Agenda Jaarvergadering SV Noordkop afdeling Atletiek
Vrijdag 31 maart 2017 om 20.00 uur
Locatie: Kantine F.C. Den Helder, Bremstraat 2D
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken t.b.v. jaarvergadering
3. Notulen jaarvergadering 25 maart 2016
4. Jaarverslag 2016 / Beleidsvoornemens 2017
- Algemeen
- Wegatletiek
- Baanatletiek
5. Financiën
-financieel overzicht 2016 / begroting 2017
-verslag kascommissie
-dechargering bestuur
-contributie
-benoeming kascommissie
PAUZE
6. Bestuursverkiezing (alle leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd)
Aftredend en niet herkiesbaar: Ronn Toornvliet, Jan-Willem Schutte Aftredend en herkiesbaar: Ellen Tesselaar Verkiesbaar: Eric Leibbrand (algemene zaken) en Marchel Keppel (technische zaken)
7. Jubilarissen
8. In ’t zonnetje
9. Rondvraag (betreffende onderwerpen van de jaarvergadering)
10. Sluiting

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SV NOORDKOP OP 25 maart 2016

Aanwezig 38 leden conform presentielijst.
(presentielijst is gevoegd bij originele notulen in archief secretaris)

Afbericht ontvangen van:
Joop Menke
Joke Kreté
Winnifred van der Star
Peter van der Star
Renata Vermeulen
Gerda Plas
Marije Dito

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte
welkom op de jaarvergadering van SV Noordkop Atletiek.

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar maar voordat de voorzitter dit doorneemt
staat hij stil bij het feit dat drie leden het afgelopen jaar zijn overleden en twee
oudleden die veel voor de vereniging hebben betekend. Dit zijn: Hans Bakker,
Frans Breed, Guus Obbens, Piet Clowting en Gerard Huijnen.

2. Mededelingen / ingekomen post t.b.v. jaarvergadering

- De secretaris stelt de vergadering in kennis van de ontvangen afberichten (zie boven) en meldt vervolgens dat, net als voorgaande jaren, koffie en thee + het eerste drankje in de pauze voor rekening zijn van de vereniging; overige consumpties zijn voor eigen rekening.
- Er is geen ingekomen post binnengekomen aangaande deze vergadering.

3. Notulen jaarvergadering 3 april 2015

De notulen 2015 worden door de ledenvergadering goedgekeurd en definitief
vastgesteld. Met dank aan de notulist (Marije Dito)

4. Jaarverslag 2015 / beleidsvoornemens 2016

Het afgelopen jaar zijn er weer diverse gesprekken geweest met de Marine en ook de Atletiekunie is hierbij betroken geraakt. Helaas blijft de gemeente nog steeds terughoudend en passief aan de zijlijn staan. We proberen erachter te komen wat de toekomstplannen voor het sportpark Ruyghweg zijn aangezien de Marine andere activiteiten op dit complex zoals de tennisvereniging en kinderdagverblijf verplaatst.
Zij geven aan dat de baan de komende 5 à 10 jaar nog onderdeel zal zijn van Defensie. Deze wordt gebruikt voor de verplichte jaarlijkse Defensie Conditie Proef (DCP).
Dit blijft vooralsnog een discussiepunt. Er is wel 2x per jaar een voortgangsgesprek met de Marine maar de Gemeente zal een stap moeten maken om uit deze impasse te komen.
Ondertussen is de baan gekeurd op onze kosten omdat dit nu eenmaal noodzakelijk is om wedstrijden te mogen blijven organiseren. Een afgekeurde baan heeft als gevolg dat gelopen, gesprongen of geworpen records niet geldig zijn.

Op ons verzoek om de huurprijs te verlagen is negatief geantwoord. Wel heeft het vele overleg met de Marine er toe geleidt dat we er, zonder extra huurkosten, een aantal uren hebben bijgekregen. We kunnen nu ook vrijdag middag en zaterdag van de baan gebruik maken. Uit een door de Atletiekunie gehouden onderzoek naar de huurprijzen van atletiekverenigingen in Nederland is gebleken dat wij hierin de 3e plaats innemen.

Er is inmiddels door ons ook een Masterplan in de maak over hoe wij de toekomst op de Ruyghweg zouden willen zien. Hierin is onderhoud van de accommodatie en een eigen clubgebouw meegenomen.

2 studenten van de Hoge school Groningen gaan een plan maken voor de vereniging in het kader van hun studie. Hun opdracht luidt: “Het uitvouwen van een preventieve organisatie diagnose en het geven van advies aan de sportvereniging”
Zij zullen hierbij de vereniging doorlichten. De presentatie van dit plan wordt in mei verwacht

Hierna neemt de voorzitter het algemene deel van het jaarverslag verder door.
Als eerste het beleidsvoornemen om het ledenaantal niet verder te laten dalen. Helaas zitten we net onder de 500 leden. We zijn acties begonnen om het aantal te verhogen.

Zo hebben we op de Dag van sport (augustus 2015) met een aantal leden/ouders en jeugdleden in de binnenstad ons gepresenteerd aan het winkelend publiek
Er is goed contact met sportservice. We zijn samen met hen in het kader van EK2016 bezig om met een drietal basisscholen een gesubsidieerd traject te starten, Atletics Movements genaamd. Hierbij maken kinderen spelenderwijs kennis met atletiek. Ook volgt er in de loop van dit jaar een project voor 4 sportklassen van de middelbare school.

