AGENDA JAARVERGADERING SV NOORDKOP

Vrijdag 3 april 2015 om 20.00 uur

Locatie: kantine FC Den Helder, Bremstraat

1. Opening door voorzitter

2. Mededelingen / ingekomen post t.b.v. jaarvergadering

3. Notulen jaarvergadering 9 mei 2014

4. Jaarverslag 2014 / Beleidsvoornemens 2015

-algemeen

-wegatletiek

-baanatletiek

5. Financiën:

-financieel overzicht 2014/begroting 2015

-verslag kascommissie

-benoeming kascommissie 2015

-dechargering bestuur

-vaststelling contributiebedragen 2015

PAUZE

6. Bestuursverkiezing (alle leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd)

Aftredend en niet herkiesbaar:

Marije Dito (secretaris)

Kandidaat:

Ellen Tesselaar

7. Jubilarissen

8. In ‘t zonnetje

9. Rondvraag (betreffende onderwerpen vd jaarvergadering)

10. Sluiting

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SV NOORDKOP OP 9 mei 2014

Aanwezig 44 leden conform presentielijst.

(presentielijst is gevoegd bij originele notulen in archief secretaris)

Afbericht ontvangen van:

Myra van Es Raymond Koen

Jose van den Hoff

Nel Pot

Wim Ouwens

Aad Eerland

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom op de

jaarvergadering van SV Noordkop Atletiek, voor het eerst gehouden bij wielervereniging Toon Jacobs. Het is goed om te zien dat de opkomst dit jaar hoog is.

Vervolgens meldt de voorzitter dat de koffie en thee + het eerste drankje in de pauze voor rekening zijn van de vereniging; overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Toon Jacobs wordt alvast bedankt voor de gastvrijheid.

De secretaris stelt de vergadering in kennis van de ontvangen afberichten.

2. Mededelingen/ingekomen post t.b.v. jaarvergadering

De voorzitter meldt dat hij is gekozen tot bestuurslid van de Sportfederatie Den Helder.

3. Notulen jaarvergadering 29 maart 2013

De notulen worden door de ledenvergadering goedgekeurd en definitief vastgesteld. Met dank aan de notulist.

4. Jaarverslag 2013/beleidsvoornemens 2014

De voorzitter neemt het jaarverslag met de leden in het kort door.

Voor wat betreft de accommodatie geeft de voorzitter een presentatie over hoe de stand van zaken momenteel is: de voorzitter geeft aan dat het Kinderdagverblijf op het Sportpark voor Noordkop na een verbouwing te duur zou worden.

Van belang is de toekomst visie van de Marine voor wat betreft het Sportpark. Te denken valt bijvoorbeeld aan civiele samenwerking, net zoals met het zwembad is gebeurd. Het Sportpark zou dan een semiopenbaar Sportpark kunnen worden.

De Sportfederatie zal in ieder geval op korte termijn een gesprek aangaan met de nieuwe wethouder sport en zal ook de accommodatie-problematiek van onze vereniging aankaarten.

De voorzitter belooft de presentatie over de accommodatie op de website te plaatsen zodat dit na te lezen is voor iedereen.

Dick van der Weide geeft aan dat er overdag best getraind zou mogen worden op het Sportpark, mits de beheerder hiervan op de hoogte is. Naar aanleiding van deze opmerking ontstaat er enige discussie omdat aangegeven wordt dat als dit structureel zo is, Noordkop hiervoor zou moeten betalen. Dit kan niet de bedoeling zijn en kan niet zonder toestemming van het bestuur.

De volgende onderwerpen passeren vervolgens nog de revue: het aangaan en opzoeken van samenwerking met andere atletiekverenigingen in de regio, maar ook de samenwerking met de gemeente, de Sportfederatie en Sportservice Noord-Holland.

De clubkleding is inmiddels te koop bij Intersport Den Helder.

De volgende beleidsdocumenten zullen worden gepubliceerd op de website:

Huishoudelijk reglement

Functieomschrijvingen diverse bestuursleden

Veiligheidsdocument baan en weg

Pestprotocol

Tevens worden de beleidsvoornemens doorgenomen met de leden.

