Aanwezig 38 leden conform presentielijst.

(presentielijst is gevoegd bij originele notulen in archief secretaris)

Afbericht ontvangen van:

Joop Menke

Joke Kreté

Winnifred van der Star

Peter van der Star

Renata Vermeulen

Gerda Plas

Marije Dito

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte

welkom op de jaarvergadering van SV Noordkop Atletiek.

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar maar voordat de voorzitter dit doorneemt staat hij stil bij het feit dat drie leden het afgelopen jaar zijn overleden en twee oudleden die veel voor de vereniging hebben betekend. Dit zijn: Hans Bakker, Frans Breed, Guus Obbens, Piet Clowting en Gerard Heijnen.

2. Mededelingen / ingekomen post t.b.v. jaarvergadering

- De secretaris stelt de vergadering in kennis van de ontvangen afberichten (zie boven) en meldt vervolgens dat, net als voorgaande jaren, koffie en thee + het eerste drankje in de pauze voor rekening zijn van de vereniging; overige consumpties zijn voor eigen rekening.

  • Er is geen ingekomen post binnengekomen aangaande deze vergadering.

3. Notulen jaarvergadering 3 april 2015

De notulen 2015 worden door de ledenvergadering goedgekeurd en definitief vastgesteld. Met dank aan de notulist (Marije Dito)

4. Jaarverslag 2015 / beleidsvoornemens 2016

Het afgelopen jaar zijn er weer diverse gesprekken geweest met de Marine en ook de Atletiekunie is hierbij betroken geraakt. Helaas blijft de gemeente nog steeds terughoudend en passief aan de zijlijn staan. We proberen erachter te komen wat de toekomstplannen voor het sportpark Ruyghweg zijn aangezien de Marine andere activiteiten op dit complex zoals de tennisvereniging en kinderdagverblijf verplaatst.

Zij geven aan dat de baan de komende 5 à 10 jaar nog onderdeel zal zijn van Defensie. Deze wordt gebruikt voor de verplichte jaarlijkse Defensie Conditie Proef (DCP).

Dit blijft vooralsnog een discussiepunt. Er is wel 2x per jaar een voortgangsgesprek met de Marine maar de Gemeente zal een stap moeten maken om uit deze impasse te komen.

Ondertussen is de baan gekeurd op onze kosten omdat dit nu eenmaal noodzakelijk is om wedstrijden te mogen blijven organiseren. Een afgekeurde baan heeft als gevolg dat gelopen, gesprongen of geworpen records niet geldig zijn.

Op ons verzoek om de huurprijs te verlagen is negatief geantwoord. Wel heeft het

vele overleg met de Marine er toe geleidt dat we er, zonder extra huurkosten, een aantal uren hebben bijgekregen. We kunnen nu ook vrijdag middag en zaterdag van de baan gebruik maken. Uit een door de Atletiekunie gehouden onderzoek naar de huurprijzen van atletiekverenigingen in Nederland is gebleken dat wij hierin de 3e plaats innemen.

Er is inmiddels door ons ook een Masterplan in de maak over hoe wij de toekomst op de Ruyghweg zouden willen zien. Hierin is onderhoud van de accommodatie en een eigen clubgebouw meegenomen.

2 studenten van de Hoge school Groningen gaan een plan maken voor de vereniging in het kader van hun studie. Hun opdracht luidt: “Het uitvouwen van een preventieve organisatie diagnose en het geven van advies aan de sportvereniging”

Zij zullen hierbij de vereniging doorlichten. De presentatie van dit plan wordt in mei verwacht

Hierna neemt de voorzitter het algemene deel van het jaarverslag verder door.

Als eerste het beleidsvoornemen om het ledenaantal niet verder te laten dalen. Helaas zitten we net onder de 500 leden. We zijn acties begonnen om het aantal te verhogen.

Zo hebben we op de Dag van sport (augustus 2015) met een aantal leden/ouders en jeugdleden in de binnenstad ons gepresenteerd aan het winkelend publiek

Er is goed contact met sportservice. We zijn samen met hen in het kader van EK2016 bezig om met een drietal basisscholen een gesubsidieerd traject te starten, Atletics Movements genaamd. Hierbij maken kinderen spelenderwijs kennis met atletiek. Ook volgt er in de loop van dit jaar een project voor 4 sportklassen van de middelbare school.

We hebben een nieuwe PR functionaris gevonden: Jessica de Visser gaat dit op zich nemen. Zij is inmiddels bezig om zich bij de media bekend te maken.