We hebben een nieuwe PR functionaris gevonden: Jessica de Visser gaat dit op zich nemen. Zij is inmiddels bezig om zich bij de media bekend te maken.

We werken nog steeds samen met regionale verenigingen zoals met Tas’82 voor de organisatie van Den Helder -Schagen, en met DOKEV vormen we bij de masters een combiteam. Ook trainen leden van Dokev en AV Texel bij ons.

Ook met de Stichting Loopevenementen Den Helder, die de Halve van Den Helder organiseert, is het afgelopen jaar samengewerkt. Onder leiding van Samantha Kreté hebben een aantal jeugdleden en ouders geholpen bij deze organisatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij hiervoor een bijdrage hebben ontvangen om te besteden voor de jeugd.

Er is weer een Pinksterkamp georganiseerd. We hopen dat dit een goede stimulans is voor de junioren om te blijven. Naast trainen zijn sociale activiteiten goed. Helaas door het ontbreken van een eigen clubgebouw ontbreekt het hier nog aan maar we kunnen dit ondervangen door het houden van vrijwilligers bijeenkomsten of de trainers barbecue.

Tevens moeten we de veranderingen en ontwikkelingen in de atletiek in de gaten houden.

WEGATLETIEK
Jan-Willem Schutte, voorzitter wegcommissie, krijgt het woord voor wat betreft de wegatletiek.

Er waren diverse evenementen die succesvol zijn verlopen. Dit zijn de Duinbollenloop (Roel Plas memorial) , de Duincross (onderdeel van het Roele de Vriescircuit) en de Oudejaarsloop. Bij deze lopen waren veel deelnemers aanwezig.
Helaas was het zomerprogramma minder succesvol. Omdat het afgebrande strandpaviljoen nog steeds niet is opgebouwd, wordt er gestart vanaf Storm aan Zee wat inhoudt dat er minder strand in het parcours is opgenomen.
Ook moest door het extreme weer de Overlevingsloop op het allerlaatste moment worden afgelast i.v.m. de veiligheid

Het trainersbestand is gekrompen. Gelukkig zijn er wel 3 trainers in opleiding die hopelijk eind april klaar zijn.

De bezetting van de wegcommissie is constant. Ook is dit jaar gestart met een structureel overleg met de trainers ( 4 x per jaar).

In het kader van ons 80 jarig jubileum zal er in 2016 een extra strandloop worden georganiseerd en zal er extra aandacht worden besteedt aan de Oudejaarsloop, die voor de 30e keer zal plaatshebben.

De extra cross, die in dit jubileumjaar in januari is gehouden, was ondanks de geringe opkomst wel een succes.

Voor de wegatletiek wordt een protocol gemaakt waarin de wegcommissie wordt vervangen door een Technische commissie Wegatletiek (TCW) en een Evenementen Commissie Wegatletiek (ECW) De evenementen commissie is op sterkte maar het zou mooi zijn om meer (jongere) mensen te krijgen voor een dubbele bezetting.

De 3 nieuwe trainers zijn nodig om de tijdelijke trainers te gaan vervangen. Daarnaast zijn er ook assistent trainers nodig. Hiervoor zijn nu 3 mensen in beeld maar meer versterking is van harte welkom.


BAANATLETIEK
Voor wat betreft het gedeelte over de baanatletiek krijgt Martijn Nuijens, voorzitter baancommissie, het woord.

Het is een redelijk jaar voor de baan geweest voor wat betreft de jeugdleden.
De groep B/C junioren groeit. Deze worden nu door John Klappe met als assistent Piet Nuijens begeleidt. Zowel Jacob van der Wulp als Daniël Adriaansen hebben de cursus Basisatletiek trainer gedaan Hier zijn we erg blij mee, maar omdat de groepen groeien maar het aantal trainers niet veel groter wordt is er geschoven met de trainers om elke groep te voorzien van een trainer. Nu is alles opgevangen maar dit is echter een tijdelijke oplossing

De gehouden Indoorwedstrijd was een succes en ook bij de gehouden Heer & Meester circuit wedstrijden waren veel Noordkoppers te vinden.

Wij hebben 2 senioren en een masterwedstrijd te organiseren gehad welke succesvol zijn verlopen. Met dank aan Chris Vermeulen voor het regelen van vrijwilligers bij deze wedstrijden.


Ook in 2015 hebben een aantal atleten een hele mooie prestatie behaald:

Junioren
Onno Aerts 1e plaats op het NK kogelstoten Indoor én outdoor
Djoao Lobles 1e plaats bij de Nationale C wedstrijden 1500 m. indoor
Joey Steenvoorden 5e plaats NK 1500 m indoor en 6e plaats 800m outdoor
Noa Zoon 5e plaats op de 600 m indoor bij de Nationale C wedstrijden indoor

Senioren
Mannen team 2e plaats in de finalewedstrijd van 2e/3e divisie
Martijn Nuijens 1e plaats NK militairen en 11de plaats WK militairen hoogspringen

Masters
Kees Aerts 1e plaats op het NK kogelstoten indoor én outdoor masters

De mannen senioren blijven ondanks de 2e plaats wel in de 3e divisie omdat ook de vrouwen ploeg in deze divisie uitkomt zodat er samen naar deze wedstrijden kan worden gegaan.

