AGENDA JAARVERGADERING SV NOORDKOP

23 april 2010, aanvang 20.00 uur

Locatie: kantine FC Den Helder (voormalige HRC kantine)

Bremstraat te Den Helder

1.         Opening door voorzitter

2.         Mededelingen / ingekomen post t.b.v. jaarvergadering

3.         Notulen jaarvergadering 3 april 2009

4.         Financiën:

-          verslag kascommissie

-          benoeming kascommissie 2010

-          financieel overzicht 2009/begroting 2010

-          dechargering bestuur

5.         Jaarverslag 2009 / Beleidsvoornemens 2010

-          Algemeen

-          Wegatletiek

-          Baanatletiek

6.         Bestuursverkiezing  (alle leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd)

                                                                             

            Aftredend en niet herkiesbaar             : Alfons van Kesteren (voorzitter)

                                                                              : Patrick Blankenzee (penningmeester)

           

            Kandidaat voorzitter: Kees Aerts

            Voor voorzitter baancommissie geen kandidaten?

           

PAUZE

7.         In ’t zonnetje

8.         Jubilarissen

9.     Huisvesting vereniging

10.     Rondvraag (betreffende onderwerpen vd jaarvergadering) 

                                         

11.      Sluiting

JAARVERSLAG 2009 / BELEIDSVOORNEMENS 2010

SV NOORDKOP ATLETIEK

Bestuur:                                            Alfons van Kesteren, voorzitter

                                                         Marije Dito, secretaris

                                                         Patrick Blankenzee, penningmeester

                                                         Jan den IJzerman, technische zaken

                                                         Roel Plas, voorzitter wegcommissie

                                                         (voorzitter baancommissie: vacature)

Ereleden:                                          Leden van verdienste:  

J. de Bunje*                                      Frans Breed

Mart van Essen                                 Koert Angevare

Hans Enklaar*                                   Dick van der Weide

W. Huitinga*                                      Elly Fritzsche*                                                 

Joost Veroude*                                 Trudi Dito                                                                    

Wim Erkelens*                                  Louis Burggraaff

Nico Ridder                                       Jan van Zanten                                 

Frans Breed                                                                                                               * = overleden

ALGEMEEN BESTUUR

Jaarverslag 2009

In 2009 is de vereniging druk bezig geweest met de onderhandelingen omtrent het nieuwe huurbedrag en subsidieregeling van de gemeente voor de atletiekaccommodatie aan de Ruyghweg. Het lijkt erop dat de inspanningen van de (buitensport)verenigingen in Den Helder en de Sportfederatie toch resultaat gaan geven. In 2010 hopen we definitief zekerheid te krijgen van de gemeente over deze kwestie.

Daarnaast blijft het echter een onverteerbare zaak dat wij als vereniging veel geld moeten investeren om een eigen verenigingsgebouw aan de Ruyghweg te krijgen terwijl er een gebouw staat die met wat aanpassingen voor onze vereniging een prima mogelijkheid zou kunnen zijn! In deze tijd van economische malaise en bezuinigingen van defensie past het ook niet meer dat de Koninklijke Marine hieraan vasthoudt. Via de gemeente zijn in 2009 stappen gezet richting de KM omtrent dit onderwerp.

Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het steeds moeilijker wordt om (nieuwe) vrijwilligers te krijgen voor bepaalde posities binnen de vereniging. Zo is het in 2009 weer niet gelukt om een om een voorzitter van de baanatletiek te vinden. Gelukkig schuift baancoördinator Tanja Ites vaak tijdens bestuursvergaderingen aan om zo voor een goede communicatie tussen bestuur en baan te zorgen. Zowel onze voorzitter als onze penningmeester hebben allebei in 2009 te kennen gegeven tijdens de algemene ledenvergadering zich niet weer opnieuw herkiesbaar te stellen. We zijn blij dat Kees Aerts zich bereid heeft gevonden zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter. Helaas genoeg is er voor de functie van penningmeester geen kandidaat gevonden!

