enige) samenwerking te komen. Dit leek in eerste instantie goed te gaan, maar bleek later toch op niets uit lopen. We geven dit streven echter niet op. Wel is er een goede samenwerking tot stand gekomen met Sportservice en de eerdergenoemde Stichting Halve Marathon van Den Helder. De Stichting Huisduinen Atletiek zichzelf heeft opgeheven.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat ook de commissie wegatletiek kampt met de omstandigheid dat het overgrote deel van de commissieleden bestaat uit mensen van boven de zestig. Voorts bestaat de commissie ook nog eens geheel  uit mannen. Bij deze dus een dringende oproep om hier verandering in te brengen.

COMMISSIE BAANATLETIEK

Jaarverslag 2011

Pupillen

Dankzij het enthousiasme en de inzet van de vaste groep begeleiders/trainers van de pupillen van Noordkop  is het jubileumjaar 2011 weer plezierig en succesvol verlopen.

Op zaterdag 12 maart werd op en rond de paardenbaan in het Amsterdamse Bos  de finale van de crosscompetitie voor de regio's 1 tot en met 5 van de Atletiekunie gehouden.

De minipupillen Luc van Ruler, Jelmer Tiessen en Ravi Raadgers liepen gezamenlijk naar een 3e plaats in het ploegenklassement.

Na zijn overwinningen van de afgelopen jaren bij de  C- en B-pupillen lukte het  Djoao Lobles wederom om nu bij de A1-pupillen de titel op de 1500m te pakken. Ook Jort Tiessen liep vooraan mee en pakte de 4e plaats. Samen met Jeremy van der Mee werd  Noordkop in deze leeftijdsklasse bovendien 1e in het ploegenklassement.

Scholierenveldloop 2011

Onder het toeziend oog van meer dan 1500 toeschouwers liepen woensdagmiddag 30 maart ruim 900 kinderen van de basisscholen hun 1000 meter op en rond de atletiekbaan op het Marine Sportpark.

Bereket Rampen van de Duynvaerder liep in een prachtige stijl de snelste tijd van de dag: 3.10 minuten over 1 km! Een tijd die de afgelopen 19 jaar niet eerder gelopen is bij de veldloop. Ook de tijden van de eindwinnaars (en Noordkoppers!)  Isa Raadgers  3.38 min en Djoao Lobles  3.21 min. waren van een hoog niveau.

Dankzij de vrijwilligers van SV Noordkop Atletiek en medewerkers van Sportservice Den Helder verliep ook deze editie weer vlekkeloos. Iedere tien minuten een nieuwe

start en meteen erna de prijsuitreikingen; dat is de Scholierenveldloop. Kortom een flitsend

evenement waarbij de Olympische gedachte van meedoen voorop staat maar ook oog is voor de winnaars en de vele toeschouwers.

De finale boscross werd gehouden op het terrein van DOK. Na de wedstrijd, waarbij ook de ouders een rondje konden lopen, was er nog een bingo in de kantine. Alle deelnemers kregen een diploma en de atleten die aan minimaal twee boscrossen en de finale hadden meegedaan kregen een beker of standaard.

Pupillen Noordkop presteren uitstekend in thuisfinale .

De 75 jarige SV Noordkop  had op 17 september de eer om de provinciale finale van de pupillencompetitie te mogen organiseren.. Ondanks de, in de loop van de dag, steeds slechter wordende  weersomstandigheden konden alle onderdelen  toch worden afgewerkt. 

De pupillen van Noordkop maakten de hoge verwachtingen volledig waar.

De ploeg van de jongens minipupillen, bestaande uit Ravi Raadgers, Shane Baars, Ioann Lobles, Luc van Ruler en Jelmer Tiessen eindigde als 3e in het ploegenklassement.

Bij de meisjes mini draaide het gevecht om het goud uit op een tweestrijd tussen de Noordkopmeisjes Lara Smits en Selina Mulder. Uiteindelijk wist Lara nipt te winnen.