We werken nog steeds samen met regionale verenigingen zoals met Tas’82 voor de organisatie van Den Helder -Schagen, en met DOKEV vormen we bij de masters een combiteam. Ook trainen leden van Dokev en AV Texel bij ons.

Ook met de Stichting Loopevenementen Den Helder, die de Halve van Den Helder organiseert, is het afgelopen jaar samengewerkt. Onder leiding van Samantha Kreté hebben een aantal jeugdleden en ouders geholpen bij deze organisatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij hiervoor een bijdrage hebben ontvangen om te besteden voor de jeugd.

Er is weer een Pinksterkamp georganiseerd. We hopen dat dit een goede stimulans is voor de junioren om te blijven. Naast trainen zijn sociale activiteiten goed. Helaas door het ontbreken van een eigen clubgebouw ontbreekt het hier nog aan maar we kunnen dit ondervangen door het houden van vrijwilligers bijeenkomsten of de trainers barbecue.

Tevens moeten we de veranderingen en ontwikkelingen in de atletiek in de gaten houden.

WEGATLETIEK

Jan-Willem Schutte, voorzitter wegcommissie, krijgt het woord voor wat betreft de wegatletiek.

Er waren diverse evenementen die succesvol zijn verlopen. Dit zijn de Duinbollenloop (Roel Plas memorial) , de Duincross (onderdeel van het Roele de Vriescircuit) en de Oudejaarsloop. Bij deze lopen waren veel deelnemers aanwezig.

Helaas was het zomerprogramma minder succesvol. Omdat het afgebrande strandpaviljoen nog steeds niet is opgebouwd, wordt er gestart vanaf Storm aan Zee wat inhoudt dat er minder strand in het parcours is opgenomen.

Ook moest door het extreme weer de Overlevingsloop op het allerlaatste moment worden afgelast i.v.m. de veiligheid

Het trainersbestand is gekrompen. Gelukkig zijn er wel 3 trainers in opleiding die hopelijk eind april klaar zijn.

De bezetting van de wegcommissie is constant. Ook is dit jaar gestart met een structureel overleg met de trainers ( 4 x per jaar).

In het kader van ons 80 jarig jubileum zal er in 2016 een extra strandloop worden georganiseerd en zal er extra aandacht worden besteedt aan de Oudejaarsloop, die voor de 30e keer zal plaatshebben.

De extra cross, die in dit jubileumjaar in januari is gehouden, was ondanks de geringe opkomst wel een succes.

Voor de wegatletiek wordt een protocol gemaakt waarin de wegcommissie wordt vervangen door een Technische commissie Wegatletiek (TCW) en een Evenementen Commissie Wegatletiek (ECW) De evenementen commissie is op sterkte maar het zou mooi zijn om meer (jongere) mensen te krijgen voor een dubbele bezetting.

De 3 nieuwe trainers zijn nodig om de tijdelijke trainers te gaan vervangen. Daarnaast zijn er ook assistent trainers nodig. Hiervoor zijn nu 3 mensen in beeld maar meer versterking is van harte welkom.

BAANATLETIEK

Voor wat betreft het gedeelte over de baanatletiek krijgt Martijn Nuijens, voorzitter baancommissie, het woord.

Het is een redelijk jaar voor de baan geweest voor wat betreft de jeugdleden.

De groep B/C junioren groeit. Deze worden nu door John Klappe met als assistent Piet Nuijens begeleidt. Zowel Jacob van der Wulp als Daniël Adriaansen hebben de cursus Basisatletiek trainer gedaan Hier zijn we erg blij mee, maar omdat de groepen groeien maar het aantal trainers niet veel groter wordt is er geschoven met de trainers om elke groep te voorzien van een trainer. Nu is alles opgevangen maar dit is echter een tijdelijke oplossing

De gehouden Indoorwedstrijd was een succes en ook bij de gehouden Heer & Meester circuit wedstrijden waren veel Noordkoppers te vinden.

Wij hebben 2 senioren en een masterwedstrijd te organiseren gehad welke succesvol zijn verlopen. Met dank aan Chris Vermeulen voor het regelen van vrijwilligers bij deze wedstrijden.