Jan Dito neemt het woord voor wat betreft het deel van de wegatletiek, het jaarverslag en de beleidsvoornemens.

Kees neemt het verslag+beleidsvoornemens van de baan ook door met de leden.

Het jaarverslag 2013 wordt verder vastgesteld zonder op en/of aanmerkingen van de leden.

5. Financiën

Financieel overzicht 2013/begroting 2014

Het verslag is ook dit jaar weer samengesteld met behulp van Patrick Blankenzee. Het bestuur bedankt Patrick voor zijn inzet en bijdrage.

De penningmeester neemt de leden mee in het financieel verslag.

Het jaar is afgesloten met een ruim positief resultaat. Geraamd was een positief bedrag van

€ 3.800,-- maar dit is een bedrag van € 16.800,-- geworden!

De contributie-inkomsten zijn meegevallen. Gemiddeld hebben we een ledenaantal van 574.

De wedstrijdorganisatie viel mee, en de gemeentelijke subsidie is ook meegevallen.

Tevens zijn de kosten van inhuur derden vervallen.

Van de gemeente hebben we voor de huur van de atletiekbaan subsidie ontvangen, de ‘normale’ subsidie en de maatwerk-subsidie (speciaal voor onze vereniging).

Het bedrag van € 3.150,- aan extra subsidie hiervan was een meevaller.

De kostenpost huur overige accommodatie is de gymzaal van Scholen aan Zee die we ’s winters huren voor de indoor-trainingen.

In 2013 hebben we geen vrijwilligersfeest georganiseerd, dit zullen we in 2014 wel gaan doen.

Voor wat betreft de begroting dienen we komend jaar rekening te houden met minder subsidie van de gemeente. Qua kosten dienen we de huur van het Oude Clubgebouw te betalen, in de vorm van erfpacht.

Voor wat betreft de kosten van algemeen beheer, dit is een hogere raming wegens de aanschaf van het online verenigingspakket Sportlink, wat we hebben aangeschaft.

Het bestuur heeft besloten geen wijziging in de hoogte van de contributie aan te brengen.

Wel stelt het bestuur voor in te stemmen met het voorstel om contributiebedragen in te stellen voor gastleden (leden van andere verenigingen die bij onze vereniging trainen) en studentenleden. Fred Veer geeft aan dat je ook een regeling zou kunnen treffen met andere atletiekverenigingen.

Het bestuur heeft rondgevraagd in de regio en veel andere atletiekverenigingen vragen aan de trainingsleden een bijdrage. Vandaar dat dit bij onze vereniging ook ingevoerd gaat worden.

Kosten € 6,-- per maand.

De gezinskorting voor het 3e gezinslid wordt € 3,50. Dus een vaste korting van € 3,50 voor het 3e gezinslid.

De ledenvergadering stemt hiermee in.

De heer Andre van der Vecht vraagt waarom Noordkop geen zomercontributie en wintercontributie in kan voeren, om zo leden te behouden. Dit omdat sommige leden de contributie te hoog vinden en in de wintermaanden stukken minder lopen.

Dit is echter een administratieve rompslomp en niet mogelijk in verband met de verplichte jaarlijkse afdrachten aan de Atletiekunie.

Yvette van Gelder vraagt of er nog jury-cursussen voor de baanatletiek gepland staan. Dit regelt Chris Vermeulen. Afgelopen jaar heeft Chris in ieder geval een oproep gedaan om starters te werven.

Dick van der Weide geeft het bestuur en de leden zijn complimenten voor het goede resultaat het afgelopen jaar.

Dick geeft aan dat voor wat betreft een eigen accommodatie we op papier 1 ton te besteden hebben. Mochten we een eigen accommodatie neerzetten, dienen we wel te beseffen dat deze accommodatie staat op grond van een ander, namelijk de Marine. Dick adviseert om gesprekken te gaan voeren met de gemeente, Woningstichting en aannemersbedrijf Dozy. Anders dient Noordkop de publiciteit te gaan opzoeken. Het bestuur dient hierin samen op te trekken met de Stichting.