In 2016 zullen er voor de eigen jeugd ook een aantal wedstrijden worden georganiseerd waaronder een pupillenwedstrijd maar ook 1 voor de oudere jeugd .
Ook zal er gezocht moeten gaan worden naar uitbreiding van het trainersbestand om alle groepen goed te kunnen begeleiden en iedereen voldoende kwaliteit te kunnen bieden.

Dick van de Weide vraagt of er al een uitslag is van het keuringsrapport.
Juist deze morgen heeft Kees het rapport ontvangen en kan melden dat er weinig goed is bevonden. De volgende mankementen zijn geconstateerd:
De rondbaan vertoont scheuren en de kleur raakt eraf waardoor de lijnen vervagen. De toplaag is dus aan vervanging toe;
De werpkooien zijn afgekeurd;
De kogelsector is te krap;
De staat van het veld is slecht;
De aanlopen naar de verspringbak zijn aan de bolle kant;
De balken bij het hinkstap springen zijn niet goed.

Dick vraagt of de gemeente niet kan helpen? De rondbaan is van Marine, maar kan de gemeente of kunnen wij als vereniging niet zelf iets betekenen voor de onderdelen, zodat we een volwaardige baan krijgen?
Er zal hier toch eens een beslissing moeten worden genomen en niet blijven praten hierover? Misschien kunnen we de pers erbij halen?
De voorzitter geeft aan dat het rapport net ontvangen is en dat we de gemeente en de Marine hier eerst mee zullen confronteren,
Dick is van mening dat we de krant erbij moeten gaan halen.
De voorzitter wil dit eerst aan de gemeente voorleggen en dan verder zien
Dit rapport is nog maar net afgekomen maar de voorzitter meldt dat de Marine een groot onderhoud in 2017 zou hebben gepland.

5. Financieën

Financieel overzicht 2015 / begroting 2016
Het verslag is ook dit jaar weer samengesteld met behulp van Patrick Blankenzee.
Het bestuur bedankt Patrick dan ook weer voor zijn inzet en bijdrage hierin.


De penningmeester neemt de leden mee in het financieel verslag.

Begroting

Toelichting Penningmeester: uitleg over de verantwoording van de stichting sportaccommodatie is lastig, vragen hierover kunnen worden gesteld aan Dick van de Weide

Het positieve saldo dat was begroot wordt in werkelijkheid ruim overschreden.
Dit komt vooral doordat de accommodatie kosten lager zijn uitgevallen.
De Inkomsten van de contributies zijn gelijk gebleven

Het positieve effect van de wedstrijd organisatie is helaas minder dan begroot. Dit komt mede het minder aantal deelnemers bij de halve in 3 dagen en door het uitblijven van inkomsten van de afgelaste Overlevingsloop terwijl hier de kosten al voor waren gemaakt (herinneren/vergunning)
Gelukkig staan hier weer inkomsten tegenover van georganiseerde baanactiviteiten : we krijgen 750 per wedstrijd vergoedt (2x)

Lasten: afdracht Atletiekunie is in 2015 hoger geworden,

Baten: specificaties: komen aardig overeen met beramingen, Rente baten worden lager.
Overige baten: zijn schenkingen en donaties, in € 2112 zitten bijdragen van Le Champion en stichting loopevenementen door inzet van onze jeugd. Dit komt ook weer ten goede aan de jeugd

Kosten atletiek trainers vergoedingen is hetzelfde gebleven.

Cursus opleidingen: meer cursussen dus hogere kosten en hogere vervoerskosten.

Aanschaf kleine sportmaterialen: vorig jaar is besloten om raming van € 200 op te hogen naar € 2200 i.v.m. aanschaf van meer materialen. Is nu € 300 geworden omdat het niet ten laste van 1 jaar wordt gedaan maar als afschrijving over 5 jaar wordt verdeeld.

Accommodatiekosten: zijn meegevallen , subsidie is gelijk gebleven van gemeente, gelukkig nog niet gekort. Nu € 18500. Huur is € 25.000 aan Rijksvastgoeddienst, min subsidie wordt dus € 7000 .

Huur Marine gebouw: huurprijs is inclusief gebruik gas, water en licht.

Overige accommodatie € 2500 uitgegeven geraamd € 3500 dit komt doordat vorig jaar het vierde kwartaal is vergeten mee te nemen dus die zitten er nu bij. (trainersaccommodatie Sporthal )

Schoonmaakkosten hoger omdat er meer wordt betaald.

Oude poortgebouw: we betalen erfpacht hiervoor

Overige kosten zijn te verwaarlozen

Kosten algemeen beheer: weinig verschillen in ramingen en uitgaven.

Post verzekeringen: we hadden alleen een inboedel verzekering maar op advies van verzekeraar nu ook opstal verzekering voor poortgebouw, hierdoor is deze post hoger uitgevallen.

Diverse lasten: geen vrijwilligers dag geweest in 2015, alleen trainers barbecue, vandaar lager dan begroot.

Jeugdactiviteiten: Was € 2000 begroot maar € 3192 uitgegeven, daarom in 2016 verhoogd tot € 3250.