Ook in 2015 hebben een aantal atleten een hele mooie prestatie behaald:

Junioren

Onno Aerts 1e plaats op het NK kogelstoten Indoor én outdoor

Djoao Lobles 1e plaats bij de Nationale C wedstrijden 1500 m. indoor

Joey Steenvoorden 5e plaats NK 1500 m indoor en 6e plaats 800m outdoor

Noa Zoon 5e plaats op de 600 m indoor bij de Nationale C wedstrijden indoor

Senioren

Mannen team 2e plaats in de finalewedstrijd van 2e/3e divisie

Martijn Nuijens 1e plaats NK militairen en 11de plaats WK militairen hoogspringen

Masters

Kees Aerts 1e plaats op het NK kogelstoten indoor én outdoor masters

De mannen senioren blijven ondanks de 2e plaats wel in de 3e divisie omdat ook de vrouwen ploeg in deze divisie uitkomt zodat er samen naar deze wedstrijden kan worden gegaan.

In 2016 zullen er voor de eigen jeugd ook een aantal wedstrijden worden georganiseerd waaronder een pupillenwedstrijd maar ook 1 voor de oudere jeugd .

Ook zal er gezocht moeten gaan worden naar uitbreiding van het trainersbestand om alle groepen goed te kunnen begeleiden en iedereen voldoende kwaliteit te kunnen bieden.

Dick van de Weide vraagt of er al een uitslag is van het keuringsrapport.

Juist deze morgen heeft Kees het rapport ontvangen en kan melden dat er weinig goed is bevonden. De volgende mankementen zijn geconstateerd:

De rondbaan vertoont scheuren en de kleur raakt eraf waardoor de lijnen vervagen. De toplaag is dus aan vervanging toe;

De werpkooien zijn afgekeurd;

De kogelsector is te krap;

De staat van het veld is slecht;

De aanlopen naar de verspringbak zijn aan de bolle kant;

De balken bij het hinkstap springen zijn niet goed.

Dick vraagt of de gemeente niet kan helpen? De rondbaan is van Marine, maar kan de gemeente of kunnen wij als vereniging niet zelf iets betekenen voor de onderdelen, zodat we een volwaardige baan krijgen?

Er zal hier toch eens een beslissing moeten worden genomen en niet blijven praten hierover? Misschien kunnen we de pers erbij halen?

De voorzitter geeft aan dat het rapport net ontvangen is en dat we de gemeente en de Marine hier eerst mee zullen confronteren,

Dick is van mening dat we de krant erbij moeten gaan halen.

De voorzitter wil dit eerst aan de gemeente voorleggen en dan verder zien

Dit rapport is nog maar net afgekomen maar de voorzitter meldt dat de Marine een groot onderhoud in 2017 zou hebben gepland.

5. Financiën

Financieel overzicht 2015 / begroting 2016

Het verslag is ook dit jaar weer samengesteld met behulp van Patrick Blankenzee. Het bestuur bedankt Patrick dan ook weer voor zijn inzet en bijdrage hierin.

De penningmeester neemt de leden mee in het financieel verslag.

Begroting

Toelichting Penningmeester: uitleg over de verantwoording van de stichting sportaccommodatie is lastig, vragen hierover kunnen worden gesteld aan Dick van de Weide

Het positieve saldo dat was begroot wordt in werkelijkheid ruim overschreden.

Dit komt vooral doordat de accommodatie kosten lager zijn uitgevallen.

De Inkomsten van de contributies zijn gelijk gebleven

Het positieve effect van de wedstrijd organisatie is helaas minder dan begroot. Dit komt mede het minder aantal deelnemers bij de halve in 3 dagen en door het uitblijven van inkomsten van de afgelaste Overlevingsloop terwijl hier de kosten al voor waren gemaakt (herinneren/vergunning)

Gelukkig staan hier weer inkomsten tegenover van georganiseerde baanactiviteiten : we krijgen 750 per wedstrijd vergoedt (2x)

Lasten: afdracht Atletiekunie is in 2015 hoger geworden,

Baten: specificaties: komen aardig overeen met beramingen, Rente baten worden lager.

Overige baten: zijn schenkingen en donaties, in € 2112 zitten bijdragen van Le Champion en stichting loopevenementen door inzet van onze jeugd. Dit komt ook weer ten goede aan de jeugd

Kosten atletiek trainers vergoedingen is hetzelfde gebleven.

Cursus opleidingen: meer cursussen dus hogere kosten en hogere vervoerskosten.

Aanschaf kleine sportmaterialen: vorig jaar is besloten om raming van € 200 op te hogen naar € 2200 i.v.m. aanschaf van meer materialen. Is nu € 300 geworden omdat het niet ten laste van 1 jaar wordt gedaan maar als afschrijving over 5 jaar wordt verdeeld.