De ledenvergadering stemt in met het financieel verslag 2013 en de begroting 2014.

Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Jan Willem Schutte en Jan Koopman heeft de administratie van de penningmeester gecontroleerd. Zij hebben inzage gehad in de kas, de bank stukken en het boekhoudkundig systeem. Zij hebben dit netjes, op orde en inzichtelijk bevonden.

Benoeming kascommissie 2014

Jan-Willem Schutte wordt vervangen door Gerrit Hamstra. Jan Koopman wordt opnieuw benoemd voor nog 1 jaar. Hiermee bestaat de kascommissie 2015 (voor het jaar 2014) uit Jan Koopman en Gerrit Hamstra.

Het bestuur bedankt Jan-Willem Schutte voor zijn inzet als lid van de kascommissie.

Decharge bestuur

De ledenvergadering verleent het volledige bestuur decharge met betrekking tot het jaar 2013.

6. Bestuursverkiezing

Voor de functie van voorzitter van de wegcommissie heeft Jan-Willem Schutte zich verkiesbaar gesteld.

Voor de functie van voorzitter van de baancommissie heeft Martijn Nuijens zich verkiesbaar gesteld.

Zowel Jan-Willem Schutte als Martijn Nuijens worden unaniem door de ledenvergadering gekozen voor de duur van 2 jaar.

Aftredend en herkiesbaar zijn Kees Aerts, voorzitter, Jan Dito, penningmeester en Ronn Toornvliet, bestuurslid algemeen.

Allen worden door de algemene ledenvergadering herkozen, dit voor de duur van 2 jaar.

PAUZE

7. Jubilarissen

Ralf de Gast, 50 jaar, Miep Breed, 25 jaar, Jan den IJzerman, 25 jaar en Jelle Ruiten, 25 jaar

Allen ontvangen een speldje en oorkonde

8. In ‘t zonnetje

Peter Jacobs wordt in ’t zonnetje gezet door de voorzitter vanwege zijn jarenlange enthousiasme en inzet voor de pupillen.

Fred Veer, Peter Schuijt en Gerrit Hamstra worden alle drie bedankt voor hun inzet binnen de vereniging als trainers.

9. Rondvraag

Geen

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur onder dankzegging voor ieders aandacht en inbreng.

JAARVERSLAG 2014 / BELEIDSVOORNEMENS 2015

SV NOORDKOP ATLETIEK

Bestuur: Kees Aerts, voorzitter

Marije Dito, secretaris

Jan Dito, penningmeester

Ronn Toornvliet, algemene/technische zaken

Jan-Willem Schutte, voorzitter wegcommissie

Martijn Nuijens voorzitter baancommissie

Ereleden: Leden van verdienste:

J. de Bunje* Frans Breed

Mart van Essen* Koert Angevare

Hans Enklaar* Dick van der Weide

W. Huitinga* Elly Fritzsche*

Joost Veroude* Trudi Dito-Ramler

Wim Erkelens* Louis Burggraaff

Nico Ridder Jan van Zanten

Frans Breed Jaap Wassenburg

Jan Groot

 * = overleden

ALGEMEEN BESTUUR

Jaarverslag 2014

Bezetting bestuur

Sinds dit jaar is het bestuur eindelijk weer volledig bezet, nu Jan-Willem Schutte en Martijn Nuijens, in de functies van respectievelijk voorzitter wegcommissie en voorzitter baancommissie, tot het bestuur zijn toegetreden tijdens de vorige algemene ledenvergadering op 9 mei jl.

Functie PR-man/vrouw

De functie van PR man-vrouw is in 2014 kortstondig ingevuld geweest. Helaas is deze vacature in de loop van 2014 wederom vacant geworden. Naast oproepen in het clubblad, is de vacature ook uitgezet bij de Vrijwilligerscentrale Den Helder. Helaas is hier nog geen respons op gekomen.