Afschrijvingen : naar aanleiding van vorig jaar afgesproken bedrag voor aanschaf sportmaterialen nu eerste stukje van de afschrijvingen begroot in 2016.

BEGROTING:
Overige baten: rente lager begroot i.v.m. teruglopende rentetarieven en overige baten hoger omdat we hopelijk weer een donatie van de stichting Loopevenementen krijgen voor de jeugdactiviteiten .

Kosten atletiek:
Hogere kostenpost kleding: We zijn bezig om te inventariseren welke kleding er nodig is voor trainers i.v.m. verstrekken kledingpakket.

Diverse laten: voor 2016 wel vrijwilligers dag gepland dus nu meer begroot.

Begroting is dus nagenoeg dekkend.


Vaststelling contributiebedragen 2016
De penningmeester geeft aan dat het bestuur besloten heeft de contributiebedragen te handhaven, er is geen aanleiding om de contributie te wijzigen.

Wel wil het bestuur aan de leden voorstellen om akkoord te gaan met een wijziging in het opzeggen van het lidmaatschap. In verband met een gewijzigd systeem van de Atletiekunie kan de termijn van opzeggen worden verkort.
Dit houdt in dat het opzeggen per 1 juli moet gebeuren vóór 15 juni en het opzeggen per 1 januari moet nu vóór 15 December zijn gedaan.

De leden gaan hiermee akkoord.

Naar aanleiding van de financiële gegevens komen er enkele vragen:

Samantha Kok-Kreté: Het geld dat is ontvangen voor de hulp van de jeugd bij de “Halve van Den Helder”, was bedoeld voor Athletics Champs, wordt dit hier aan besteedt?
Kees Heemskerk vult aan: Athletics Champs is een aardige investering, kan dit niet beter apart worden opgenomen in de begroting zodat er duidelijk is wat er aan wordt besteedt?

Voorzitter antwoordt: Er loopt nu een actie met 3 basisscholen met het pakket Athletics Movements. Dit is een vergelijkbaar pakket. We kijken nu of
we al delen van dit pakket hebben zodat we niet dubbele attributen gaan aanschaffen. Martijn is bezig om dit uit te zoeken.

Kees Heemskerk vraagt zich af of we de aanschaf nu laten afhangen van het aanbod?
Voorzitter: Landelijk willen ze dit starten maar het is nog niet helemaal van de grond omdat niet alle verenigingen hieraan meewerken. Vandaar dat we nog niet tot aanschaf zijn overgegaan.

Samantha geeft aan dat vanaf de mini’s tot en met de B pupillen er met Athletics Champs gaat worden gewerkt en vanaf de A pupillen zal het gewone atletiekaanbod worden gegeven.
Kees Heemskerk meldt dat in de regio verenigingen al bezig zijn met deze nieuwe vorm dus dat we hierop moeten anticiperen.

Tiana Dekker meldt dat er weer 2 competitiewedstrijden aankomen maar dat niet alle materialen voldoende voorradig zijn, het zou gaan om hordes en startblokken.
De voorzitter meldt dat de Marine dit gaat bekostigen: de startblokken zijn inmiddels in orde en er komen extra hordes dus we hopen dat die er tijdig zijn.
Tiana zegt dat er te weinig zand in de verspringbak zou zitten. Volgens het keuringsrapport (zie punt 4/baanatletiek) is dit niet naar voren gekomen en moet dit dus geen probleem zijn.

Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Gerrit Hamstra en Gabriel Ferrari heeft de administratie van de penningmeester gecontroleerd. Gerrit brengt hierover verslag uit. Van de penningmeester hebben ze toelichting kregen over het boekjaar 2015 en inzage gehad in kasadministratie de jaarcijfers en in het boekhoudkundig programma..
Alles zag er keurig uit. Advies van de kascommissie is dan ook om het bestuur decharge te verlenen.

De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

Benoeming kascommissie 2016
Gabriel Ferrari neemt in de kascommissie 2016 wederom plaats. Gerrit Hamstra wordt vervangen door Marianne Bremer
Hiermee bestaat de kascommissie in 2017 (voor het jaar 2017) uit Gabriel Ferrari en Marianne Bremer

Het bestuur bedankt Gerrit Hamstra voor zijn inzet als lid van de kascommissie.

PAUZE

6. Bestuursverkiezing

Kees Aerts, Jan Dito, Ronn Toornvliet, Jan-Willem Schutte en Martijn Nuijens zijn
allen aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
De secretaris vraagt de aanwezige leden of zij instemmen met de herverkiezing.
van de bovengenoemde bestuursleden. Door handopsteking worden alle
kandidaten voor 2 jaar herkozen.


7. Jubilarissen

Dit jaar hebben we maar liefst 8 jubilarissen in ons midden:
Kees Aerts, Patrick Blankenzee, Robert van Gelder, Peter Jacobs, Jan de Klerck,
Marinus Kranenburg, Wim Ouwens en Anneke Schendelaar zijn allen 25 jaar lid
van de vereniging. Hoewel zij allen persoonlijk zijn uitgenodigd zijn slechts 4 van
de 8 aanwezig. Kees, Patrick, Robert en Peter ontvangen een speldje en
bloemen.
Bij de overige 4 jubilarissen zal de volgende dag langs worden gegaan.

