Agenda Jaarvergadering SV Noordkop afdeling Atletiek

Vrijdag 30 maart 2018 om 20.00 uur

Locatie: Kantine F.C. Den Helder, Bremstraat 2D

 1. Opening
 2. Mededelingen / ingekomen stukken t.b.v. jaarvergadering
 3. Notulen jaarvergadering 31 maart 2017
 4. Jaarverslag 2017 / Beleidsvoornemens 2018
 • Algemeen
 • Wegatletiek
 • Baanatletiek
 1. Financiën

-financieel overzicht 2017 / begroting 2018

-verslag kascommissie

-dechargering bestuur

-contributie

-benoeming kascommissie

PAUZE

 1. 6. Bestuursverkiezing (alle leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd)

Aftredend en niet herkiesbaar: Kees Aerts (voorzitter), Jan Dito penningmeester) en Martijn Nuijens (voorzitter baan)

Verkiesbaar: Evert van den Burg (voorzitter weg) Gerda Leibbrand (1e penningmeester), Marianne Bremer (2e penningmeester) Kees Heemskerk (trainerscoördinator)

 1. 7. Jubilarissen
 2. 8. In ’t zonnetje
 3. 9. Rondvraag (betreffende onderwerpen van de jaarvergadering)
 4. 10. Sluiting

 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SV NOORDKOP OP 31 maart 2017

 

Aanwezig 37 leden (inclusief bestuur) conform presentielijst.

(presentielijst is gevoegd bij originele notulen in archief secretaris)

 

Afbericht ontvangen van:

Ineke Smit, Joke Kreté, Chris Vermeulen, Renata Vermeulen, Marije Dito, Simon Abbink, Nel Pot, Trudi Dito, Samantha Kreté, Frans Forrer, en Harry Kraak

 

 1. Opening

 

De voorzitter heet een ieder welkom op de jaarvergadering van SV Noordkop Atletiek en bedankt F.C. Den Helder voor de gastvrijheid vanavond.

Noordkop bestond in 2017 80 jaar maar het belangrijkste afgelopen jaar was het

onverwacht overlijden van Jaap Wassenburg. Zijn verlies is nog steeds voelbaar

binnen de vereniging

 

 1. Mededelingen / ingekomen post t.b.v. jaarvergadering

 

De secretaris stelt de vergadering in kennis van de ontvangen afberichten (zie

boven) en meldt vervolgens dat, net als voorgaande jaren, koffie en thee + het

eerste drankje in de pauze voor rekening zijn van de vereniging; overige

consumpties zijn voor eigen rekening.

 

Er is geen ingekomen post binnengekomen aangaande deze vergadering.

 

 1. 3. Notulen jaarvergadering 25 maart 2016

 

De notulen 2016 worden door de ledenvergadering goedgekeurd en definitief vastgesteld.

 

 1. 4. Jaarverslag 2016 / beleidsvoornemens 2017

 

ALGEMEEN

 

De voorzitter meldt nogmaals hoe het wegvallen van Jaap Wassenburg als persoon en als hoofdtrainer en ploegleider van het seniorenteam een groot gemis is die nog bij alle activiteiten voelbaar is. Hij was, naast trainer ook een aanjager en stimulans voor de atleten. Daarnaast was hij altijd aanwezig tijdens wedstrijden en initieerde hij diverse activiteiten. Hij laat een groot gat na binnen de vereniging die nog steeds niet goed is opgevuld. Op dit moment bereidt Martijn Nuijens de trainingen voor en is Piet Nuijens tijdens de trainingen de drijvende kracht en helpt Kees Aerts waar mogelijk. De krachttraining wordt nu gedaan door Jeffrey Wassenburg en Marvin de Betuw. Ondanks diverse pogingen bij o.a. atletiekverenigingen en de Atletiekunie is het nog niet gelukt om een gekwalificeerde vervanger te vinden.

Rosita Poldervaart vraagt of ook de gehouden vrijwilligerscampagne niets heeft opgeleverd? Helaas is bij deze campagne geen hoofdtrainer binnengehaald.

Ook zal de baancommissie beter moeten worden samengesteld om baanwedstrijden goed te laten verlopen. Op dit moment gaat dit via de wedstrijdleider maar een goedlopende commissie voor de baan is een pré.

 

 

 

In 2016 bestond de vereniging 80 jaar. De vereniging heeft dit niet aangegrepen om dit heuglijke feit uitbundig te vieren, maar is het ook niet vergeten. Het jubileum is aangegrepen om de situatie van de vereniging binnen Den Helder onder de aandacht te brengen via de media. Dit heeft geresulteerd in een jubileumuitgave van het clubblad, een interview op zaterdag bij de Lokale Omroep Stichting (LOS) en uiteindelijk heeft de Helderse courant een uitgebreid stuk in de krant geplaatst. Tevens zijn er wat extra loopjes in het programma gevoegd.

Leden behouden

Het ledenaantal is een jaarlijks terugkerend onderwerp. We zien helaas toch langzaam een terugloop van leden ondanks dat we proberen zo veel mogelijk activiteiten te organiseren om mensen met de atletieksport in aanraking te laten komen. Zo promoten we ons door middel van clinics of kleinschalige wedstrijdjes op het sportpark aan de Ruyghweg. Zo hebben we afgelopen jaar trainingen verzorgd voor de sportklassen van Scholen aan Zee en enkele basisscholen kennis laten maken met Athletics Movements. Middelbare school de Pijler heeft een kennismakingswedstrijd gehad met 40 leerlingen.

Met het COA hebben we een contract gesloten waarbij een aantal inwoners van het asielzoekerscentrum kunnen meetrainen. Dit contract wordt gefinancierd door het NOC/NSF.