Kess Androg was de enige van de meisjes C die bij het balwerpen verder dan 20 meter kwam (21.39m). Dit leverde haar een 4e plaats in het individuele klassement op.

Evenals vorig jaar lukte het Djoao Lobles om nu bij de jongens A1 de titel te bemachtigen. Vooral de 60m sprint in 9.23s leverde hem genoeg voorsprong op om zijn tegenstanders achter zich te laten. Door de uitstekende resultaten van zijn ploeggenoten Jort Tiessen (5e), en Jeremy van der Mee (7e)  won de ploeg van de jongens A1, die verder bestond uit Sem Gombault en Mitchell Kampert, met overmacht het ploegenklassement.

Melanie Dirker kwam bij het kogelstoten tot een nieuw persoonlijk record van 7.78m en dat bracht haar tot een 6e plek in het eindklassement van de oudste meisjes.

Op 2 oktober werd het clubkampioenschap van Noordkop gehouden.

Clubkampioen op de driekamp werden :

Lara Smits, Jelmer Tiessen, Kess Androg, Skip Bakker, Irene Baars, Kevin Steenbakkers, Frouke Beukema, Djoao Lobles, Isa Raadgers en Joep van der Wulp.

Clubkampioen op de 600/1000m werden :

Lara Smits, Shane Baars, Kess Androg, Skip Bakker, Irene Baars, Kevin Steenbakkers, Wiek Groot, Djoao Lobles, Melanie Dirker en Soerik Geervliet.

Het jaar werd afgesloten met  de prijsuitreiking van de PR-competitie. Dit vond plaats tijdens een pupillenfeest in de kantine van de rugbyclub waarbij Sinterklaas de prijzen uitdeelde aan de pupillen die in 2011 hun prestaties hadden verbeterd tijdens baanwedstrijden.

Tenslotte dient niet onvermeld te blijven dat de pupillen ook dit jaar actief zijn geweest bij het verkopen van loten van de Grote-Club-Actie. Ieder jaar levert dit de club weer  geld op.

Junioren/senioren en masters

Wegens het ontbreken van een jaarverslag van de junioren, senioren en masters vormen hieronder slechts enkele hoogtepunten uit 2011:

Clubkampioenen 2011:

junioren D: Jamal Aartsen en Mabel Schenk

junioren C: Joey Steenvoorden en Yasmin Keppel

junioren B: Rob ter Burg

junioren A: Marvin van Betuw en Jessica de Visser

Senioren: Niek Bron en Charissa Czech

Masters: Jim van der Mee

Op het NK atletiek voor junioren in Alphen aan de Rijn is Rob ter Burg 9e geworden op de 800 mtr en 6e op de 1500 mtr.

De jongens junioren competitieploeg heeft de districtfinale gewonnen in Heerhugowaard en uiteindelijk weten ze zelfs de landelijke finale in Best te winnen! Onze jongens junioren D Nederlands competitie kampioen 2e divisie!

Tijdens de D-spelen in Amsterdam heeft Onno Aerts met een clubrecord goud behaald op het onderdeel kogelstoten. Bij het speerwerpen gooide hij ook een clubrecord en werd hiermee 3e, . Jamal Aartsen werd 2e met verspringen in een mooi nieuw clubrecord.

Onze voorzitter en master Kees Aerts is zowel Nederlands indoor als Nederlands outdoor kampioen geworden met het onderdeel kogelstoten (mannen masters 50+)

Indoor C-spelen in Apeldoorn

Onno Aerts 1e met kogelstoten

Jamal Aartsen 2e met verspringen

Commissie baanatletiek

Jaarverslag

Het jaarverslag is gemaakt aan de hand van de beleidsvoornemens van 2010 voor de afdeling baanatletiek.

Vanaf september 2006 wordt de functie van baancoördinator deels professioneel ingevuld door Tanja Ites. Sportservice Den Helder (de werkgever van Tanja) zorgt voor een persoonlijke ondersteuning op het gebied van beleid en organisatie. De baancoördinator geeft in samenwerking met de hoofdtrainer Jaap Wassenburg technische en organisatorische aansturing aan de afdeling baanatletiek.