We hopen dat hier snel verandering in komt zodat wij ook in 2010, met een nieuwe samenstelling van het Algemeen bestuur, ons verder kunnen blijven inzetten voor de atletieksport!

Beleidsvoornemens Algemeen Bestuur 2010

Het beleid voor 2010 wordt enigszins beïnvloed door wijzigingen in de bestuurssamenstelling als gevolg van het aftreden van zowel de penningmeester als de voorzitter van het Algemeen Bestuur. Zowel de penningmeester als de voorzitter hebben deze functies met veel inzet en plezier ruim acht jaar ingevuld maar willen niet voor 2010 nieuw beleid voorstellen terwijl zij daar verder geen ondersteuning aan kunnen geven.

Wel zijn enkele belangrijke beleidsterreinen op het gebied van de accommodatie nog steeds actueel en zullen deze ook in 2010 een belangrijke inzet vragen van het Algemeen Bestuur.

Onder verwijzing naar de beleidsvoornemens voor 2009 is de situatie inzake de nieuwe tarieven- en subsidieregeling van de gemeente nog steeds niet definitief afgekaderd. Voor SV Noordkop is het dus nog steeds niet helemaal duidelijk welk bedrag betaald moet worden aan huur voor de atletiekaccommodatie en welk bedrag gecompenseerd wordt via een subsidieregeling. De gemeente heeft het voornemen om medio april 2010 een besluit te nemen.

In 2009 heeft het bestuur van de vereniging in nauwe samenwerking met het bestuur van de stichting Sportaccommodatie Noordkop Atletiek alternatieve mogelijkheden onderzocht t.a.v de realisatie van een eigen clubgebouw. Daarbij is hulp gevraagd bij een ingenieursbureau. Het bureau geeft de vereniging een bouwadvies voor het Poortgebouw. Zodra het bouwadvies is ontvangen, kan het bestuur verder met het uitwerken van het plan. De verwachting is dat het halverwege 2010 duidelijk wordt.

Het Algemeen Bestuur realiseert zich dat definitieve besluitvorming steeds weer wordt beïnvloed door bewegingen bij de Defensie (positiewisselingen bij de Koninklijke Marine), de economische recessie en mogelijk grote bezuinigingen die vanuit het Rijk worden ingegeven. Dat maakt definitieve besluitvorming lastig. De vrees blijft aanwezig dat investeringen door de vereniging achterhaald kunnen worden door veranderende koerswijzigingen bij de Koninklijke Marine. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de Koninklijke Marine de bestemming op de atletiekaccommodatie gaat veranderen.

De nieuwe bestuurssamenstelling van het Algemeen Bestuur zal het beleid in 2010 voor de vereniging verder uitzetten en presenteren aan de leden.

COMMISSIE WEGATLETIEK

Jaarverslag 2009

Ook dit jaar bleef de samenstelling van de commissie ongewijzigd. De positieve kant van deze constatering is dat alle posities in de commissie dus (nog steeds) bezet zijn, en wel door (inmiddels) ervaren mensen, doch het betekent anderzijds ook dat de beoogde versterking van de commissie nog altijd bewerkstelligd is. Niettemin kon het jaarprogramma 2009 met de noodzakelijke hulp van de vrijwilligers zonder grote problemen worden uitgevoerd.

De jaarlijkse opening van ons wedstrijdprogramma, de Runnersworld Noordkopcross, tevens clubkampioenschap, kende helaas wederom een teleurstellend aantal deelnemers. De deelname aan Den Helder – Schagen stemde, mede door de deelname van de vele estafetteteams, wel tot tevredenheid. De Duin-bollenloop, de Duincross (onderdeel van het Roele De Vries Crosscircuit) en de Oudejaarsloop vormen, elk met hun eigen specifieke kenmerken en omstandigheden, de laatste jaren een vast en succesvol onderdeel van het programma. Dit jaar was dat ook weer het geval.