De deelnemersaantallen bij wedstrijden zijn niet altijd voorspelbaar, maar de Oudejaarsloop, de Duincross en Den Helder – Schagen zijn wel de grootste evenementen op loopgebied. Bij de baanatletiek is de gesteldheid van de baan een puntje waar we tot nu toe steeds de atletiekunie bereid hebben gevonden om ons een of meerdere competitiewedstrijden toe te kennen.

Voor de leden zijn naast wedstrijden diverse activiteiten georganiseerd. Afgelopen jaar was er voor de jeugd o.a. het Pinksterkamp en voor de vrijwilligers een gezellige dag op de Ruyghweg met uitdagende spellen en een lekkere barbecue. Tijdens de Europese atletiekkampioenschappen in Amsterdam was SV Noordkop aanwezig met een bus vol leden.

Accommodatie

De gesprekken over de accommodatie zijn het gehele jaar 2016 voortgezet met de wethouder sport en wethouder vastgoed. De gesprekken met de Marine hebben ertoe geleid dat het gras gemaaid wordt, noodzakelijk klein onderhoud aan de baan wordt uitgevoerd en dat het groot onderhoud mogelijk in 2017 gaat plaatsvinden. Samen met de atletiekunie is een voorstel gemaakt voor groot onderhoud van de baan. Deze informatie is gedeeld met de marine en het is nu afwachten wat er gaat gebeuren en wanneer.

De Marine weigerde de kosten voor het keuren van de baan te betalen, deze kosten zijn door de vereniging gemaakt zonder dat de uitkomst tot een verandering in de onderhoudsactiviteiten leidde. De kwaliteit van de accommodatie loopt steeds verder terug. De Afdeling accommodatie van de atletiekunie heeft ons er op gewezen dan we niet zijn verzekerd als we een afgekeurde baan hebben. Een goede baan is dus zeer wenselijk.

De diverse gesprekken met de gemeente en de bemoeienis van D66 hebben er voor gezorgd dat de gemeente niet meer afwachtend is maar dat ze nu aangeven wel iets voor ons te willen betekenen. Wat is nog de vraag. Ze gaan nu in ieder geval wel in gesprek met de Marine en de Rijksvastgoeddienst.

 

 

Om in de toekomst nog enige hoop te hebben op een eigen clubgebouw zal de status van het sportpark moeten veranderen in een openbaar park waar ook andere activiteiten plaatsvinden. En zal er meer moeten worden samengewerkt met scholen of andere verenigingen of bijv. fysiotherapeuten.

 

WEGATLETIEK

 

De door ons georganiseerde kleinere wedstrijden in 2016 werden minder goed bezocht, dan voorgaande jaren, alleen Den Helder-Schagen, de Duinbollenloop/Roel Plas memorial, (inclusief de Rotary business run), de Duincross (onderdeel van het Roele de Vries crosscircuit) en de 30e Oudejaarsloop sprongen er wat de deelname betreft positief uit.

De bezetting van de wegcommissie was in 2016 onveranderd.

Het trainersbestand is dit jaar iets gegroeid en verjongd, 3 nieuwe trainers en 3 nieuwe assistent trainers erbij, 2 trainers die vertrokken c.q. hun functie hebben neer gelegd. Echter het bestand is nog niet op het niveau wat wij zouden willen.

Beleidsvoornemen 2017

 

Voor 2017 is het programma aangevuld met 2 activiteiten, we organiseren nu ook een cross in januari en een trio-estafetteloop in mei.

Verder gaan we alle activiteiten dit jaar bekijken op de haalbaarheid, het jaarlijks teruglopen van het aantal deelnemers gaan we meenemen in de beslissing voor welke activiteiten we op de kalender van 2018 gaan zetten.

In de Evenementen Commissie Wegatletiek (ECW) zijn niet alle functies meer bezet, Onze materiaal man, Wim van Rijn, is begin maart gestopt, waarvoor wij een vervanger denken te hebben gevonden en de voorzittersfunctie is na de jaarvergadering ook niet meer gevuld omdat Jan-Willem met deze functie stopt. Hij zal nog tot de overlevingsloop mee helpen maar dan moet er een vervanger zijn. Kees Heemskerk zal voorlopig een paar van zijn taken overnemen.

Verder zijn er n.a.v. de vrijwilligerscampagne aanmeldingen geweest om de commissie te versterken en te verjongen, zo is de commissie versterkt met 1 persoon (Tineke Mellema) en hebben 2 personen aangegeven dat zij ook de commissie willen versterken en met hen zijn wij dan ook in gesprek. Toch blijven wij nog op zoek om een aantal functies dubbel te bezetten, waardoor de werkdruk ook verdeeld kan worden.

Het structurele trainers overleg willen we uitbouwen tot een Technische Commissie Wegatletiek (TCW), wat tot gevolg heeft dat we de “wegcommissie” dan de Evenementen Commissie Wegatletiek (ECW) gaan noemen. In de TCW zullen we de structuur die we ingezet hebben verder uitwerken.

De bezetting van het trainers bestand is dit jaar behoorlijk veranderd maar nog niet op voldoende sterkte, Deze versterking gaat wel komen, op dit moment is er 1 persoon in opleiding voor assistent trainer en er hebben 2 personen zich opgegeven

 

voor deze opleiding in het najaar. Maar het trainersbestand blijft een punt van aandacht, vooral de hoeveelheid zelfstandige trainers.

BAANATLETIEK

Jaarverslag Baan

 

Martijn Nuijens staat ook stil bij het feit dat de baanatleten afgelopen jaar afscheid van Jaap Wassenburg hebben moeten nemen. Zijn gemis is nog steeds voelbaar. Martijn probeert een aantal taken van Jaap over te nemen maar i.v.m. zijn werk is dit heel moeilijk.