8. In ’t zonnetje

in het zonnetje gezet. Zij is naast jeugdtrainster ook actief om voor de jeugdleden leuke dingen te organiseren naast atletiek. Zoals het Sinterklaasfeest en een leuke bingomiddag na de boscross finale maar ook In verband met haar grote inzet voor de jeugdleden wordt Samantha Kok-Kreté het Pinksterkamp wordt grotendeels door haar geregeld. Haar inzet wordt beloond met een pizzeria bon en een mooie bos bloemen.
Deze beloning is er ook voor Myra van Es en Ralph de Gast. Zij zorgen er samen voor dat alle leden elke maand een clubblad ontvangen. Vroeger per post maar nu alweer een tijdje digitaal. Hierin staan o.a. de verslagen van wedstrijden, mededelingen van het bestuur, de nieuwste wedstrijdkalender en zij voorzien ons via het blad van allerhande weetjes op loopgebied. Ook staan hierin onze onmisbare sponsors.

Hierna zijn er nog 3 mooie bossen bloemen over. Deze worden uitgereikt aan:
Frans Forrer: Frans is 45 jaar lid van de vereniging en inmiddels 30 jaar lang trainer. Hij wordt hiervoor hartelijk bedankt en benoemd tot Lid van Verdienste.
Peter Asselman: Peter is 39 jaar lid van de vereniging en hiervan 21 jaar trainer. Ook hij wordt hiervoor bedankt en benoemd tot Lid van Verdienste.
Simon Abbink: Simon is 30 jaar lid en 25 jaar lang trainer geweest. Hij is sinds augustus 2015 gestopt als trainer. Hiervoor wordt hij nu bedankt met een pizzeria bon en ook benoemd tot Lid van Verdienste. Naast de bloemen ontvangen de heren een oorkonde en een kleine attentie.

9. Rondvraag

Er zijn geen vragen

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur onder dankzegging voor ieders aandacht en bedankt FC Den Helder voor het beschikbaar stellen van de locatie en hun gastvrijheid.

 

JAARVERSLAG 2016 / BELEIDSVOORNEMENS 2017
SV NOORDKOP ATLETIEK
Bestuur: Kees Aerts, voorzitter Ellen Tesselaar, secretaris Jan Dito, penningmeester Ronn Toornvliet, algemene/technische zaken Jan-Willem Schutte, voorzitter wegatletiek Martijn Nuijens voorzitter baancommissie
Ereleden: Leden van verdienste:
J. de Bunje* Frans Breed* Mart van Essen* Koert Angevare Hans Enklaar* Dick van der Weide W. Huitinga* Elly Fritzsche* Joost Veroude* Trudi Dito-Ramler Wim Erkelens* Louis Burggraaff Nico Ridder Jan van Zanten Frans Breed* Jaap Wassenburg* Jan Groot Frans Forrer Peter Asselman Simon Abbink
* = overleden
ALGEMEEN BESTUUR
Jaarverslag 2016
Algemeen
Het belangrijkste nieuws in het afgelopen jaar is het plotseling overlijden van Jaap Wassenburg. Als hoofdtrainer en ploegleider van het seniorenteam was hij een aanjager en stimulans voor de atleten. Daarnaast was hij altijd aanwezig tijdens wedstrijden en initieerde hij diverse activiteiten. Deze drijvende kracht viel plotseling weg en de vereniging is nog steeds bezig om het gat dat hij heeft achtergelaten op een goede wijze invulling te geven. Het is echter nog niet gelukt om een nieuwe hoofdtrainer aan te trekken. Intussen zijn de taken tijdens trainingen verdeeld over een aantal atleten die hun expertise gebruiken om de atleten te motiveren en te stimuleren tijdens trainingen in aanloop naar het wedstrijdseizoen.
In 2016 bestond de vereniging 80 jaar. De vereniging heeft dit niet aangegrepen om dit heuglijke feit uitbundig te vieren, maar is het ook niet vergeten. Het jubileum is aangegrepen om de situatie van de vereniging binnen Den Helder onder de aandacht te brengen via de media. Dit heeft geresulteerd in een jubileumuitgave van het clubblad, een interview op zaterdag bij de Locale Omroep Stichting (LOS) en uiteindelijk heeft de Helderse courant een uitgebreid stuk in de krant geplaatst.