Het zomerprogramma op en rond het strand heeft zo z’n eigen charmes. De ½ marathon 3 daagse en de Overlevingsloop zijn hiervan de meest succesvolle onderdelen zeker waar het gaat om het aantal deelnemers.

Beleidsvoornemens 2010

Voor 2010 staan de bekende wedstrijd- en recreatielopen weer op het programma. Wij zien op dit moment geen ruimte en/of mogelijkheden voor een uitbreiding of wijziging van dit programma. Redenen hiervan: de beperkte organisatorische capaciteit, de financiën (ontbreken van sponsors) en de huidige (overvloedige) wedstrijdkalender. Extra aandacht moet dit jaar worden besteed aan de organisatie van Den Helder – Schagen vanwege de viering van het 3e lustrum, het zoeken van sponsors voor onderscheidene onderdelen van het huidige programma en de werving van vrijwilligers. Het corps aan vrijwilligers slinkt doordat er oudgedienden stoppen en er onvoldoende aanvulling van jongeren is.

Bovendien vraagt de zich aanscherpende Regeling verkeersregelaars meer inzet van zowel de vrijwilligers zelf als van de organisatie waaraan zij hun diensten leveren.

Tenslotte zal kritisch worden gekeken naar de categorie jeugd bij de diverse lopen. De deelname van de jeugd is over het algemeen namelijk dermate gering dat we ons af moeten vragen of hier nog door mee moet worden gegaan.

De wegcommissie en haar vrijwilligers gaan er vanuit dat zij in 2010 wederom niet alleen de Noordkoppers maar ook de andere lopers het nodige sportieve plezier kunnen bezorgen.

COMMISSIE BAANATLETIEK

Jaarverslag 2009

Pupillen

De atletieksport wordt steeds populairder en dan vooral bij de jongste jeugd. Steeds meer kinderen gaan aan atletiek doen, sluiten zich aan bij een atletiekvereniging en worden lid van de Atletiekunie. In navolging van deze landelijke trend is er ook bij Noordkop een grote aanwas van leden bij de jongste pupillen. Opvallend is dat de laatste jaren er meer meisjes dan jongens lid worden. Vooral de veelzijdigheid van de atletieksport en het plezier dat de kinderen hieraan beleven spreekt de ouders steeds meer aan. Ook de goede sfeer tijdens trainingen en wedstrijden wordt gewaardeerd.

Voor de vaste groep begeleiders/trainers van de pupillen van Noordkop is 2009 weer een druk jaar geweest. Vooral in de maanden april, mei, juni en september wordt er veel getraind ter voorbereiding op de wedstrijden. Tijdens deze trainingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de grote verschillen in aanleg en conditie van de pupillen. Belangrijk is dat de kinderen plezier beleven aan de moeder der sporten. Ook de organisatie van het traditionele Pinksterkamp kostte veel tijd en inspanning maar er wordt met veel voldoening op teruggekeken. Mede dankzij de hulp van ouders was het weer een succes.

Na drie voorronden mochten maar liefst 16 pupillen van Noordkop meedoen aan de finale van de crosscompetitie van de regio’s Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Start en finish lagen in het duinlandschap van Soest en daartussen lag een prachtig rondje door het bos.

Hoogtepunt  was het optreden van Djoao Lobles. Als een echte topper meldde hij zich lachend als laatste bij de start ( zijn concurrenten dachten even een kans te hebben)  en na het startschot ging hij er meteen als een haas vandoor. Pas na de finish zagen ze hem weer terug. Jeremy van der Mee behaalde na een prachtige eindsprint de 2e plaats en dankzij het goede lopen van Tijs Makelaar werden de JPC ook nog 2e in het ploegenklassement.