 

Wedstrijden

Er zijn met succes weer een aantal wedstrijden georganiseerd, waaronder tal van wedstrijden onder auspiciën van de atletiekunie. Deze wedstrijden zijn allen goed verlopen. Betere promotie van H & M heeft tot hogere opkomst geleidt

De wedstrijd van het Heer & Meester baancircuit georganiseerd in Den Helder, had een grote opkomst.

 

Trainers

Het blijft puzzelen met trainers op de baan bij Noordkop. Ook bij wedstrijden is het moeilijk om een trainer te vinden om de atleten te begeleiden en supporten.

 

Activiteiten

Er zijn voor de baanatletiek weer een aantal evenementen georganiseerd om het verenigingsleven te versterken. Zo is er bijvoorbeeld een pupillenbingo, het juniorenfeest en het pinksterkamp georganiseerd. Ook is er sinds dit jaar weer traditioneel Sinterklaas gevierd bij de B/A junioren, de senioren en de masters. Allen waren stuk voor stuk geslaagde activiteiten.

 

Beleidsvoornemens 2017

 

Wedstrijden

De baancommissie wil wedstrijden laagdrempelig houden en is dit voornemens te doen door het organiseren van wedstrijden op de eigen baan. Er moet echter wel een secretariaat voor thuiswedstrijden komen.

 

Trainers

De vacature voor (assistent)trainers blijft een belangrijk punt waar de baancommissie zich voor zal inzetten.

 

B/A junioren en senioren

Bij de B/A junioren en de senioren is er een grote terugloop in ledenaantal. Mede om deze reden wordt er nog steeds gezocht naar een goede oplossing voor het verlies van hun trainer Jaap.

 

Bij de vrijwilligerscampagne hebben we geen hoofdtrainer kunnen vinden, gelukkig wel een paar aanmeldingen voor assistent trainer. Ook een heleboel (ouders van) leden die hebben aangegeven hand & span diensten te willen doen.

 

Martijn waarschuwt dat we neigen naar een sportclub i.p.v. een vereniging. Dit moet beter. Misschien door meer gezamenlijke activiteiten te organiseren.

 

 

 

 

 

 

 1. 5. Financiën

Financieel overzicht 2016 / begroting 2017

Het verslag is ook dit jaar weer samengesteld met behulp van Patrick Blankenzee. Het bestuur bedankt Patrick dan ook weer voor zijn inzet en bijdrage hierin.

 

 

De penningmeester neemt de leden mee in het financieel verslag.

 

Begroting 2016 / werkelijk 2016

Baten:

Contributie is iets gedaald maar over laatste jaren is het ledental toch flink aan het zakken.

Wedstrijdorganisatie heeft meer opgeleverd. Dit komt door een uitkering uit het potje van Den Helder-Schagen. Het potje was ruim gevuld dus daar is geld van uitgekeerd. Zowel Noordkop als Tas82 hebben beiden € 1250, - ontvangen.

Lasten:

Afdracht Atletiekunie is lager uitgevallen. Dit komt omdat we € 1100,- uitbetaling van inschrijfgelden hebben ontvangen.

Overige baten:

Willen in 2017 meer inspanning doen voor Grote club actie. Is er in 2016 een beetje bij ingeschoten.

Kantine heeft dankzij de verse soep verkoop heel wat meer opgeleverd dan begroot.

Afgelopen jaar kleinere vergoeding ontvangen voor helpen halve van Den Helder.

Kosten atletiek:

Kleding verstrekking in 2016 weinig maar zal in 2017 meer zijn i.v.m. kleding trainers

Huur overige Accommodatie:

Aanzienlijke meevaller omdat een verwachte rekening van € 1250 niet is ontvangen. Mocht deze nog komen, dan komt dit bedrag ten laste van 2017.

Overige kosten € 1029 is hoger dan geraamd i.v.m. baaninspectie.

Diverse lasten:

Vrijwilligers dag is lager dan geraamd omdat deze dag in eigen beheer is gedaan en de opkomst niet al te hoog was.

Jeugdactiviteiten € 3000 voor dit jaar geraamd. De activiteitencommissie heeft hiervoor een voorstel ingediend.

Afschrijvingen en huur materialen:

Afschrijvingskosten overig hebben te maken met afschrijving geluidsapparatuur

 

 

 

Eigen vermogen toegenomen tot € 172.518

Reservering sponsor en intern minder vanwege uitkering uit reserve Den Helder-Schagen.

Naar aanleiding van het financiële gedeelte heeft Tjerk Vos een vraag over de overige vorderingen die gelijk zijn als in 2015: Jan meldt dat dit zo is omdat dit jaarlijks ongeveer dezelfde vorderingen zijn.

Ook vraagt Tjerk waarvoor de stichting sportaccommodatie is? Jan meldt dat deze stichting in het leven is geroepen voor het geval we ooit een eigen accommodatie gaan krijgen. Is op dit moment alleen een administratief gebeuren. De enige kosten die de stichting maakt is het betalen van de erfpacht voor het krachthonk.

 

Verslag kascommissie

 

Gabriel Ferrari verteld 23-3-17 bij Jan Dito te zijn geweest voor de kascontrole met Marianne Bremer. Jan heeft ze uitleg gegeven over de financiële administratie. De administratie is op orde. Conclusie kascommissie: financieel jaarverslag goedkeuren.

Dechargering bestuur

Naar aanleiding van de bevindingen van de kascontrolecommissie dechargeren de aanwezigen leden het bestuur.

Contributie

Het bestuur heeft besloten dat voor het jaar 2017 geen contributieverhoging nodig is.