Samenwerking

Het afgelopen jaar is contact gezocht met Stichting Loopevenementen Den Helder om te onderzoeken op welke gebieden we elkaar kunnen ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in een nauwere samenwerking en tot een uitwisseling van vrijwilligers.

De samenwerking met de regionale verengingen is verder gecontinueerd. Afgelopen jaar zijn er wederom combiteams gevormd om zoveel mogelijk atleten de gelegenheid te geven deel te nemen aan de landelijke competitie. Tevens is in het afgelopen jaar als proef een uitwisseling van trainers van start gegaan, waarbij kennis uitgewisseld wordt. Bij sommige verenigingen is de kennis en ervaring voor de technische disciplines niet voldoende aanwezig, waardoor op deze manier kennis kan worden uitgewisseld. Het proefproject is als positief ervaren en voor het komende jaar is de ambitie aanwezig om hier mee verder te gaan.

Huurprijs baan

Het bestuur heeft de Rijksvastgoeddienst verzocht om een aanpassing van de huurprijs. De aanleiding hiervoor is de onderhoudsachterstand van de accommodatie. Het antwoord op deze brief was negatief, waarop een overleg is aangevraagd bij de Marine. Tijdens dit overleg is gebleken dat de Marine zich niet geroepen voelt om meer te doen voor de accommodatie. Mogelijk is deze reactie een gevolg van de reorganisatie binnen Defensie waardoor de organisatie sterk is ingekrompen en de financiële middelen verder gereduceerd zijn.

Accommodatie

Na jarenlange gesprekken, zowel met de Marine als met de gemeente, heeft het bestuur eind 2014 een brief gestuurd naar de gemeente. De brief is mede ondertekend door de Sportfederatie. In deze brief hebben we aandacht gevraagd voor een aantal zaken, te weten: de toekomstvisie van de Marine voor wat betreft de atletiekbaan op Sportpark Ruyghweg en de visie van de gemeente voor wat betreft de beoefening van de atletieksport in Den Helder.

Na een teleurstellend bezoek aan de gemeente, waarbij de gemeente het onderwerp niet heel erg serieus nam zijn de fracties van de Helderse politieke partijen ingelicht. Dit heeft geleid tot een aantal vragen vanuit de PvdA fractie aan het college . De antwoorden waren wederom afwijkend vanuit het oogpunt van de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat ze wacht op een visiedocument van de vereniging voordat ze hier verder over in discussie wil gaan. Het bestuur heeft gereageerd op de antwoorden van de gemeente en dit weer teruggestuurd aan de politieke partijen. Een debat of behandeling van de antwoorden heeft nog niet plaatsgevonden.

Inmiddels is er ook een brief aan de Marine gestuurd met het verzoek om inzicht te geven in de toekomstplannen van de Marine voor wat betreft het voortbestaan van de atletiekaccommodatie op de Ruyghweg. Na een herinneringsbrief is een reactie ontvangen en dat heeft geleid tot een vergaderverzoek met de Marine op 17 maart 2015. De Sportfederatie is hierbij als deelnemer aan het overleg toegevoegd.

Momenteel lijkt de discussie, die eerst over een eigen clubonderkomen is begonnen, over het voortbestaan van de atletiekaccommodatie te gaan. Hierbij is het van groot belang dat de gemeente achter de vereniging komt te staan als ondersteuning van een wedstrijdaccommodatie voor SV Noordkop. De uitvoering kan op diverse manieren worden ingevuld. Gekeken wordt naar een Civiel – Militaire samenwerking zoals is gerealiseerd met het zwembad het “ Heersdiep”.

Vrijwilligersfeest

Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun enthousiasme en inzet tijdens trainingen en wedstrijden, is afgelopen jaar op 12 september 2014 een vrijwilligersfeest georganiseerd. Dit vrijwilligersfeest vond plaats bij jeu de Boules-vereniging Entre Nous aan ’t Schapendijkje. Naast een jeu de boules toernooi werd een gezellig drankje en Chinees Buffet genuttigd. Het was een zeer geslaagde en gezellige avond.