De JPA2 van Noordkop waren in de zomer al 2e geworden bij de finale van de baancompetitie en ook nu lieten ze weer zien dat ze zeer veelzijdig zijn (toekomstige tienkampers?).  Onder aanvoering van Emile Lammers behaalde de ploeg die verder bestond uit Lars van Oossanen, Onno Aerts en Jamal Aartsen wederom een zilveren medaille.

Ook dit jaar waren er onder de prijswinnaars van de Scholierenveldloop weer veel Noordkoppupillen ( 16 van de 40 ) en dat is natuurlijk geen toeval.

Bij de meisjes van 10 jaar wonnen onze meiden zelfs de 1e , 2e  en 3e prijs.

Bijzonder was ook de prestatie van Maurice Feller. Hij won voor de vijfde keer!

De finale van de boscross werd volgens traditie gelopen op het mountainbike parcours van DOK met dit jaar als extraatje een houten brug waar de deelnemers halverwege het rondje overheen moesten lopen.

Bijzonder was dit jaar  het clubrecord op 4x60m estafette bij de JPA2. Lars van Oossanen, Jamal Aartsen, Emile Lammers en Onno Aerts kwamen tot 34.3 sec en dat was een verbetering van maar liefst een halve seconde van de tijd die Sjoerd Dekker, Davey Kievith, Pascal Leeuwenburgh en Kars van Steenis in 2003 lieten noteren als clubrecord.

Tijdens de finale van de pupillencompetitie van Noord-Holland, op zaterdag 19 september  in Heerhugowaard, hebben de atleten van Noordkop de hooggespannen verwachtingen volledig waargemaakt. Maar liefst vier ploegen en twee individuele deelnemers van Noordkop hadden zich hiervoor geplaatst. Bij de pupillen is Noordkop op dit moment één van de toonaangevende verenigingen in Noord-Holland.

De ploeg van de jongens pupillen C bestaande uit Tijs Makelaar (31e), Djoao Lobles (4e), Jort Tiessen (7e), Jeremy van der Mee (12e) en Kick van Dongen (36e) behaalde mede door uitstekend presteren bij het verspringen een prachtige tweede plaats in het ploegenklassement.

In het individuele klassement werd Djoao Lobles door winst bij het verspringen 4e in een veld van 42 deelnemers. Dat leverde hem een plaats op het podium op.

De jongens pupillen A2 van Noordkop prolongeerden hun 2e plaats van vorig jaar. Ook toen was AV’23 uit Amsterdam als vereniging net iets sterker. De succesvolle ploeg bestond uit Kenneth Dirker (40e), Emile Lammers (26e), Onno Aerts (4e), Jamal Aartsen (11e) en  Lars van Oossanen ( 3e).

Onno Aerts verbaasde iedereen met een uitzonderlijke prestatie bij het kogelstoten. Hij verbeterde het clubrecord dat sinds 1998 met 10,64m op naam stond van  Jorik van de Laar tot een fenomenale 12.30m. Dit was dit seizoen al weer de derde verbetering van een clubrecord bij de JPA2. Individueel werd Lars, door goed presteren bij het hoogspringen, 3e in het algemeen klassement en Onno 4e .

Op 4 oktober werd het clubkampioenschap van Noordkop gehouden. Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen werden nog twee clubrecords verbeterd. Djoao Lobles snoepte met een tijd van 2.05.5 nog 0.3 sec af van zijn eigen clubrecord op de 600m. Jamal Aartsen sprong maar liefst 4.75 m ver. Hiermee verbeterde hij zijn clubrecord van een paar maanden geleden met 8 cm.

Clubkampioen op de driekamp werden :

Irene Baars, Damian Regtien, Frouke Beukema, Jort Tiessen, Demy Guyken, Vince van Dalen, May van Dongen, Djulyan van der Mee, Mabel Schenk, Jamal Aartsen

Clubkampioen op de 600/1000m werden :

Cindy te Have, Damian Regtien, Wiek Groot, Djoao Lobles, Isa Raadgers, Joep van der Wulp, May van Dongen, Djulyan van der Mee, Mabel Schenk, Emile Lammers

Het jaar werd afgesloten met een feestelijke middag in Fort Kijkduin met aansluitend de prijsuitreiking van de PR-competitie.