 

Benoeming kascommissie 2017

 

Gabriel Ferrari wordt bedankt voor zijn bijdrage aan de controle. Marianne Bremer blijft en Tjerk Vos meldt zich als nieuw lid van de commissie.

Hiermee bestaat de kascommissie in 2018 uit Marianne Bremer en Tjerk Vos.

PAUZE

 

 1. 6. Bestuursverkiezing

 

Ronn Toornvliet en Jan-Willem Schutte zijn aftredend en niet herkiesbaar. Zij worden bedankt voor hun inzet als bestuurslid met een bon en bloemen.

 

Er hebben zich twee tegenkandidaten gemeld.

Marchel Keppel wil zitting nemen in het bestuur als bestuurslid Technische zaken en Erik Leibbrand wil bestuurslid Algemene Zaken worden. De aanwezige leden stemmen in met hun verkiezing voor 2 jaar.

 

Ellen Tesselaar is aftredend en herkiesbaar. Zij wordt met instemming van het bestuur herkozen als secretaris voor 2 jaar.

 

 

 

 

 1. 7. Jubilarissen

 

In 2017 is Peter Asselman 40 jaar lid van de vereniging. Hij wordt hiervoor gehuldigd met een speldje en bloemen. Tevens ontvangt hij een bon omdat we gelijktijdig afscheid van hem nemen als trainer. Hij is ruim 21 jaar trainer geweest en eind 2016 is hij hiermee gestopt. De leden hebben in december al op grootste wijze afscheid van hem genomen.

 

Inge Sijnesael is dit jaar 25 jaar lid van de vereniging. Zij ontvangt hiervoor bloemen en een speldje. Wij zetten haar gelijktijdig in ’t zonnetje. (zie hieronder).

 

 1. 8. In ’t zonnetje

 

Al 25 jaar lang wordt de Ingeloop gehouden (interne trainingsloop). Deze loop start bij de Donkere Duinen richting Callantsoog waar de finish bij het huis van Inge Sijnesael is. Zij ontvangt hier alle atleten met koffie en gebak. En dit gaat om wel honderd man. Omdat zij dit al zoveel jaren doet ontvangt zij hiervoor een bon.

 

Ook Wim van Rijn wordt in ’t zonnetje gezet. Hij stopt bij de wegcommissie als materiaalman. Dit heeft hij jarenlang gedaan en ontvangt hiervoor een bon en een mooie bos bloemen.

 

Hierna hebben we nog een speciaal agendapunt. De Parade der Kampioenen:

 

Bij de masters hebben we namelijk een aantal leden die bij het Nederlands Kampioenschap op het podium zijn gekomen. Zij worden deze avond met bloemen gehuldigd voor deze prestatie.

 

Als eerste de baanatleten:

Kees Aerts, hij is 1e geworden in de categorie 55+ bij het kogelstoten met 12.99 m.

Dan Tjerk Vos, in de categorie 60+ is hij 2e geworden bi verspringen, 4.43 m. Ook 2e bij de 200 m. sprint in 27.75 sec. en 3e bij de 60 m. sprint in 8.53 sec.

Ciska Bosma is in de categorie 35+ 2e geworden bij kogelstoten met 10.56 m. Helaas heeft Ciska zich niet afgemeld voor de vergadering en is zij niet aanwezig. Zij zal haar bloemen een dag later ontvangen.

Nico Ridder heeft in de categorie 80+ een mooie 2e plek behaald met kogelstoten 7.73 m. en tevens een clubrecord in deze categorie.

 

Bij de wegatleten is Myra van Es op het Nederlands Kampioenschap 10 km. in de categorie vrouwen 70+ met een tijd van 54.10. 2e geworden.

 

Er zijn ook twee jeugdatleten die goed hebben gepresteerd.

Isa Kolle is bij de Nationale D spelen 1e geworden bij het kogelstoten met 13.31 m.

En Djoao Lobles is 3e geworden op het NK junioren op de 800 m in een tijd van 1.59.43. Zij hebben hiervoor al eerder een leuke kaart met een bioscoopbon ontvangen.

 

 1. 9. Rondvraag

Nico Ridder vraagt of er voortaan staande kan worden stilgestaan bij overlijden van leden van de vereniging. Dit zullen we volgende keer doen.

 

 

 

 

Myra van Es vraagt zich af hoe we meer mensen bij de vergadering kunnen krijgen. Vroeger was er een competitie waarbij de prijzen werden uitgereikt tijdens de jaarvergadering. Is dit een optie voor de volgende keer?

Jacob van der Wulp zegt dat er ook iets bij de vergadering kan worden georganiseerd bijv. een barbecue. We zullen hier over nadenken.

Rosita Poldervaart meldt dat Heer & Meester het baancircuit dit jaar voor het laatst sponsort. Tevens vraagt ze of de wedstrijd van Noordkop al op atletiek.nu kan worden gezet zodat er al tijdig kan worden ingeschreven. Martijn zal de wedstrijd online zetten.

Rosita: De vrijwilligers dag was gelijk met de wedstrijd van het baancircuit, dus was niet goed uitgekozen. We zullen hier beter op letten de volgende keer.

Wim van Rijn vindt het jammer dat de indoorwedstrijd dit jaar niet is doorgegaan. Kees zegt dat dit (mede door het wegvallen van Jaap) niet op tijd geregeld is. Voor 2018 staat hij al vast.