2011 stond in het teken van het 75 JARIG JUBILEUM met als hoogtepunten de finale van de pupillencompetitie, de reünie (loop en feest) en alvast vooruitlopend op het jaarverslag van 2012 de INDOOR!

Het secretariaat wordt bij de CD’s nog steeds door Marchel Keppel geleid. Door te werken vanuit één centraal persoon die regelmatig op de vereniging is en contact heeft met ouders atleet en trainers is de informatievoorziening geoptimaliseerd. Doordat er veranderingen hebben plaatsgevonden bij de vereniging zoals het verdwijnen van de verspreiding van het clubblad moet de informatievoorziening extra goed geregeld worden via de elektronische snelweg en ook het aloude briefje wordt weer gebruikt.

Dit jaar hebben de secretariaten, hoofdtrainer Jaap Wassenburg, Joop van de Laar als materiaalman, Theo Koster als juco en Peter Jacobs als onmisbaar wedstrijdsecretariaat wederom gefungeerd als wedstrijdcommissie.

Er zijn in 2011 vier baanwedstrijden georganiseerd door Noordkop: 1) instuif Heer en Meester baancircuit. 2) een instuifwedstrijd stond weer op de agenda. 3) de finale van de pupillencompetitie werd in het kader van het 75 jarig bestaan dit jaar bij Noordkop georganiseerd, doordat de jubileum commissie dit had aangevraagd. 4) De clubkampioenschappen werden gehouden op het sportpark op een zonovergoten dag ( 20◦C) in oktober!

.

De kantinecommissie heeft dit jaar definitief versterking gekregen van Nel Visser. Na de finale pupillencommissie was iedereen het er over eens dat de kantinecommissie een structurele versterking nodig had en dat die versterking niet uit de baancommissie kan komen. We zijn heel erg blij met deze versterking. Mede door de versterking heeft ook de huidige kantine commissie gezegd de kantine te blijven bemannen tijdens de wedstrijden.

In het trainerskorps hebben we Ciska Bosma weer welkom mogen heten als trainster. Zij blijft ook actief als atleet en komt uit in de competitie. De CD atleten zijn dit jaar het hele jaar buiten gebleven tijdens de trainingen. Er heeft een zekere verjonging en verschuiving aan trainers plaatsgevonden. Er waait een frisse wind door de CD groep met de trainers Sander Goldewijk, Ciska Bosma, Axel Boon en ALO stagiaire Rudy Vermeulen. Tevens is Wim Ouwens nog aanwezig bij de trainingen, maar door persoonlijke omstandigheden een tijdje op non actief geweest. Gelukkig is Wim weer van de partij.

De Senioren groep wordt sinds dit jaar tijdens twee trainingen versterkt door de expertise van Piet Nuijens! Waar Piet voorheen Jaap extra assisteerde op aanvraag is Piet vaste trainer geworden bij de oudste categorie ( JUN, AB, SEN/MST )

De samenwerking met andere verenigingen heeft een boost gekregen door de gasttrainingen die twee keer bij SV Noordkop werden gehouden en één keer bij AV Wieringen. Na een wat weifelende aanloop is wel bereikt dat de naaste verenigingen het belang zien van samenwerking op het vlak van bijvoorbeeld combiteams maken en gebruik maken van elkaars expertise! Ook zijn er beter afspraken gemaakt om de communicatie te optimaliseren.

 Sportservice Den Helder heeft onder leiding van Dick en Hanny van der Weide in samenwerking met vrijwilligers van SV Noordkop de 19e scholierenveldloop georganiseerd. Dit was wederom een groot succes waarbij we 900 kinderen hebben bereikt.

In 2011 waarbij het jubileum centraal stond is het sinterklaasfeest en de pupillendag extra uitgebreid gevierd. Bij de junioren CD is dit jaar ook een uitje georganiseerd om de betrokkenheid te vergroten.