Tenslotte zijn de pupillen in 2009 ook weer actief  geweest bij het verkopen van loten van de Grote-Club-Actie.

groepsfoto 2009

Junioren C/D, AB junioren, senioren en masters

In verband met het ontbreken van een jaarverslag slechts enkele ‘ high-lights’ van 2009:

In 2009 hebben de Noordkopleden zich goed laten zien. B-junior Sjoerd Dekker heeft uiteindelijk het clubrecord van Martijn Nuijens verbroken met 1.92 mtr. Hiermee is hij naar de vierde plaats van Nederland geklommen. Een ontzettend goede prestatie!

In de competitie hebben de mannen zich keurig gehandhaafd in de 2e divisie. Jammer was het dat er tijdens de laatste wedstrijd zoveel mannen geblesseerd raken. De dames hadden zich bijna geplaatst voor de promotiewedstrijd, helaas werden zij uiteindelijk 11e en slechts de eerste 10 mochten zich mengen voor promotie. 

Tijdens de Nationale C-spelen in Amsterdam is Rob ter Burg 14e geworden op de 1500 mtr en Vasko Vos 19e. Tijdens een 8-kamp in Woerden voor C-junioren heeft Eric Stam een prima 2e plaats behaald.

Charissa Czech heeft voor de tweede keer op rij een podiumplaats behaald bij de KlimduinRun, in 2009 werd zij 3e bij de vrouwen.

Opmerkelijke prestaties:

Cees Aerts is Nederlands kampioen geworden bij het kogelstoten (masters) en Jeffrey Wassenburg werd militair kampioen bij het discuswerpen.

Clubkampioenen van 2009:

JD: Ambro Meijer en Yasmin Keppel

JC: Rob ter Burg en Britt Lugtenburg

JB: Sjoerd Dekker en Jessica de Visser

JA: David Bruul en Ralph Klaasse

Sen: Axel Boon en Charissa Czech

Mmaster: Jim vd Mee

Op de valreep van 2009 heeft Rob ter Burg prima gepresteerd. Tijdens de kerstcross in Opmeer werd hij 2e. Vasco Vos behaalde een 7e plek en Floor ter Burg finishte verrassend als 7e. Tijdens de traditionale Sylvestercross in Soest op 31 december is Rob 3e geworden.

COMMISSIE BAANATLETIEK

Jaarverslag 2009

Het jaarverslag is gemaakt aan de hand van de beleidsvoornemens van 2009 voor de afdeling baanatletiek.

Vanaf september 2006 wordt de functie van baancoördinator deels professioneel ingevuld door Tanja Ites. Sportservice Den Helder (de werkgever van Tanja) zorgt voor een persoonlijke ondersteuning op het gebied van beleid en organisatie. De baancoördinator geeft in samenwerking met de hoofdtrainer Jaap Wassenburg technische en organisatorische aansturing aan de afdeling baanatletiek.

Wederom heeft er in 2009 een verschuiving plaatsgevonden in het secretariaat en doordat er geschoven is in het trainerskorps. Ciska Bosma is zich halverwege het zomerseizoen van 2009 gaan richten op de training van de pupillen en heeft dit in de zaal naar goede tevredenheid voortgezet. Hierbij kwam er deels een begeleidende taak bij van collega trainer(s) Het secretariaat is doorgeschoven naar Tanja Ites, die alleen training geeft als er ingevallen moet worden. Op deze wijze is er nog steeds sprake van een nauwe betrokkenheid van de baancoördinator naar de trainers en atleten toe. De CD secretariaten hebben een goede stap gezet om het jaar te starten met een informatieavond voor de ouders.