 

 1. 10. Sluiting

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur onder dankzegging voor ieders aandacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2017 / BELEIDSVOORNEMENS 2018

SV NOORDKOP ATLETIEK

Bestuur: Kees Aerts, voorzitter Ellen Tesselaar, secretaris Jan Dito, penningmeester Erik Leibbrand, algemene zaken Marchel Keppel, technische zaken Martijn Nuijens, voorzitter baancommissie vacant, voorzitter wegcommissie

Ereleden: Leden van verdienste: J. de Bunje* Frans Breed* Mart van Essen* Koert Angevare Hans Enklaar* Dick van der Weide W. Huitinga* Elly Fritzsche* Joost Veroude* Trudi Dito-Ramler Wim Erkelens* Louis Burggraaff Nico Ridder Jan van Zanten Frans Breed* Jaap Wassenburg * Jan Groot Frans Forrer Peter Asselman Simon Abbink

* = overleden

 

ALGEMEEN BESTUUR

Jaarverslag 2017

Terwijl we in 2017 druk bezig waren om alle openstaande functies op allerlei gebied in te vullen kregen we in oktober opnieuw een klap te verwerken toen het nieuws kwam dat onze voorzitter Kees Aerts zeer ernstig ziek is. De diagnose dat Kees een hersentumor heeft waaraan hij niet te behandelen is, sloeg in als een bom. Zijn fysieke gesteldheid is in zeer korte tijd erg hard achteruit gegaan en Kees geeft aan zijn functies binnen de vereniging met onmiddellijke ingang neer te leggen.

Er daar sta je dan als bestuur. Eerst nog afwachtend wat er komen gaat maar al gauw begrijpend dat Kees echt niet meer zal terugkeren. Ook voor de atleten die samen met hem trainden of de jeugdleden die hij begeleidde komt dit nieuws hard aan.

Zijn taken binnen het bestuur worden onderling verdeeld waarbij er gelukkig mensen opstaan om te helpen. Zo neemt Dick van der Weide alle zaken waar aangaande de accommodatie. Kees was met veel passie en gedrevenheid al jaren aan het strijden om een eigen accommodatie te krijgen. Helaas is dit nog steeds een toekomstdroom.

Ook was Kees de initiatiefnemer bij het project “Klaar voor de start”. Kees wilde altijd zoveel mogelijk mensen kennis laten maken bij atletiek en dit project past prima in die visie. De voortgang van dit project wordt nu begeleid door Kees Heemskerk.

 

 

 

Begin 2017 hebben we gelukkig wat mensen bereidt gevonden om de wegcommissie te versterken. Bij de baan zijn een aantal nieuwe juryleden opgeleid. Helaas geen nieuwe trainer(s). Martijn Nuijens is gestart met het geven van trainingen aan de A/B junioren en senioren. Dit betekende echter wel dat hij niet meer deelnam aan de vergaderingen van het bestuur in zijn functie als baanvoorzitter. Deze twee functies blijken niet te combineren. Omdat door het uitvallen van Kees, en de afwezigheid van Martijn er binnen het bestuur geen link meer met de baan was is Samantha Krete tijdelijk aangesloten bij de vergaderingen. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de extra ondersteuning die wij krijgen.

Halverwege 2017 hebben wij twee mensen aangesteld als vertrouwenspersoon. Dit zijn Petra de Bock en Joop van de Laar. Tevens zijn van alle trainers verklaringen omtrent gedrag aangevraagd. Dit alles om leden een veilige sportomgeving te kunnen bieden.

Het ledenaantal blijft helaas dalen. We proberen op meerdere manieren (o.a. atletiekdagen voor scholen, veldloop, loopcursus) mensen met atletiek in aanraking te brengen maar het aantal afmeldingen blijft groter dan het aantal nieuwe aanmeldingen. Ook zijn we, op initiatief van Raymond Koen, gestart met kaboutertraining. Hiermee kunnen kinderen al vanaf 4 jaar lid worden.

Eind 2017 is gestart met een samenwerking met DOK. Leden van DOK trainen 1x per week bij ons en wij kunnen gebruik maken van hun accommodatie.

Beleidsvoornemens 2018

Als eerste zullen we een nieuwe voorzitter moeten zien te vinden die de lege plaats van Kees Aerts zal opvullen. Hierdoor kunnen we ons beter richten op taken zoals het opschroeven van het aantal leden, of in ieder geval verdere daling tegengaan.

Tevens willen we verder werken aan het opzetten van een goede baancommissie. De eerste voorzichtige stappen zijn hiervoor gezet. Een nieuwe baanvoorzitter kan hierin een cruciale rol spelen. Daarbij is het zeker van belang wat de plannen voor de accommodatie zijn. Groot onderhoud is zeer gewenst. Wij vertrouwen erop dat Dick van der Weide de druk richting gemeente en politiek blijft houden. Hopelijk is een nieuw College geen belemmering voor de voortgang van de besprekingen.

Samenwerking met andere verenigingen blijft onze aandacht houden. Op momenten dat we elkaar kunnen versterken moeten we hier zeker gebruik van maken.

Ook samenwerken met scholen blijft een speerpunt. Kinderen van alle leeftijden enthousiast maken voor de atletieksport is een pré.

Tevens zullen we dit jaar ons moeten verdiepen in nieuwe wetgeving op het gebied van privacy. Ook als sportvereniging ontkomen we niet aan het feit dat er betrouwbaar moet worden omgegaan met de persoonsgegevens van leden / vrijwilligers.

Begin 2018 is het project “Klaar voor de start” daadwerkelijk van start gegaan. Wij zullen de voortgang van dit project voor de komende twee jaar bewaken.