In 2011 is er in februari een jurycursus van start gegaan bij de vereniging, waarbij het ontzettend koud is geweest tijdens de praktijksessies, maar de vereniging heeft wel 8 nieuwe juryleden welkom mogen heten. Dit zijn betrokken ouders en verenigingsleden die tijdens een wedstrijd het jurycorps komen versterken.

Het contact met de KM is dit jaar verbeterd doordat het nieuwe hoofd Sport graag 1 keer per half jaar een gesprek wil met een aantal functionarissen binnen de vereniging.

Beleidsvoornemens 2012

Vanaf september 2006 wordt de functie van baancoördinator deels professioneel ingevuld door Tanja Ites. Sportservice Den Helder (de werkgever van Tanja) zorgt voor een persoonlijke ondersteuning op het gebied van beleid en organisatie.

De baancoördinator valt rechtstreeks onder het bestuur van de vereniging.

Het is tot op heden nog niet gelukt om een baanvoorzitter te vinden, De huidige voorzitter heeft veel affiniteiten met baanatletiek wat de betrokkenheid naar de baanatletiek vanuit het bestuur naar de baan vergroot heeft.

De baancoördinator is de voorzitter van het trainersoverleg baanatletiek. Tijdens het overleg worden o.a. de beleidsvoornemens opgesteld. Hierbij wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de visie van de baanatletiektrainers en de secretariaten.

De baanatletiektrainers zullen zich, net als in de voorgaande jaren, optimaal inzetten voor de atletiek in het algemeen en de baanatletiek in het bijzonder. Dit zal tot uiting komen middels de volgende inzet:

·         onder begeleiding van de hoofdtrainer en in overleg met de coördinator baanatletiek het technisch en organisatorisch aansturen van de baanatletiek.

·         In goed overleg met de trainers een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de trainers met elk eigen specifieke capaciteiten te verdelen over de verschillende groepen van de baanatletiek. Het streven is de terugloop van de CD junioren in kaart te brengen en maatregelen te treffen om de CD weer te laten groeien

·         Doordat het wedstrijdbezoek onder atleten door diverse redenen terugloopt, willen we de interne wedstrijden stimuleren door op trainingsavonden zgn trainingspakkenwedstrijden te organiseren voor en door atleten. Op deze manier vergroot je de betrokkenheid bij de organisatie en werken ze zelf in 1.5 uur een wedstrijdprogramma af. 

·         De kosten van de activiteiten van trainers en atleten zo goed mogelijk in kaart te brengen zodat er ook voor de komende jaren een budget voor de activiteiten begroot kan worden.

·         Noordkop streeft naar samenwerking met andere verenigingen. De gasttrainingen die vorig jaar gestart zijn bij Noordkop (2x) en 1x bij een buurvereniging willen we nog een keer voortzetten bij andere verenigingen.

·         Het samenstellen van een evenwichtig wedstrijdprogramma, zeker nu de baan weer belijning heeft gekregen.

  • Het organiseren van activiteiten om in het bijzonder jeugdleden, maar ook bijvoorbeeld jeugd van scholen te laten zien dat atletiek een leuke brede sport is om uit te oefenen. Tevens willen we ook ons kader blijven binden aan onze vereniging!

  • Het activeren van deelname aan verschillende breedtesportprojecten vanuit Sportservice Den Helder zoals; de 20e Scholierenveldloop, het JeugdSportProject, , de schoolsportdag groep 8 (kennismaken met atletiek) en Scholierenatletiek ( Fun in atletitcs) en bv. Sportstimulering op het middelbaar onderwijs waaronder de Sprint Challenge. Op deze wijze kunnen kinderen buiten de vereniging om kennis maken met de atletieksport. Dit jaar opent Noordkop de poorten om een aantal scholen ( in het geheel) of een klas te laten kennismaken met atletiek. Het streven is om naar aanleiding hiervan een goed passend sportaanbod te doen aan de deelnemers

·         Het blijven onderhouden van contacten met de KM.

bwfinance

zeespiegel