Dit jaar hebben de secretariaten, hoofdtrainer Jaap Wassenburg Joop van de Laar als materiaalman Theo Koster als juco en Peter Jacobs wederom gefungeerd als wedstrijdcommissie.

In 2009 zijn er 7 thuiswedstrijden georganiseerd, waaronder 1 competitiewedstrijd C/D met ET een pupillenwedstrijd met ET en de finale van de Schadenbergbaancircuit.

Dit jaar is er een voortzetting geweest van de trainingspakkenwedstrijden die met behulp van Peter Jacobs door en voor de eigen atleten georganiseerd worden.

Noordkop heeft dit jaar als leerschool gefungeerd voor 1 stagiaire van het ROC Sport en bewegen.

De kantine is dit jaar weer geleid door ouders van de pupillen, waardoor er een gastvrije sfeer ontstaat naar de leden toe. Tevens hebben atleten van Noordkop het mogelijk gemaakt met voldoende vrijwilligers een atletiek circuit te organiseren voor basisscholen in Den Helder. De betrokkenheid van atleten bij atletiek evenementen groeit elk jaar.

In het trainerskorps zijn de meeste trainers op hun plaats blijven zitten, een half seizoen zijn we versterkt door 2 extra trainsters, waarvan 1 volledig bevoegde JAL. Helaas hebben we door ziekte en werkzaamheden al weer afscheid moeten nemen van deze twee trainsters. Arnold Czech geeft aan dat hij het trainersschap niet meer kan combineren met zijn privéleven. Het huidige trainerskorps heeft dit door zich flexibel op te stellen het hele jaar en een deel van 2010 zelf weten op te vangen.

Op de baan zijn er faciliteiten gekomen zoals steeples en nieuwe hoogspringmatten om de atleten zo optimaal mogelijk te laten trainen

De kantine is tijdens de wedstrijden vrijwel volledig gedraaid door de famielie Czech  en de bevoorrading werd ook door hen bijgehouden. Bij de pupillentrainingen draagt de familie Schoonheden de verantwoording.

Sportservice Den Helder heeft onder leiding van Dick en Hanny van der Weide in samenwerking met vrijwilligers van SV Noordkop de 17e scholierenveldloop georganiseerd. Dit was wederom een groot succes waarbij we 1000 kinderen hebben bereikt.

In 2009 is er een fantastische Pinksterweekeind georganiseerd door de pupillentrainers en ook junioren trainers en enkele ‘oud’ atleten hebben zich ingespannen voor de jeugd.

Er zijn ook in andere groepen activiteiten georganiseerd, waarbij ik het sinterklaasfeest van de meiden C/D niet onbenoemd wil laten.

De initiatieven van trainers variëren van een feestje voor de goede prestaties tot aan het geven van een aardigheidje bij het behalen van een uitzonderlijke prestatie. Terwijl de trainers deze prestaties veelal door eigen inspanningen behaald hebben is het extra te prijzen dat de trainers dit voor hun atleten graag nog een keer benoemd wil hebben. Hierdoor zijn ook op de clubkampioenschappen 2009 ‘vergeten’ maar daarom niet minder fantastische atleten nog in het zonnetje gezet. Het betrof hier Nederlands Kampioen Kogelstoten bij de masters en een Militair Kampioen Discuswerpen bij de senioren.

De loopgroep heeft zich dit jaar onder leiding van Raymond Koen verder ontwikkeld en er heeft een evaluatie plaatsgevonden waar trainers ouders en atleten welkom waren.

Door de inzet en zorg van vele vrijwilligers van Noordkop zijn er dit jaar wederom goede voorwaarden geschapen om alle atleten op een goed niveau atletiek te kunnen laten bedrijven.

Beleidsvoornemens 2010:

Vanaf september 2006 wordt de functie van baancoördinator deels professioneel ingevuld door Tanja Ites. Sportservice Den Helder (de werkgever van Tanja) zorgt voor een persoonlijke ondersteuning op het gebied van beleid en organisatie.