Voor 2018 is verhoging van de contributie niet aan de orde. Het is echter niet uit te sluiten dat, gezien het dalende aantal leden, dit volgend jaar wel noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

WEGATLETIEK

 

Jaarverslag 2017

 

De wegcommissie heeft ook dit jaar weer de bekende lopen georganiseerd

waaronder diverse strandlopen (vanaf Factor 30 en Zee van Tijd), de Halve Marathon

in drie dagen, de overlevingsloop, Duinbollenloop (Roel Plas memorial), Den Helder-

Schagen en Oudejaarsloop. Ook twee crossen, 1 in januari in Quelderduyn en 1 in

december als onderdeel van het Crosscircuit. We zien op sommige wedstrijden een

terugloop van deelnemers. Dat is jammer, want we organiseren zoveel mogelijk

wedstrijden juist voor de leden. Vooral bij de halve marathon in drie dagen was de

opkomst slecht.

 

Daarnaast is het is een druk jaar geweest binnen het bestuur van de wegcommissie.

Jan-Willem Schutte heeft bij de vorige vergadering aangegeven te stoppen als

voorzitter weg. Tevens is hij gestopt als trainerscoördinator. Door het ontbreken van

een vervanger als voorzitter is hij aangebleven tot en met de Overlevingsloop.

Hierna heeft Kees Heemskerk de functie van trainerscoördinator overgenomen en de

functie van voorzitter tijdelijk waargenomen.

Naast de vele vrijwillige functies die Kees binnen de vereniging draagt was dit geen

ideale situatie.

 

Gelukkig heeft Evert van den Burg zich eind 2017 aangemeld om de rol van

voorzitter binnen de wegcommissie op zich te nemen. Evert is al vrijwilliger binnen de

vereniging (trainer van meerdere groepen en verkeersregelaar) en hij is actief en

bewust bezig met het veranderde klimaat binnen sport verenigingen waardoor het

hem een goed moment leek om zich aan te melden voor deze functie.

Sinds november 2017 vervult hij deze rol waarbij het nog even zoeken is aangezien

er binnen de wegcommissie een aantal personen (Jan Groot, Harry Kraak en Gerard

Eggen) hebben aangegeven te willen stoppen.

 

Evert hoopt straks te worden gekozen als voorzitter van de weg. Zijn intentie is om

tot 2021 aan te blijven en de weg afdeling en vooral de wedstrijden weer

aantrekkelijk te maken voor de leden.

 

Met al deze wijzigingen zal de wegcommissie in 2018 bestaan uit:

Voorzitter : Evert van den Burg

Secretaris : Tineke Mellema

2e secretaris : Jan Dito

Wedstrijdsecretariaat : Kees Heemkerk

Coördinator start/finish : Ben Schuddeboom

Coördinator jury : Nel de Visser

Prijzen / sponsoren : Jan Groot

 

 

Beleidsvoornemens 2018

 

Door het tegenvallende aantal deelnemers bij wedstrijden is het tijd voor vernieuwing

in het programma. Dit gaat beginnen met een (reeds gehouden) cross in januari. De

1e editie heeft plaatsgevonden op de mooie locatie van DOK. Dit willen we voor de

komende jaren verder verbeteren en uitbreiden tot een officiële wedstrijd.

 

 

 

 

 

 

Dit jaar was een proef. We gaan de mogelijkheden bekijken om te komen tot een

samenwerkingsverband met andere verenigingen en/of wedstrijden te komen zoals

we deze ook bij het huidige cross circuit kennen, of als het tot de mogelijkheden kan

zijn een combinatie van fietsen en crossen te organiseren.

Ook in het volledige programma zien we een terugloop in het geheel, maar ook onder Noordkop leden in het bijzonder die deelnemen aan de eigen wedstrijden.

We gaan dus voor de komende jaren vernieuwingen aanbrengen.

Zo vervallen de 2 strandlopen bij Factor 30. Maar blijven de 3 daagse (in andere

vorm) en de overlevingsloop. We houden de 2 strandlopen in Julianadorp in stand en

er komt een nieuwe loop, de Napoleon mijlen loop. Verwachte afstanden zijn de 10

EM en mogelijk een 5 EM.

 

Als de kosten hoger blijven dan de opbrengsten zijn we binnen enkele jaren mogelijk

genoodzaakt wedstrijden te schrappen van het programma. Dat is iets wat we als

vereniging niet willen. U als leden wordt dus opgeroepen om vooral deel te nemen

aan alle georganiseerde thuiswedstrijden. Alle vrijwilligers doen hun uiterste best

voor u om er een mooi en sportief evenement van te maken.

En gelukkig zijn er zeer gemotiveerde leden die een vrijwilligerstaak op zich willen

nemen.

 

Ten slotte treft u hieronder het volledige programma aan van de wegwedstrijden

2018:

 

Zo 28 januari Noordkop Crossloop (laatste zondag in januari)

Zo 4 maart Den Helder – Schagen (1e zondag in maart)

Zo 15 april Duin-bollenloop (3e zondag in april)

Woe 6 juni Strandloop Huisduinen

Woe 20 juni Wegloop Huisduinen Noordkop Factor 30 zomer strandcircuit

Woe 4 juli Crossloop Huisduinen

Woe 18 juli en 1 aug Zee van Tijd Strandloop

Woe 29 augustus Overlevingsloop (laatste woensdag in augustus)

Zo oktober/november Napoleon Mijlenloop

Zo 2 december Runnersworld Duincross (1e zondag in december)

Ma 31 december Intersport Oudejaarsloop

 

 

BAANATLETIEK

 

Jaarverslag 2017

 

Wedstrijden.

 

Er zijn dit jaar weer clubrecords verbeterd in diverse leeftijdscategorieën.

 

Ook hebben een aantal atleten op nationaal en internationaal niveau goede resultaten behaald.

Isa Kolle heeft naast haar indoor titel, ook buiten een 1e plaats behaald met kogelstoten bij de nationale D spelen. Isa is inmiddels overgestapt naar een andere vereniging waar zij zich verder kan ontwikkelen.

 

Op het NK masters heeft Nico Ridder (M80) een eerste plaats behaald met speerwerpen.