Leden behouden
Het ledenaantal is een jaarlijks terugkerend onderwerp. Er zijn diverse activiteiten op sportief gebied waarmee we de atletieksport binnen de gemeente Den Helder promoten. Het wegprogramma verzorgt het gehele jaar door activiteiten en de baanatletiek organiseert het hele buitenseizoen diverse wedstrijden voor de atleten.
De deelnemersaantallen zijn niet altijd voorspelbaar, maar de Oudejaarsloop, de Duincross en Den Helder – Schagen zijn wel de grootste evenementen op loopgebied. Bij de baanatletiek is de gesteldheid van de baan een puntje waar we tot nu toe steeds de atletiekunie bereid hebben gevonden om ons een of meerdere competitiewedstrijden toe te kennen.
Naast de sportieve activiteiten voor de leden zet de vereniging zich ook in om basisscholen en andere instanties die geïnteresseerd zijn in de atletieksport kennis te laten maken door middel van clinics of kleinschalige wedstrijdjes op het sportpark aan de Ruyghweg. Zo hebben we afgelopen jaar trainingen verzorgd voor de sportklassen van Scholen aan Zee en enkele basisscholen kennis laten maken met Athletics Movements. Middelbare school de Pijler heeft een kennismakingswedstrijd gehad met 40 leerlingen.
Met het COA hebben we een contract gesloten waarbij een aantal inwoners van het asielzoekerscentrum kunnen meetrainen. Dit contract wordt gefinancierd door het NOC/NSF.
Voor de leden zijn diverse activiteiten georganiseerd. Afgelopen jaar was er weer het Pinksterkamp en de vrijwilligersdag op de Ruyghweg. Een gezellig samenzijn met elkaar, dit keer met uitdagende spellen. Tijdens de Europese atletiekkampioenschappen in Amsterdam was SV Noordkop aanwezig met een bus vol leden.
Accommodatie
De gesprekken over de accommodatie zijn het gehele jaar 2016 voortgezet. De gesprekken met de Marine hebben ertoe geleid dat het gras gemaaid wordt, noodzakelijk klein onderhoud aan de baan wordt uitgevoerd en dat het groot onderhoud mogelijk in 2017 gaat plaatsvinden. Samen met de atletiekunie is een voorstel gemaakt voor groot onderhoud van de baan. Deze informatie is gedeeld met de marine en het is nu afwachten wat er gaat gebeuren en wanneer.
De Marine weigerde de kosten voor het keuren van de baan te betalen, deze kosten zijn door de vereniging gemaakt zonder dat de uitkomst tot een verandering in de onderhoudsactiviteiten leidde. De kwaliteit van de accommodatie loopt steeds verder terug.
Met de gemeente zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd, maar hierbij worden zaken als hoge huurprijs, keuring, onderhoud en status van de accommodatie steevast ontweken. Gesprekken met de wethouders hebben tot beloftes geleid, maar nog niet tot resultaten. De bovengenoemde aandacht door de media i.v.m. ons jubileum heeft indirect wel effect gesorteerd, want hierdoor zijn er door D66 vragen aan het college gesteld en is de wethouder sport in gesprek gegaan met de Marine.
Momenteel is de atletiek de enige activiteit op het sportpark Ruyghweg. Sinds juli 2016 is de kinderopvang verhuisd tot buiten de poorten van het sportpark en de tennisvereniging is verhuisd naar een ander deel van Den Helder.Inmiddels is een Masterplan voor de atletiek in de nabije toekomst opgesteld, waarin de visie voor de atletiek in Den Helder voor de komende periode wordt beschreven. In dit Masterplan is ook een bijlage gevoegd waarin de wensen voor een groot onderhoud en een eigen clubgebouw zijn meegenomen.

Samenwerking
De samenwerking met omringende partijen wordt steeds belangrijker. Sportservice is inmiddels een vaste partner geworden. De scholierenveldloop wordt gezamenlijk georganiseerd en in goede samenspraak worden nieuwe projecten voorbereid waarbij de vereniging een maatschappelijk gezicht laat zien. Verzoeken van scholen worden aan elkaar doorgespeeld en er is regelmatig overleg tussen sportservice en SV Noordkop. De projecten met de sportklassen en athletic movements zijn goede voorbeelden.
De contacten met de scholen is een punt van aandacht, omdat ondanks de goede samenwerking een vervolg niet vanzelfsprekend is, mede omdat de sportklassen in het lopende schooljaar zijn gestopt.
Samenwerking met omliggende verenigingen lijkt soms wel goed te gaan. Zo zijn de clubkampioenschappen in 2016 samen met DOKEV georganiseerd. Door een initiatief van HERA en TRIAS is een clinic serie opgezet om de kleine verenigingen te ondersteunen. Deze clinics zijn voor zowel trainers als atleten uit Noord–Holland noord toegankelijk met de intentie om atleten en trainers van kleine verenigingen verder te helpen.

Beleidsvoornemens Algemeen Bestuur 2017
Leden behouden
We constateren momenteel dat in de afgelopen jaren het ledenaantal inmiddels tot onder de 500 leden is gezakt. Het is de ambitie van de vereniging om de afname te stoppen. De leeftijdsopbouw van het ledenbestand laat zien dat SV Noordkop veel pupillen heeft, maar ook veel leden in de categorie 50+.
We moeten gaan onderzoeken hoe we het ledenaantal kunnen opvijzelen.
• Dit kan door meer bekendheid en zichtbaarheid op straat en in de media.
• De ontwikkelingen binnen de atletieksport blijven volgen.
• Activiteiten op scholen blijven ondersteunen of initiëren.

Accommodatie
In het afgelopen jaar is er veelvuldig contact geweest met de Koninklijke Marine en de gemeente aangaande de status van de accommodatie aan de Ruyghweg. De keuring van de accommodatie is inmiddels in opdracht van de vereniging uitgevoerd. De tekortkomingen zijn in een rapport aangeleverd en zijn voorgelegd aan de Marine en de Gemeente.
Er zal worden aangedrongen om de toekomstvisie van SV Noordkop samen met het keuringsrapport van de accommodatie om te zetten in daadwerkelijke acties en activiteiten, waarbij om duidelijkheid zal worden gevraagd omtrent de status van het sportpark en het groot onderhoud aan de accommodatie.
Belangrijke speerpunten hierin zijn:
• Aanpassing van de huurprijs naar een acceptabel niveau.
• Duidelijkheid of er een volwaardige atletiekaccommodatie op de Ruyghweg blijft
• Mogelijkheden om te komen tot een eigen clubgebouw met de nodige voorzieningen.