Gastlidmaatschap

Afgelopen jaar is gestart met de invoering van het gastlidmaatschap en student-lidmaatschap. Dit is afgesproken en goedgekeurd tijdens de Algemene ledenvergadering op 9 mei 2014. De nieuwe regeling is ingegaan op 1 juli 2014. Alle atleten die hiervan gebruik moeten of willen maken kunnen dit aangeven bij de ledenadministratie.

Clubgebouw

Het oude Poortgebouw is weer voorzien van gekeurde brandblussers, dit heeft de Marine gedaan. Tevens is net voor de winter een nieuwe verwarmingsketel geplaatst en in bedrijf genomen na 2 koude winters zonder verwarming in het clubgebouw.

Beleidsvoornemens Algemeen Bestuur 2015

Leden behouden

We constateren momenteel dat in de afgelopen jaren het ledenaantal langzaam terugloopt van gemiddeld 580 leden naar gemiddeld 550 leden. Het is de ambitie van de vereniging om de afname te stoppen en te streven naar een gemiddelde van 600 leden. De leeftijdsopbouw van het ledenbestand laat zien dat SV Noordkop 100 pupillen heeft, maar ook ruim 200 leden in de categorie 50+. Dat beslaat samen 60% van het ledenbestand. De groep tussen 12 en 30 jaar beslaat 80 leden.

We moeten gaan onderzoeken hoe we het ledenaantal kunnen opvijzelen;

• Dit kan door meer bekendheid en zichtbaarheid op straat en in de media.

• Aansluiting zoeken bij nieuwe ontwikkelingen binnen de atletiek en loopsport.

• Activiteiten op scholen ondersteunen of initiëren.

Accommodatie

In het afgelopen jaar is er veelvuldig contact geweest met de Koninklijke Marine aangaande het onderhoud van de accommodatie aan de Ruyghweg. Na de keuring van de accommodatie in 2012 zijn er nog steeds enkele tekortkomingen die nog niet zijn opgepakt door de Marine. Naar aanleiding van een verzoek aan de Rijksvastgoeddienst is om herziening van de huurprijs gevraagd. Het antwoord van de Rijksvastgoeddienst was negatief, waarbij tevens werd aangegeven dat het onderhoud aan de accommodatie niet conform de Atletiekunie eisen hoeft te worden uitgevoerd. Het onderhouden van de baan heeft voor de Marine een zeer lage prioriteit en het belang van de Marine beperkt zich tot de rondbaan, die gebruikt wordt bij de uitvoering van de Defensie Conditie Proef. In december is een brief gestuurd aan het college van B&W aangaande de accommodatieproblematiek, maar de gemeente was en is nog steeds niet genegen om de helpende hand toe te steken. Na het teleurstellende antwoord zijn door de PvdA fractie vragen gesteld aan B&W over de accommodatie en de rol van de gemeente bij het faciliteren van de vereniging bij het kunnen uitvoeren van de sportactiviteiten op een daarvoor bestemde goedgekeurde accommodatie.

Het voornemen voor 2015 is om in gesprek te blijven met de Marine en in gesprek te komen met de wethouder over het behoud van de atletiekaccommodatie voor de vereniging voor de toekomst.

Samenwerking

Samenwerking promoten met:

• Sportservice

• Scholen aan Zee

• Stichting Loopevenementen Den Helder

• Regionale verenigingen

COMMISSIE WEGATLETIEK

Jaarverslag 2014

De door ons georganiseerde wedstrijden in 2014 werden goed bezocht, vooral de Duinbollenloop (inclusief de Rotary business run), de Duincross (onderdeel van het Roele crosscircuit) en de Oudejaarsloop sprongen er wat betreft deelname uit. Zoals gebruikelijk begon het wegseizoen ook dit jaar weer met de wedstrijd Den Helder-Schagen. De deelname van de estafetteteams was wederom goed te noemen.

Het zomerprogramma werd dit jaar beïnvloed door het afbranden van het strandpaviljoen, waardoor er uitgeweken moest worden naar Storm aan Zee op de dijk. Dit betekende minder strand in het parcours van de loopjes in het zomerprogramma.