 

 

 

 

 

Een speciale vermelding is de prestatie van Djoao Lobles. Bij het NK voor B junioren heeft hij zowel op de 800 meter als op de 1500 meter goud behaald. Hij heeft zich tevens geplaatst voor het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) in Hongarije. Hier presteerde hij het om ook goud te halen in een internationaal veld van B junioren. Veel Noordkoppers hebben zijn verrichtingen via live stream kunnen volgen.

Ook zijn er diverse 2e en 3e plaatsen behaald op NK niveau.

 

Er zijn in 2017 ook met succes diverse thuiswedstrijden georganiseerd.

 

Zo is er een pupillenwedstrijd geweest, een wedstrijd voor senioren en voor masters, een vrijdagavond wedstrijd van het Heer & Meester circuit, een proefwedstrijd Atletic Champs en de clubkampioenschappen begin oktober.

 

Daarnaast hebben wij assistentie verleend bij wedstrijden van diverse scholen, bij een activiteit van Sportservice tijdens JEVAK en de Rollatorloop (die wegens het slechte weer niet op de baan werd gehouden, maar is verplaatst naar Willemsoord).

 

Helaas komt er van de Atletiekunie scheidsrechters en atleten steeds meer commentaar op de staat van onze baan.

 

Activiteiten

 

Er zijn voor de baanatletiek weer een aantal evenementen georganiseerd om het verenigingsleven te versterken.

Zo is er bijvoorbeeld een pupillenbingo, het juniorenfeest en het pinksterkamp georganiseerd.

Ook is er dit jaar weer traditioneel sinterklaas gevierd bij de B/A junioren, de senioren en de masters. Allen waren stuk voor stuk geslaagde activiteiten.

 

Beleidsvoornemens 2018

 

Wedstrijden

 

De baancommissie wil wedstrijdatletiek laagdrempelig houden en is dit voornemens te doen door het organiseren van wedstrijden op de eigen baan. Zowel trainingspakken als open wedstrijden.

 

Opbouw baancommissie

 

De baancommissie kent veel vacatures, er zal extra aandacht gegeven worden aan het vervullen van de vacatures zodat de baanatletiek gezond de toekomst in kan.

 

Jaarverslag pupillen 2017

 

Indoor AV Wieringermeer

Op zaterdag 28 januari heeft A.V. Wieringermeer voor de vijfde keer de Univé Jeugd Indoor georganiseerd. Mirthe de Weert eindigde als 3e bij de meisjes mini.

Finale crosscompetitie.

Op zaterdag 11 maart werd in Amsterdam de finale van de crosscompetitie voor de regio's 1 tot en met 5 van de Atletiekunie gehouden. Ruim 1500 deelnemers van 50 atletiekverenigingen verschenen in verschillende leeftijdsklassen aan de start van dit door atletiekvereniging AAC in het Sloterpark georganiseerde evenement.

De “broertjes” Ioann en Djoao Lobles werden bij de junioren allebei 2e in hun categorie.

De Noordkoppupillen Mirthe de Weert, Leila Smits, Chelsea Striet en Amber Adriaansen kwamen niet tot een ereplaats in het sterke deelnemersveld.

Leila Smits op het podium in Friesland.

Op zaterdag 18 maart hebben Leila Smits (MPC) en Andy Gielen (JPA2) meegedaan aan de Indoor Heerenveen. Mede door de winst op de 40m sprint werd Leila 2e op de driekamp. Andy blonk uit met een 4e plaats bij het hoogspringen door over een hoogte van 1.20m te gaan.

 

Scholierenveldloop 2017

Ruim 650 kinderen namen op 15 maart deel aan de 25e editie van de Scholierenveldloop.

De snelste tijd was 3.16 minuten! over één kilometer. Het scholenklassement werd gewonnen door de Windwijzer.

 

Geen Scholierenveldloop zonder de vrijwilligers van SV Noordkop. Onder leiding van Dick van der Weide is de scholierenveldloop 25 jaar geleden voor het eerst georganiseerd. Vele Noordkoppers die er toen bij waren staan stonden nu voor de 25e keer te helpen.

 

De finale boscrosswerd, na drie voorronden in de Donkere Duinen op het terrein van DOK gehouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupillencompetitiewedstrijd bij Noordkop

Op 17 juni organiseerde Noordkop de derde voorronde van de pupillencompetitie. Met maar liefst 260 deelnemers was het druk op het sportpark aan de Ruyghweg. Zonder elektronische tijdwaarneming (prima verzorgd door SAV) kun je zo’n wedstrijd niet meer organiseren. Mede door de inzet van juryleden van de deelnemende verenigingen en het goede weer verliep deze wedstrijd zonder problemen en kunnen we terugkijken op een mooi evenement.

Opvallend waren de prestaties bij de driekamp van Jenayro van de Graaf (2e) en Rover Roelink (1e). Chelsea Striet (1e driekamp) en Leila Smits (2e 600m) vielen ook nu weer in de prijzen.

 

Kampeerweekend

Tijdens het Pinksterdagen werd er door de jeugdtrainers van Noordkop weer een geslaagd kampeerweekend georganiseerd voor de A2-pupillen en D-junioren.

 

 

 

 

 

 

Athletics Champs

Op 1 juli werd er voor de pupillen een Athletics Champs kennismakingswedstrijd gehouden.

Het in korte tijd (maximaal 3 uur) intensief beoefenen van deels nieuwe onderdelen viel erg in de smaak bij atleten en ouders.

 

Strandloop

Op 19 juli is een aantal A-pupillen en junioren van Noordkop de uitdaging van trainer Jacob van de Wulp aangegaan om mee te doen aan de Zee van Tijd strandloop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Club actie

De inzet van de pupillen bij het verkopen van loten van de Grote Club actie en het helpen bij de Halve van Den Helder heeft ook dit jaar weer een mooi geldbedrag opgeleverd.