Accommodatiekosten: zijn meegevallen , subsidie is gelijk gebleven van gemeente, gelukkig nog niet gekort. Nu € 18500. Huur is € 25.000 aan Rijksvastgoeddienst, min subsidie wordt dus € 7000 .

Huur Marine gebouw: huurprijs is inclusief gebruik gas, water en licht.

Overige accommodatie € 2500 uitgegeven geraamd € 3500 dit komt doordat vorig jaar het vierde kwartaal is vergeten mee te nemen dus die zitten er nu bij. (trainersaccommodatie Sporthal )

Schoonmaakkosten hoger omdat er meer wordt betaald.

Oude poortgebouw: we betalen erfpacht hiervoor

Overige kosten zijn te verwaarlozen

Kosten algemeen beheer: weinig verschillen in ramingen en uitgaven.

Post verzekeringen: we hadden alleen een inboedel verzekering maar op advies van verzekeraar nu ook opstal verzekering voor poortgebouw, hierdoor is deze post hoger uitgevallen.

Diverse lasten: geen vrijwilligers dag geweest in 2015, alleen trainers barbecue, vandaar lager dan begroot.

Jeugdactiviteiten: Was € 2000 begroot maar € 3192 uitgegeven, daarom in 2016 verhoogd tot € 3250.

Afschrijvingen : naar aanleiding van vorig jaar afgesproken bedrag voor aanschaf sportmaterialen nu eerste stukje van de afschrijvingen begroot in 2016.

BEGROTING:

Overige baten: rente lager begroot i.v.m. teruglopende rentetarieven en overige baten hoger omdat we hopelijk weer een donatie van de stichting Loopevenementen krijgen voor de jeugdactiviteiten .

Kosten atletiek:

Hogere kostenpost kleding: We zijn bezig om te inventariseren welke kleding er nodig is voor trainers i.v.m. verstrekken kledingpakket.

Diverse laten: voor 2016 wel vrijwilligers dag gepland dus nu meer begroot.

Begroting is dus nagenoeg dekkend.

Vaststelling contributiebedragen 2016

De penningmeester geeft aan dat het bestuur besloten heeft de contributiebedragen te handhaven, er is geen aanleiding om de contributie te wijzigen.

Wel wil het bestuur aan de leden voorstellen om akkoord te gaan met een wijziging in het opzeggen van het lidmaatschap. In verband met een gewijzigd systeem van de Atletiekunie kan de termijn van opzeggen worden verkort.

Dit houdt in dat het opzeggen per 1 juli moet gebeuren vóór 15 juni en het opzeggen per 1 januari moet nu vóór 15 December zijn gedaan.

De leden gaan hiermee akkoord.

Naar aanleiding van de financiële gegevens komen er enkele vragen:

Samantha Kok-Kreté: Het geld dat is ontvangen voor de hulp van de jeugd bij de “Halve van Den Helder”, was bedoeld voor Athletics Champs, wordt dit hier aan besteedt?

Kees Heemskerk vult aan: Athletics Champs is een aardige investering, kan dit niet beter apart worden opgenomen in de begroting zodat er duidelijk is wat er aan wordt besteedt?

Voorzitter antwoordt: Er loopt nu een actie met 3 basisscholen met het pakket Athletics Movements. Dit is een vergelijkbaar pakket. We kijken nu of we al delen van dit pakket hebben zodat we niet dubbele attributen gaan aanschaffen. Martijn is bezig om dit uit te zoeken.

Kees Heemskerk vraagt zich af of we de aanschaf nu laten afhangen van het aanbod?

Voorzitter: Landelijk willen ze dit starten maar het is nog niet helemaal van de grond omdat niet alle verenigingen hieraan meewerken. Vandaar dat we nog niet tot aanschaf zijn overgegaan.

Samantha geeft aan dat vanaf de mini’s tot en met de B pupillen er met Athletics Champs gaat worden gewerkt en vanaf de A pupillen zal het gewone atletiekaanbod worden gegeven.

Kees Heemskerk meldt dat in de regio verenigingen al bezig zijn met deze nieuwe vorm dus dat we hierop moeten anticiperen.

Tiana Dekker meldt dat er weer 2 competitiewedstrijden aankomen maar dat niet alle materialen voldoende voorradig zijn, het zou gaan om hordes en startblokken.