Het trainersbestand, hoewel behoorlijk vergrijsd, is dit jaar op peil gebleven. Deze vergrijzing blijft een punt van aandacht.

Stanley Elphinck, de wedstrijdsecretaris, heeft aangegeven dit jaar te willen stoppen. Gelukkig is Kees Heemskerk bereid gevonden zijn functie over te nemen.

Beleidsvoornemens 2015

Voor 2015 is het programma ongewijzigd, voor het zomerprogramma is het nog wel even afwachten of we kunnen beschikken over een strandpaviljoen of dat er uitgekeken moet worden naar een andere startlocatie en andere parcoursen.

Binnen de wegcommissie zijn momenteel alle functies bezet, wel zijn we nog op zoek naar leden die de commissie willen versterken en verjongen, we willen een aantal functies graag dubbel bezetten, waardoor de werkdruk ook verdeeld kan worden.

De bezetting van het trainersbestand gaat het komende jaar behoorlijk veranderen: Simon Abbink, Corry Ahmed, Aad Eerland en Gerard Eggen hebben aangegeven dit jaar te willen stoppen. Wij danken hen voor al hun inzet van de afgelopen jaren. Bij het bekend worden van deze afzeggingen zijn we meteen een actie gestart om het trainersbestand aan te vullen en meteen te verjongen. Het resultaat is tot nu toe vier aanmeldingen voor de cursus looptrainer.

Bij deze willen we dan ook een beroep doen op de leden om zich op te geven voor de boven genoemde functies.

BAANATLETIEK

Jaarverslag 2014

Pupillen

De Indoorwedstrijd van Noordkop.

Op 19 januari organiseerde Noordkop al weer voor de derde keer een indoorwedstrijd in de sporthal van Scholen aan Zee. Er waren maar liefst 140 deelnemers van Noordkop, AV Wieringermeer, TAS’82 en DOKEV. Gezien de vele positieve reacties van atleten, begeleiders en vrijwilligers was het ook deze keer weer een zeer geslaagde wedstrijd.

Lara Smits 1e bij Indoor Phanos

Ruim 200 pupillen verzamelden zich op zaterdag 15 februari in Sportcentrum Ookmeer voor de jaarlijkse Phanos Indoor voor pupillen. Bij de MPA1 werd Lara Smits 1e met een puntentotaal van 1492 pnt en een fantastische 1.30m bij het hoogspringen.

Finale crosscompetitie op 8 maart in Warmenhuizen.

Djoao Lobles scoorde ook dit jaar weer een podiumplek. Bij de jongens junioren D2 eindigde hij op de 2e plaats. Zijn ”eeuwige rivaal” Tom Hoogeboom van Nova nestelde zich kort na de start aan kop en stond deze positie niet meer af. Na 2 km bedroeg het verschil bij de finish uiteindelijk slechts 4 seconden. De pupillen vielen dit jaar niet in de prijzen.

Chelsea Striet en Lara Smits op het podium bij Indoor Heerenveen

Talent Chelsea Striet werd op 15 maart tweede bij de meisjes mini. Lara Smits versloeg haar Friese en Groningse tegenstandsters en mocht met de 1e prijs naar huis gaan.

Scholierenveldloop 2014

De 22e editie van de Scholierenveldloop op 26 maart, kende ook dit jaar weer een grote deelname. Ruim 900 kinderen van de basisscholen in Den Helder en Julianadorp hadden zich ingeschreven. Basisschool De Rank zegevierde in het scholenklassement. De Noordkoppupillen Selina Mulder, Floor Toornstra en Ioann Lobles werden 1e in hun leeftijdscategorie.

De finale boscross werd gehouden op het terrein van DOK. Na de wedstrijd, waarbij ook de ouders een rondje konden lopen, was er nog een bingo in de kantine. Alle deelnemers kregen een diploma en de atleten die aan minimaal twee boscrossen en de finale hadden meegedaan kregen een beker of standaard.