De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van materiaal en het organiseren van jeugdactiviteiten.

 

Clubkampioenschap Noordkop.

Clubkampioen op de driekamp werden :

Sam Kiekebos, Rover Roelink, Jenayro van der Graaf, Noah Ellen, Pim Nuijen, Mirthe de Weert, Leila Smits, Lieke Bijl, Amber Adriaansen, Cleopatra Spruit.

 

Einde zomerseizoen.

Ter afsluiting van het zomerseizoen zijn de pupillen met hun trainers op 21 oktober naar Indoor Speelparadijs Monkey Town in Alkmaar geweest.

De uitreiking van de prijzen van de PR-competitie vond plaats tijdens de speciale Sinterklaastraining.

 

Trainerscoördinator

 

Jaarverslag 2017

 

Na de jaarvergadering van vorig jaar gaf Jan-Willem Schutte te kennen dat hij door drukte op z'n werk, zijn functie als voorzitter wegcommissie en trainersoverleg niet langer kon voortzetten. Onder zijn leiding werd besloten om 4x per jaar een trainersoverleg te houden, wat het begin betekende van het met elkaar praten over structuur, trainerskwaliteit en inzetbaarheid.

 

 

 

 

 

 

Na het laatste trainersoverleg 14 juni onder leiding van Jan-Willem heeft Kees Heemskerk het stokje overgenomen. Bij deze willen we Jan-Willem nogmaals bedanken voor zijn uitstekende voorbereidende activiteiten.

 

Indeling wegatletiek in niveaugroepen

 

Dit is een punt wat al vele malen onderwerp was van het trainersoverleg, maar waar de meningen zo over waren verdeeld dat het nooit tot consensus kwam. Het overleg daarover werd echter wel als zinvol ervaren en door er met elkaar over te praten raakte men gewend aan het idee. De insteek was om een systeem te verzinnen waarmee leden veilig en op hun eigen niveau met elkaar konden trainen en de trainers meer overzicht konden houden op hun groep zonder de enorme niveauverschillen die de groepen kenmerkten. Gekozen is voor een geleidelijke invoering waarbij alle leden goed worden geïnformeerd en er altijd overleg met trainers mogelijk is.

 

Looptrainersdag / bijscholingen / opleidingen

 

Voor leden is het goed om te weten dat ze worden getraind en begeleid door trainers die hun skills bijhouden en zich op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen op loopgebied. Momenten als de in november gehouden Looptrainersdag van de Atletiekunie en andere door hen of anderen georganiseerde bijscholingen worden goed door onze trainers bezocht en met elkaar gedeeld zodat de kwaliteit van onze trainingen hoog blijft.

Het verkrijgen en behouden van een goed opgeleid trainerscollectief heeft de hoogste prioriteit en we zijn daarom ook blij dat dit jaar leden van Noordkop bereid waren om een looptrainers cursussen te volgen. Audrey Breur heeft de assistent looptrainerscursus gevolgd en valt inmiddels zo nu en dan voor een collega in. De sprong in het diepe waagde ook Dennis Curvers die 26 mei de cursus Basis Looptrainer niveau 3 hoopt af te ronden.

 

Stimuleren van deelname aan de door de wegcommissie georganiseerde wedstrijden door eigen leden

 

Door toedoen van wegcommissielid Tineke Mellema is er een analyse gemaakt van de deelname van o.a. onze leden aan alle door ons georganiseerde loopevenementen. Daaruit viel op te maken dat zich een neerwaartse trend inzet t.a.v. deelname en dan vooral door eigen leden. De trainers zijn verzocht om onze evenementen mee te nemen in hun trainingsplanning en uit te dragen om daarmee deelname van leden te stimuleren.

 

Vooruitblik 2018

 

Project 'Klaar voor de Start'

 

Binnen dit project worden wandel- en looptrainingen gegeven aan deelnemers met een lichte of matige depressie, of aan mensen die om andere redenen niet lekker in hun vel zitten.

De trainerscoördinator is door het bestuur verzocht om het aanspreekpunt van dit project te worden, nu de initiatienemer Kees Aerts door ziekte is geveld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst op 18 januari door alle betrokken partijen gaven we het startschot aan onze opgeleide 'Running Therapeuten' Renata Vermeulen en Wim Ouwens om deze uiting van onze maatschappelijke betrokkenheid invulling te geven. We zijn deze samenwerking aangegaan voor 2 jaar waarin 5 cursussen gegeven dienen te worden.

 

Team Sportservice voert daarin de regie, maar alle financiële afwikkelingen vinden plaats via onze penningmeester Jan Dito.

 

Trainerscoördinator lid van het bestuur

 

In de huidige samenstelling van de bestuurlijke organisatie was de rol van trainerscoördinator ingebed in de wegcommissie en viel onder de voorzitter wegcommissie. Doordat de wegcommissie meer en meer gefocust is op de organisatie van wegevenementen en minder met het op peil houden van een kwalitatief en kwantitatief trainerscollectief of nog enige bemoeienis heeft met het training technisch beleid wordt voorgesteld om de trainerscoördinator lid te maken van het bestuur. Tevens zijn de voorbereidingen gestart om niet alleen te coördineren voor de wegtrainers maar ook voor de baantrainers, zodat alle trainers direct een stem hebben in het bestuur en het bestuur direct invloed heeft op essentiële processen bij de verschillende disciplines binnen de vereniging.

 

Inschrijven 28e Ingeloop 2019

IMG 1125

 

Inschrijven? Klik hier........

bwfinance

zeespiegel