Samenwerking
Samenwerking verder uitwerken met:
• Sportservice
• Regionale verenigingen
• Alle scholen in Den Helder
Wegatletiek.
Jaarverslag 2016.

De door ons georganiseerde wedstrijden in 2016 werden minder goed bezocht, dan voorgaande jaren, alleen Den Helder-Schagen, de Duinbollenloop/Roel Plas memorial, (inclusief de Rotary business run), de Duincross (onderdeel van het Roele de Vries crosscircuit) en de 30e Oudejaarsloop sprongen er wat de deelname betreft positief uit.
De bezetting van de wegcommissie is dit jaar onveranderd, echter hier is de gemiddelde leeftijd ook redelijk hoog.
Het trainersbestand is dit jaar iets gegroeid en verjongd, 3 nieuwe trainers en 3 nieuwe assistent trainers erbij, 2 trainers die vertrokken c.q. hun functie hebben neer gelegd. Echter het bestand is nog niet op het niveau wat wij zouden willen.

Beleidsvoornemen 2017.

Voor 2017 is het programma aangevuld met 2 activiteiten, we organiseren nu ook een cross in januari en een trio-estafetteloop in mei.
Verder gaan we alle activiteiten dit jaar bekijken op de haalbaarheid, het jaarlijks teruglopen van het aantal deelnemers gaan we meenemen in de beslissing voor welke activiteiten we op de kalender van 2018 gaan zetten.
In de Evenementen Commissie Wegatletiek (ECW) zijn niet alle functies meer bezet, Onze materiaal man is begin maart gestopt, waarvoor wij een vervanger denken te hebben gevonden en de voorzittersfunctie is op dit moment een vacature. Verder hebben we wel aanmeldingen gehad om de commissie te versterken en te verjongen, zo is de commissie versterkt met 1 persoon en hebben 2 personen aangegeven dat zij de commissie willen versterken en met hen zijn wij dan ook in gesprek. Toch blijven wij nog op zoek naar versterking om een aantal functies dubbel te bezetten, waardoor de werkdruk ook verdeeld kan worden.
Het structurele trainers overleg willen we uitbouwen tot een Technische Commissie Wegatletiek (TCW), wat tot gevolg heeft dat we de “wegcommissie” dan de Evenementen Commissie Wegatletiek (ECW) gaan noemen. In de TCW zullen we de structuur die we ingezet hebben verder uitwerken.


De bezetting van het trainers bestand is dit jaar behoorlijk veranderd maar nog niet op voldoende sterkte, Deze versterking gaat wel komen, op dit moment is er 1 persoon in opleiding voor assistent trainer en er hebben 2 personen zich opgegeven voor deze opleiding in het najaar. Maar het trainersbestand blijft een punt van aandacht, vooral de hoeveelheid zelfstandige trainers.
Bij deze willen we dan ook een beroep doen op de leden om zich op te geven voor de bovengenoemde functies en/of cursus.

BAANATLETIEK
Jaarverslag Baan

Jaap Wassenburg
Het plotseling overlijden van Jaap Wassenburg is van grote impact voor de baanatletiek in Den Helder. Jaap was veel bezig met zijn atleten, zowel op de baan als buiten de baan. Het gemis van Jaap wordt op de baan nog wekelijks gevoeld, vooral onder de atleten die wekelijks bij hem trainden.

Wedstrijden
Er zijn met succes weer een aantal wedstrijden georganiseerd, waaronder tal van wedstrijden onder auspiciën van de atletiekunie. Deze wedstrijden zijn allen goed verlopen.
De wedstrijd van het Heer & Meester baancircuit georganiseerd in Den Helder, had een grote opkomst.

Trainers
Het blijft puzzelen met trainers op de baan bij Noordkop. Ondanks een grote inzet in het vinden van trainers, is het resultaat om trainers te vinden helaas uitgebleven. De huidige situatie is dat er bij sommige wedstrijden zelfs geen trainer mee is om te atleten te begeleiden/supporten.

Activiteiten
Er zijn voor de baanatletiek weer een aantal evenementen georganiseerd om het verenigingsleven te versterken. Zo is er bijvoorbeeld een pupillenbingo, het juniorenfeest en het pinksterkamp georganiseerd. Ook is er sinds dit jaar weer traditioneel sinterklaas gevierd bij de B/A junioren, de senioren en de masters. Allen waren stuk voor stuk geslaagde activiteiten.

Top resultaten

D-spelen 2016:
1. discus en hoog Lara Smits


NK masters 2016
1. Kogelstoten Kees Aerts M55
3. Discus Kees Aerts M55
1. Verspringen Tjerk Vos M60
3. 100m Tjerk Vos M60


Beleidsvoornemens 2017

Wedstrijden
De baancommissie wil wedstrijden laagdrempelig houden en is dit voornemens te doen door het organiseren van wedstrijden op de eigen baan. Daarentegen moet er wel een secretariaat voor thuiswedstrijden komen.