De baancoördinator valt rechtstreeks onder het bestuur van de vereniging.

Het is tot op heden nog niet gelukt om een baanvoorzitter te vinden, dit is zeker een wens voor 2010.

De baancoördinator houdt nauw overleg met de hoofdtrainer baanatletiek.

De baancoördinator is de voorzitter van het trainersoverleg baanatletiek. Tijdens het overleg worden o.a. de beleidsvoornemens  opgesteld. Hierbij wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de visie van de baanatletiektrainers en de secretariaten.

De baanatletiektrainers zullen zich, net als in de voorgaande jaren, optimaal inzetten voor de atletiek in het algemeen en de baanatletiek in het bijzonder. Dit zal tot uiting komen middels de volgende inzet:

 • onder begeleiding van de hoofdtrainer en in overleg met de coördinator baanatletiek,  het technisch en organisatorisch aansturen van de baanatletiek.

 • In goed overleg met de trainers een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de trainers met elk eigen specifieke capaciteiten te verdelen over de verschillende groepen van de baanatletiek. Zodat dit jaar ook de Meisjes C een duidelijke sturing krijgen.

 • Het secretariaat richt zich nog duidelijker met informatievoorziening met name naar de ouders toe. De overstap van Pupillen naar Junioren is groot.

 • De gefaciliteerde materialen zo optimaal mogelijk te benutten, zodat we dit jaar stand kunnen houden in de 2e divisie met de mannen.

 • Bijna alle groepen met genoeg atleten vaardigen een team af naar de Nederlandse competitie. Daar we te weinig atleten hebben bij de meisjes A en Jongens A en B is het voor deze groepen onmogelijk een team samen te stellen, daar in tegen is er wel een Masters team opgestaan. De vereniging wil alle mogelijke bijdragen leveren om in de competitie zo optimaal mogelijk te kunnen presteren

 • Het samenstellen van een evenwichtig wedstrijdprogramma. Dit jaar wordt er weer een aloude instuif op de kalender gezet.

 • De trainers informeren en in de gelegenheid stellen om cursussen en bijscholingen te volgen. Dit jaar wordt er een JAL Opfriscursus georganiseerd door o.a. Jaap Wassenburg. De trainers worden op de hoogte te houden en bij te geschoold van de ontwikkelingen en mogelijkheden in de baanatletiek. Hierdoor wordt de hoofddoelstelling gerealiseerd: atletiek hoort op jonge leeftijd spelenderwijs gegeven te worden en een goede voorbereiding te bieden voor wedstrijdsituaties.

 • Het organiseren van activiteiten om in het bijzonder jeugd, maar ook ons kader te binden aan onze vereniging. Dit jaar is er een aanvraag gedaan om deel te nemen aan de Deen sponsoractie, er zal weer een pupillendag voor pupillen/junioren c/d en  een trainersuitjes op het programma staan.

 • Het activeren van deelname aan verschillende breedtesportprojecten vanuit Sportservice Den Helder zoals; de 18e Scholierenveldloop, het JeugdSportProject, , de schoolsportdag groep 8(kennismaken met atletiek) en bv. Sportstimulering op het middelbaar onderwijs waaronder de Sprint Challenge. Op deze wijze kunnen kinderen buiten de vereniging om kennis maken met de atletieksport.

 • Het onderhouden van de contacten met de KM en de verschillende vrijwilligersfunctionarissen dienen structureel geregeld te worden zodat de activiteiten op de baan en rondom de atletiek optimaal uitgevoerd kunnen worden.

 • Het organiseren van een instuifwedstrijd de openingswedstrijd van Schadenberg en een competitiewedstrijd voor Pupillen met Elektronische Tijdwaarneming .

Inschrijven 28e Ingeloop 2019

IMG 1125

 

Inschrijven? Klik hier........

bwfinance

zeespiegel