De voorzitter meldt dat de Marine dit gaat bekostigen: de startblokken zijn inmiddels in orde en er komen extra hordes dus we hopen dat die er tijdig zijn.

Tiana zegt dat er te weinig zand in de verspringbak zou zitten. Volgens het keuringsrapport (zie punt 4/baanatletiek) is dit niet naar voren gekomen en moet dit dus geen probleem zijn.

Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Gerrit Hamstra en Gabriel Ferrari heeft de administratie van de penningmeester gecontroleerd. Gerrit brengt hierover verslag uit. Van de penningmeester hebben ze toelichting kregen over het boekjaar 2015 en inzage gehad in kasadministratie de jaarcijfers en in het boekhoudkundig programma..

Alles zag er keurig uit. Advies van de kascommissie is dan ook om het bestuur decharge te verlenen.

De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

Benoeming kascommissie 2016

Gabriel Ferrari neemt in de kascommissie 2016 wederom plaats. Gerrit Hamstra wordt vervangen door Marianne Bremer

Hiermee bestaat de kascommissie in 2017 (voor het jaar 2017) uit Gabriel Ferrari en Marianne Bremer

Het bestuur bedankt Gerrit Hamstra voor zijn inzet als lid van de kascommissie.

PAUZE

6. Bestuursverkiezing

Kees Aerts, Jan Dito, Ronn Toornvliet, Jan-Willem Schutte en Martijn Nuijens zijn

allen aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

De secretaris vraagt de aanwezige leden of zij instemmen met de herverkiezing

van de bovengenoemde bestuursleden. Door handopsteking worden alle

kandidaten voor 2 jaar herkozen.

7. Jubilarissen

Dit jaar hebben we maar liefst 8 jubilarissen in ons midden:

Kees Aerts, Patrick Blankenzee, Robert van Gelder, Peter Jacobs, Jan de Klerck,

Marinus Kranenburg, Wim Ouwens en Anneke Schendelaar zijn allen 25 jaar lid

van de vereniging. Hoewel zij allen persoonlijk zijn uitgenodigd zijn slechts 4 van

de 8 aanwezig. Kees, Patrick, Robert en Peter ontvangen een speldje en

bloemen.

Bij de overige 4 jubilarissen zal de volgende dag langs worden gegaan.

8. In ’t zonnetje

In verband met haar grote inzet voor de jeugdleden wordt Samantha Kok-Kreté in

het zonnetje gezet. Zij is naast jeugdtrainster ook actief om voor de jeugdleden

leuke dingen te organiseren naast atletiek. Zoals het Sinterklaasfeest en een leuke

bingomiddag na de boscross finale maar ook het Pinksterkamp wordt grotendeels

door haar geregeld. Haar inzet wordt beloond met een pizzeria bon en een mooie

bos bloemen.

Deze beloning is er ook voor Myra van Es en Ralph de Gast. Zij zorgen er samen

voor dat alle leden elke maand een clubblad ontvangen. Vroeger per post maar nu

alweer een tijdje digitaal. Hierin staan o.a. de verslagen van wedstrijden,

mededelingen van het bestuur, de nieuwste wedstrijdkalender en zij voorzien ons

via het blad van allerhande weetjes op loopgebied. Ook staan hierin onze

onmisbare sponsors.

Hierna zijn er nog 3 mooie bossen bloemen over. Deze worden uitgereikt aan:

Frans Forrer: Frans is 45 jaar lid van de vereniging en inmiddels 30 jaar lang trainer. Hij wordt hiervoor hartelijk bedankt en benoemd tot Lid van Verdienste.

Peter Asselman: Peter is 39 jaar lid van de vereniging en hiervan 21 jaar trainer. Ook hij wordt hiervoor bedankt en benoemd tot Lid van Verdienste.
Simon Abbink: Simon is 30 jaar lid en 25 jaar lang trainer geweest. Hij is sinds augustus 2015 gestopt als trainer. Hiervoor wordt hij nu bedankt met een pizzeria bon en ook benoemd tot Lid van Verdienste. Naast de bloemen ontvangen de heren een oorkonde en een kleine attentie.

9. Rondvraag

Er zijn geen vragen

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur onder dankzegging voor ieders aandacht en bedankt FC Den Helder voor het beschikbaar stellen van de locatie en hun gastvrijheid.

Inschrijven 28e Ingeloop 2019

IMG 1125

 

Inschrijven? Klik hier........

bwfinance

zeespiegel