Alle pupillen en hun trainers van SV Noordkop hebben erg genoten van het geslaagde pupillenfeest op 7 juni in het Speelpark De Swaan.

Clubrecord en podiumplaatsen bij Noordhollands kampioenschap.

Zaterdag 20 september hebben in Beverwijk 6 pupillen van SV Noordkop Atletiek deelgenomen aan de provinciale finale van de pupillencompetitie.

Selina Mulder slaagde erin om bij de meisjes pupillen A1 een zilveren medaille te behalen. Vooral het balwerpen met een fenomenale afstand van 33,77m (een nieuw clubrecord!) leverde haar veel punten op. In dezelfde leeftijdscategorie blonk Lara Smits uit bij het verspringen met 4,07m. Dat leverde haar een 3e plek op in het eindklassement. De ploeg van de meisjes pupillen A1, bestaande uit Meagan van der Vlis, Isa Kollé, Selina Mulder, Lara Smits en Myrthe Vredeveld eindigde bovendien als 3e in het ploegenklassement.

Met mooie persoonlijk records van 2,76m bij het verspringen en 16,86m bij het balwerpen scoorde Chelsea Striet een 11e plaats bij de meisjes mini. Haar score bij het balwerpen was de op één na beste prestatie van haar categorie.

Op 5 oktober werd het clubkampioenschap van Noordkop gehouden.

Clubkampioen op de driekamp werden :

Delano Budianto, Arne Reenders, Chelsea Striet, Lieke Kraak, Sil Wever, Floor Toornstra, Niek Kollé, Jesper Pijnacker, Lara Smits en Tessa van der Wulp.

Clubkampioen op de 600/1000m werden :

Jon Verhoeven, Arne Reenders, Megan Kruijer, Aukje Magielsen, Sil Wever, Floortje Reenders, Niek Kollé, Jesper Pijnacker, Isa Kollé en Zena Stegeman.

Het jaar werd afgesloten met de prijsuitreiking van de PR-competitie. Dit vond plaats tijdens de speciale Sinterklaastraining in de sporthal waarbij Sinterklaas de prijzen uitdeelde aan de pupillen die in 2014 hun prestaties hadden verbeterd tijdens baanwedstrijden.

Tenslotte dient niet onvermeld te blijven dat de pupillen ook dit jaar actief zijn geweest bij het verkopen van loten van de Grote-Club-Actie. Ieder jaar levert dit de club weer geld op.

Pupillenfeest van Noordkop op 7 juni in Speelpark De Swaan

Junioren/senioren en masters

Indoor C/D Spelen 2013

Top prestaties op de nationale C/D spelen gehouden in Apeldoorn.

Noa Zoon 4e op 600m en 8e op 1500m Meisjes C1

Verder geen deelname van onze Noordkop junioren

Baan-competitie 2014

Het was een redelijk jaar met de competitie. Doordat de Atletiekunie vorig jaar een grote wijziging heeft doorgevoerd zijn de kleinere verenigingen nu duidelijk in het nadeel.

Voorheen waren er twee divisies, maar vanwege de kleine 1ste divisie, waarbij twee deelnemers per onderdelen tellen, zijn deze samengevoegd en tellen 2 atleten op alle looponderdelen.

Bij de D-junioren hadden we volle ploegen, maar voor de meisjes C moesten we op zoek naar een combiploeg. Gelukkig zat Dokev met het zelfde probleem en kon daar een combi meegemaakt worden. We hadden dit jaar maar 1 jongen C-junior dus hij heeft meegedaan bij de B junioren.

De prestaties die geleverd werden resulteerden in vele nieuwe p.r.’s en werden de Meisjes D 156e, Jongens D 102e, en de Meisjes C 44ste.