Trainers
De vacatures voor (assistent)trainers blijven een groot aandachtspunt voor de baancommissie. Dit item zal een belangrijk punt blijven waar de baancommissie zich voor zal inzetten.

B/A junioren en senioren
Bij de A/B junioren en de senioren is er een grote terugloop in ledenaantal. Mede om deze reden wordt er nog steeds gezocht naar een goede oplossing voor het verlies van hun trainer Jaap.

Jaarverslag pupillen 2016


De Indoorwedstrijd van Noordkop.
Op 24 januari organiseerde Noordkop een indoorwedstrijd in de sporthal van Scholen aan Zee. Er waren 100 deelnemers van Noordkop, AV Wieringermeer, TAS’82, Texel en DOKEV.
Chelsea Striet 5e bij Indoor Phanos
In Sportcentrum Ookmeer in Amsterdam werd de jaarlijkse Phanos Indoor voor pupillen gehouden. Bij de MPB werd Chelsea Striet in een sterk deelnemersveld 5e.

Indoor AV Wieringermeer
Op 20 februari 2016 heeft AV Wieringermeer de vierde Univé Jeugd Indoor georganiseerd. Podiumplaatsen waren er voor Leila Smits en Amber Adriaansen.

Ioann Lobles 1e bij finale crosscompetitie.
De volgende pupillen van Noordkop hadden zich geplaatst voor de finale in het Dijkgatbos in de Wieringermeer op 19 maart :
Plaats naam categorie afstand tijd
20. Fatia Kamal Hamda MPA1 1500m 6.49 min
10. Chelsea Striet MPB 1250m 5.14 min
18. Pink Groot MPC 1000m 4.46 min
Wat vorig jaar bij de pupillen nog net niet lukte werd nu wel bereikt: Ioann Lobles werd 1e bij de jongens junioren D1.
Leila Smits wint in Friesland.
Op zaterdag 19 maart waren 3 pupillen van Noordkop heel vroeg de Afsluitdijk overgestoken om deel te nemen aan de 42e Indoor Heerenveen. Leila Smits won bij de minipupillen.
Scholierenveldloop 2016
Bij de al weer 24e editie van de Scholierenveldloop werden liepen er veel Noordkoppupillen in de voorste gelederen mee.
De finale boscross werd zoals altijd op het terrein van DOK gehouden.
1e pupillencompetitiewedstrijd bij Noordkop
De pupillenwedstrijd op 16 april bij Noordkop was een natte en koude opening van het baanseizoen.
Desondanks werden er veel persoonlijke records verbeterd en scoorde vooral de jongste jeugd erg goed. Duncan Grootjans en Chelsea Striet werden eerste bij de driekamp. Duncan en Pink Groot liepen naar de 3e plaats op de 600m. Leila Smits werd op de driekamp 2e en won de 600m. Verder werd Lieke Bijl 3e bij de driekamp en Fatia Kamal Hamda 3e op de 1000m.
Tijdens het Pinksterdagen werd er weer een geslaagd kampeerweekend georganiseerd voor de A2-pupillen en D-junioren.
Pupillenwedstrijd CD-mini Bokaal Hoorn op 18 juni.
Chelsea Striet was dit seizoen bijna niet te kloppen. Met persoonlijke records bij het verspringen en balwerpen was ze ook nu weer de beste bij de MPB.

Finalewedstrijd pupillencompetitie
Zaterdag 17 september hadden in Beverwijk 7 pupillen van SV Noordkop Atletiek deelgenomen aan de provinciale finale van de pupillencompetitie.
Voor de ploeg van de MPB, bestaande uit Tara Darphorn, Chelsea Striet, Vera Bisdonk, Nadia Breed en Amber Adriaansen, was het al een hele mooie prestatie om aan de finale mee te mogen doen. Met uiteindelijk een 8e plaats bleef het podium dan ook buiten bereik. Chelsea Striet verbeterde zich individeel ten opzichte van vorig jaar door nu knap 5e te worden.
Duncan Grootjans (jongens C) en Leila Smits (meisje mini) werden resp. 16e en 13e.


Clubkampioenschap Noordkop.
Clubkampioen op de driekamp werden :
Leila Smits, Finn Zoutzeling, Amber Olij, Duncan Grootjans, Chelsea Striet, Wessel van der Wal, Fatia Kamal Hamda, Pol Gombault, Floortje Reenders en Timo de Wit.
Clubkampioen op de 600/1000m werden :
Leila Smits, Finn Zoutzeling, Amber Olij, Lenn Geestman, Chelsea Striet, Wessel van der Wal, Fatia Kamal Hamda, Pol Gombault, Floortje Reenders en Timo de Wit.
Prijsuitreiking van de PR-competitie. Dit vond plaats tijdens de speciale Sinterklaastraining in de sporthal waarbij Sinterklaas de prijzen uitdeelde aan de pupillen die in 2016 hun prestaties hadden verbeterd tijdens baanwedstrijden.
Leila Smits en Mirthe de Weert op het podium bij indoorwedstrijd in Alkmaar.
Zaterdag 10 december werd het Indoorgala in Alkmaar gehouden. Mirthe de Weert liep naar een 3e plaats op de 600m en Leila Smits scoorde een 3e plek op de driekamp.

Inschrijven 28e Ingeloop 2019

IMG 1125

 

Inschrijven? Klik hier........

bwfinance

zeespiegel