Outdoor C Spelen 2014 te Amsterdam

Goede prestaties op de nationale C-spelen:

Noa Zoon 18e op de 800m en 5e op de 1500m

Isa Raadgers 21e op de 800m en 9e op de 1500m

Topprestaties senioren/masters

NK indoor senioren 2014

Martijn Nuijens 5de bij NK indoor Hoogspringen

NK Masters 2014

Kees Aerts 1e Kogelstoten M55 Indoor en Outdoor

Kees Aerts Nederlands Kampioen werpvijfkamp M55 2014

Junioren/senioren/masters

De junioren B, A, Senioren M/V en Masters hebben meegedaan aan de landelijk competitie. In 2013 kwam het senioren team nog uit in de promotiedegradatie wedstrijd, maar door onder andere een valse start op de Zweedse estafette kwam het senioren team net wat punten tekort om uit te komen in de promotie degradatie. De Masters kwamen weer uit met een team in de master competitie en zijn uiteindelijk in de middenmoot terecht gekomen.

Op de Nederlandse kampioenschappen kwamen maar enkele atleten in actie, Joey Steenvoorden werd als JJA1 12de op de 1500m en Onno Aerts werd 8ste op het onderdeel kogelstoten. Martijn Nuijens raakte tijdens de warming up helaas geblesseerd op het NK atletiek outdoor. Op het NK indoor werd hij nog 5de.

De junioren en senioren hebben enkele keren een bbq/etentje georganiseerd en samen genoten van het zomerse weer.

COMMISSIE BAANATLETIEK

Atletiek trainers

In 2014 is Daniel Adriaansen erbij gekomen als pupillentrainer en is hij samen met Jacob v/d Wulp gestart met de JAL opleiding. In april 2015 gaan zij hiervoor examen doen.

Wedstrijd atletiek

Afgelopen jaar zijn er vijf wedstrijden georganiseerd door Noordkop. Twee senioren competities met 160 deelnemers, waarvan het wedstrijdsecretariaat positieve feedback heeft gekregen van de Atletiekunie. In augustus heeft Noordkop de finale van het Heer en Meester baancircuit georganiseerd, helaas zijn hier maar 50 deelnemers op afgekomen. Begin oktober is met succes en onder goede omstandigheden het clubkampioenschap georganiseerd.

Onderhoud atletiekbaan

Het onderhoud van de baan loopt al enkele jaren achter en het gevolg is dat de kwaliteit van de accommodatie verslechterd. Vooral werpkooien, de polsstokbak en de hoogspringbak (kant Ruyghweg) zijn in slechte staat. De vereniging is hiervoor nog steeds in overleg met de Marine en gemeente.

Activiteiten

In 2014 zijn er door de jeugdtrainers met succes weer verschillende activiteiten georganiseerd. Bingomiddag, sinterklaasfeest en het pupillenuitje zijn een jaarlijks terugkerend succes.

In 2014 heeft er voor de wegtrainers en de baantrainers een BBQ plaats gevonden. Deze hebben de trainers zelf georganiseerd.

Beleidsvoornemens baanatletiek 2015

Wedstrijd atletiek

Om wedstrijdatletiek te verbeteren en te promoten is het voornemen om voor elke leeftijd twee wedstrijden op de baan te organiseren. Er zullen wederom weer trainingspakken wedstrijden worden georganiseerd voor alle leeftijden.

Juryleden

Om meer wedstrijden te kunnen organiseren en de kennis van juryleden op peil te houden, start er in maart 2015 een jury cursus.

Behouden jeugdleden

Er is een landelijk een grote uitloop, bij de junioren C en B. De voorzitter baancommissie wil zich inzitten om deze leden aan het sporten en bij de vereniging te houden.

Pinksterweekend

In 2015 zal er door de jeugdtrainers weer een pinksterkampeerweekend worden georganiseerd, deze gaat door wanneer er minimaal 35 aanmeldingen zijn.

Trainers

De baanatletiek heeft een gezond trainersbestand, maar om te kunnen groeien en om atleten de maximale aandacht te kunnen schenken, zal de commissie zich inzetten om nieuwe trainers te zoeken en de huidige trainers te behouden.

Inschrijven 28e Ingeloop 2019

IMG 1125

 

Inschrijven? Klik hier........

bwfinance

zeespiegel